სამუშაო რვეულები გეოგრაფიაში

სამუშაო რვეული  საქართველოს გეოგრაფიაში( სოციალურ გეოგრაფია)

( გ.ლიპარტელიანი,მ.ჯიბლაძე,          კონსულტანტები:     პროფ.ნ.ელიზბარაშვილი, პროფ.ნ.ბერუჩაშვილი ,

დამატებითი მასალა  და ტესტები -ნინო მთიულიშვილის)

თემა:საქართველოს ფორმირების ისტორია

დავალება 1.2 დაადგინეთ საქართველოს მიახლოებითი ფართობი სხვადასხვა საუკუნეში (ნახ.1.3-ის გამოყენებით).მიღებული მონაცემები დაალაგეთ ცხრილში(ცხრილი შეადგინეთ მასალის მიხედვით) სიდიდის მიხედვით და გააანალიზეთ ცხრილი.
საუკუნე————- XII XVII
ფართობი—————-
ათასი კვ.კმ—————–

დავალება 1.3 გახაზეთ სწორი პასუხი: 1921წელს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ფართობი შეადგენდა; 72 ათას კვ.კმ-ს ; 93 ათას კვ.კმ-ს; 102 ათას კვ,კმ-ს.
დავალება 1.4. ტერიტორიის ცვალებადობის მიხედვით რომელი ტიპის ქვეყნებს მიეკუთვნება საქართველო ? (ისარგებლეთ თემატური დოსიეთი) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

თემა 2. ბუნებისა და ადამიანის ურთიერთდამოკიდებულების მოკლე ისტორია
დავალება 2.1. ანტიკური და შუა საუკუნეების საქართველოში თავდაცვისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველო სხვადასხვა მდგომარეობაში იმყოფებოდა. რა იყო ამის მიზეზი? __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
დავალება 2.2. რა განაპირობებდა სოფლის მეურნეობის განსხვავებულ სტრუქტურას დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში ?_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
დავალება 2.3. რამ განაპირობა დასავლეთ საქართველოს ეკონომიკური დაწინაურება მე_19 საუკუნის მეორე ნახევარსა და საბჭოთა პერიოდში? ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
დავალება 2.4. რა როლს ასრულებდა შავი ზღვა საქართველოს ეკონომიკაში? ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
დავალება 2.5. რატომ ვერ იყენებდა საბჭოთა პერიოდში საქართველო ხელსაყრელ ეკონომიკურ-გეოგრაფიულ მდებარეობას ? __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

თემა 3. ბუნებრივი რესურსები
დავალება 3.1. რა განსხვავებაა ბუნებრივ პირობებსა და ბუნებრივ რესურსებს შორის ? ____________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
დავალება 3.2. დაალაგეთ ცხრილი ბუნების კომპონენტების ბუნებრივ რესურსებთან შესაბამისობის მიხედვით(ცხრილში შეიტანეთ:
1.ბუნების კომპონენტები      2. ბუნებრივი რესურსები          3. ბუნებრივი რესურსების სახეები

1.ბუნებრივი კომპონენტები

გეოლოგიური აგებულება
კლიმატი
ზედაპირული წყლები
მიწისქვეშა წყლები
ნიადაგი
მცენარეები
—————————-
—————————-
—————————-
—————————-
—————————-
—————————

2.ბუნებრივი რესურსები

წყლის

ტყის

მიწის
მინერალური
კლიმატური
თერმული წყლის

დავალება 3.3. შეავსეთ სქემა:

არალითონური წიაღისეული                                        ლითონური წიაღისეული                          სათბობ-ენერგეტიკული რესურსები

დავალება 3.5 ჩამოწერეთ მდინარეები მათი აუზის ენერგეტიკული პოტენციალის მიხედვით (ნახ 3.2-ის გამოყენებით) გაანალიზეთ ჰიდრორესურსების რუკა.
მილიარდი კილოვატ საათი

დავალება 3.6 განსაზღვრეთ (ნახ 3.5 და 3.6-ის გამოყენებით) და გააფერადეთ მზისა და ქარის ენერგიის შედარებით ეფექტური გამოყენების ადგილები. დაასახელეთ შესაბამისი გეოგრაფიული რეგიონები:

დავალება 3.7 გახაზეთ სოწრი პასუხი
საქართველოში ერთ სულ მოსახლეზე
მოდის სახნავ-სათესი მიწა:
0.05 ჰა, 0.07 ჰა, 0.14 ჰა.

თემა :ქართველები და ქართველების გეოგრაფია

თემა : ქართველები და ქართველების გეოგრაფია

დავალება1. რა არის სუპერ ეთნოსი და რას აერთიანებს ის?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________დავალება 2.  შეავსეთ სქემა:

ქართველთა ეთნოგენეზი

ქართველები (ეთნოგენესი)

სვანები

   
   

ქართლელები

იმერლები

ლეჩხუმელები

აჭარლები

   
       
   
   
   

დავალება 3.  გახაზეთ სწორი პასუხები: ქართველების ხვედრითი წილი საქართველოს მოსახლეობაში 84%, 70%, 65%.

დავალება 4. რა იცით ქართველი ფერეიდნელების შესახებ, სად ცხოვრობენ ისინი და რამდენნი არიან? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 5. სსრკ-ს რომელ რესპუბლიკებში ძირითადად ქართველები ცხოვრობდნენ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 6. დაასახელეთ ქართველების ემიგრაციის ძირითადი ეტაპები და მათი მიზეზები: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 7. რომელ რასას მიეკუთვნებიან ქართველები და რომელ ხალხებს ემსგავსებიან გარეგნულად? _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

დავალება 8. რომელი ენები მიეკუთვნება ქართულ ენეთა ჯგუფს? _______________________

_____________________________________________________________________________________

 

დავალება 9. გახაზეთ სწორი პასუხები: ქართულ ენაში 11/17/19 დიალექტია.

დავალება 10. ჩამოთვალეთ აღმოსავლეთ საქართველოს დიალექტები: ___________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 11. გვარების რომელი დაბოლოებები გვხვდება ხევსურეთში? _________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 12. 2002წ. რამდენ ად. რაიონში მოსახლეობის 90% ქართველები შეადგენდნენ?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

დავალება 13. დაასახელეთ რაიონები ქართველების მცირე წილით (10%-ზე ნაკლები):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

დავალება 14. გააფერადეთ ის რაიონების სადაც ქართველების ხვედრითი წილი 90%-ზე მეტია წითლად 30%-ზე ნაკლები კი ყვითლად.

თემა . ეთნიკური ჯგუფების და რელიგიების გეოგრაფია.

დავალება 1. შეავსეთ ცხრილი:

ენობრივი ჯგუფები

ხალხები

ხალხები

ქართული

 

რუსული

აფხაზურ-ადიღური

 

ჩეჩნები

ვეინახური

 

ყალმუხები

დაღესტნული

 

აზეირბაიჯანელები

თურქული

 

სომხები

მონღოლური

 

ყაბარდოელები

სომხური

 

ლეკები

ირანული

 

ქართველები

სლავური

 

ბერძნები

ბერძნული

 

ოსები

დავალება 2. შეავსეთ ცხრილი:

რელიგია

ხალხები

ხალხები

მართლმადიდებული

ქრისტიანობა

 

სომხები

გრიგორიანული ქრისტიანობა

 

ყალმუხები

ნესტოიანური და უნიატური ქრისტიანობა

 

ქართველები

სუნიტური ისლამი

 

ებრაელები

შიიტური ისლამი

 

ასირელები

ბუდიზმი

 

ჩეჩნები

იუდიზმი

 

ქურთები

დავალება 3. რომელი ეთნიკური ჯგუფების გაიზარდა ან შემცირდა 1959-2002 წლებში. (ისარგებლეთ ნახაზ 9.3.-ით). __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

დავალება 4. რომელ ადმინისტრაციულ რაიონებში აფხაზები შეადგენენ უმრავლესობას?

_____________________________________________________________________________________

დავალება 5. როდის შეიქმნა პირველი ოსური დასახლებები საქართველოში?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 6. როდის სად და რის გამო ჩამოასეხლეს სომხები საქართველოში?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 8. როდის და სად შეიქმნა პირველი რუსული დასახლებები  საქართველოში?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 9. რომელ ადმინისტრაციულ რაიონებში ბერძნები შეადგენენ უმრავლესობას?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 10. ქართული მართლმადიდებული ეკლესიის რომელი ეპარქიაა წარმოდგენილი კახეთში? ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

დავალება 11. გააფერადეთ რუკა მოსახლეობის ეროვნული შედგენილობის მიხედვით (ნახ. 9.4) და გაუკეთეთ წარწერები პუნსონებს:

დავალება 12. გააფერადეთ რუკა რელიგიების გავრცელების მიხედვით (ნახ 9.10.) და გაუკეთეთ წარწერები პუნსონებს:

ეკონომიკური გეოგრაფია.

თემა : ზოგადი ეკონომიკური მდგომარეობა.

დავალება 1.  მარქსიზმის მიხედვით საზოგადოების განვითარების ისტორია 3 ეტაპად იყოფოდა:

1) …………………………………..                                                        3)…………………………………….

2)……………………………………..                                                    4)……………………………………….

5)………………………………………..

დავალება 2. XX საუკუნის მეორე ნახევარში საბჭოთა სამეცნიერო ლიტერატურაში მსოფლიოს სახელმწიფოები იყოფოდა 3 კლასად:

1)………………………………………….

2)…………………………………………

3)…………………………………………

დავალება 3. დაასახელეთ სამეცნიერო ლიტერატურაში საზოგადოების განვითარების ისტორია 5 სტატიად:

1)………………………………………….                                   2) ………………………………………….

3) ………………………………………….                                 4) ………………………………………….  

5) ………………………………………….  

დავალება 4. მეტალურგიის წარმოების დარგების სტრუქტურისა და მათი განვითარების მიხედვით სახელმწიფოებს აჯგუფებენ: ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

დავალება 5. დაასახელეთ მეტალურგიური წარმოების დარგები: _______________________

_____________________________________________________________________________________

დავალება .6. დაასახელეთ მრეწველობის დარგები: ____________________________________

_____________________________________________________________________________________

დავალება 7. ჩამოთვალეთ ტრანსპორტის სახეობები: __________________________________

დავალება 8. რომელი დარგები მიეკუთვნება არასამრეწველო დარგებს?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 9. რა განსხვავებაა ეკონომიკურ გეგრაფიის ვიწრო და ფართო გაგებას შორის?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 10. რას ნიშნავს „შრომის გეოგრაფიული განაწილება“? _______________________

____________________________________________________________________________________

თემა : საქართველოს ეკონომიკა: ისტორია და წარსულის მემკვიდრეობა.

დავალება 1. რა თავისებურებებით ხასიათდებოდა საქართველოს ეკონომიკური ვითარება XIX-XX საუკუნეებში? ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

 დავალება 2. რა ცვლილებაბი მოხდა საქართველოს მრეწველობაში სოციალიზმის დამყარების შემდეგ? _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

დავალება 4. შეადარეთ ნახატი 11.1 და 11.2. __________________________________________

_____________________________________________________________________________________

დავალება 5. რატომ გახდა საქართველოს ეკონომიკურ-გეოგრაფიული მდგომარეობა ხელსაყრელი? _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

დავალება 6. რა სანედლეულო ბაზა გააჩნდა საქართველოს საბჭოთა პერიოდში და რა პრობლემები შეექმნა მას სსრკ-ს დაშლის შემდეგ? _______________________________________

_____________________________________________________________________________________

დავალება 7. რა თავისებურებით ხასიათდებოდა საქართველოში სამრეწველო ობიექტების განლაგება? __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

დავალება 11.8. რომელი სამრეწველო კვანძები ჩამოყალიბდა საქართველოში? ______________

_____________________________________________________________________________________

დავალება 9. გაანალიზეთ ცხრილი 11.1 სახელმძღვანელოდან: _________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

თემა 5. დემოგრაფიული მდგომარეობა და მიგრაცია

დავალება:1 რა არის მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობა და რა ერთეულებში გამოისახება იგი?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 2 გახაზეთ სწორი პასუხი: განვითარებად ქვეყნებში ბუნებრივი მატება დაბალია, საშუალოა, მაღალია.

დავალება 3  დაასახელეთ და ახსენით საქართველოში 1990-1995 წლებში შობადობის კლების და სიკვდილიანობის მატების მიზეზები. ____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 4 საქართველოს რომელ მხარეშებში აღინიშნება შობადობის მაღალი მაჩვენებელი და რატომ? _____ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 5 საქართველოს რომელ მხარეებშია შობადობის დაბალი დონე და რატომ? ______________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 6 რას ნიშნავს მოსახლეობის აღწარმოება და რა ვითარებაა ამ მხრივ საქართველოში? _____________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 7 რა განაპირობებს მოსახლეობაში ახალგაზრდობის დიდ ხვედრით წილს? _____________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 8 რას ნიშნავს დემოგრაფიულად ახალგაზრდა და დაბერებული ერები? მოიყვანეთ მაგალითები. რომელ მათგანს მიეკუთვნება საქართველო? ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 9 რა გავლენას ახდენს მოსახლეობის მექანიკური მოძრაობა მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივ სტრუქტურაზე? მოიყვანეთ მაგალითები _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 10 გაანალიზეთ ნახაზები 5.7 და 5.8 სახელმძღვანელოდან _____________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავალება 11 დაასახელეთ მიგრაციის სახეები და მათი გამომწვევი მიზეზები ____________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

დავალება 12 ააგეთ სქესობრივ-ასაკობრივი პირამიდა ქ. თბილისისთვის 1989წ. მონაცემებით (ნახ. 5.6-ის გამოყენებით)

ასაკი

ქალი

მამაკაცი

0-10

96 099

99 832

10-20

93 302

97 155

20-30

125 623

97 704

30-40

150 450

88 055

40-50

78 078

64 591

50-60

77 836

65 108

60-70

59 268

26 622

70-80

34 611

16 295

>80

12 664

ა თ ა ს ი

5 540

დავალება 13 რა განსხვავებაა ლტოლვილსა და იძულებით გადაადგილებულ პირს შორის? ____________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

თემა: მოსახლეობის სოციალური შემადგენლობა და დასაქმება

დავალება .1 როგორი იყო და არის მოსახლეობის სოციალური შემადგენლობა

           
 

გასაბჭოებამდე

________________________________________________________________________________

 

საბჭოთა პერიოდში

________________________________________________________________________________

 

XX საუკუნის დამლევს

________________________________________________________________________________

დავალება 3  რომელი ასაკი ითვლებოდა შრომისუნარიანად მამაკაცებში _______,  ქალებში _______.

დავალება 3 რას ნიშნავს ,,ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა“ _____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


დავალება 4
გამოსახეთ სვეტოვანი დიაგრამებით საქართველოში დასქმებული მოსახლეობის ხვედრითი წილი.

ფიზიკური შრომა

ფიზიკური შრომა

გონებრივი შრომა

 1939 წ.

1989 წ.

1939 წ.

1989 წ.

%

გონებრივი შრომა

%

82.6

63.5

17.4

36.5

       _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   

III ნაწილი, თემა 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19.

გახაზეთ სწორი პასუხები

1.მატერიალური წარმოების დარგებია :მეტალურგია,მანქანათმშენებლობა,განათლება.

2.არასაწარმოო სფეროს დარგებია :კულტურა,კავშირგაბმულობა,მშენებლობა,ტურიზმი.

3.კლიმატური პირობები მნიშვნელოვანია : ა)სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის;

ბ)მრეწველობის განვითარებისთვის.

4.საქართველოში პირველი თბოელექტროსადგური ამუშავდა :1887წ., 1918წ., 1923წ.

5.საქართველოში მოპოვებული სათბობ-ენერგეტიკული ნედლეული მოთხოვნილებას აკმაყოფილებს : ა) მთლიანად; ბ)ნაწილობრივ.

6.საქართველოში ენერგეტიკული კრიზისის მიზეზებია: ა)ჰიდროენერგეტიკული  რესურსების უკმარისობა ; ბ)ელექტროსადგურების სიძველე და მცირე სიმძლავრე.

7. საქართველოსთვის დამახასიათებელია: ა)მცირემიწიანობა და ნიადაგის ტიპების მრავალფეროვნება; ბ)მიწის დიდი ფართობები და ნიადაგის ტიპების ერთფეროვნება.

8. საქართველოს ადმინისტრაციული რაიონების მიწის ფონდის სტრუქტურაში ფართობით პირველი ადგილზეა: სახნავი, მრავალწლიანი ნარგავები, და ტყე.

9.სახნავი მიწებით მდიდარია: იმერეთი, სამცხე-ჯავახეთი, შიდა ქართლი.

10. საქართველო-ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფანი ფუნქციონირებს: ა)დასავლეთ – აღმოსავლეთის მიმართულებით ; ბ)ჩრდილოეთ – სამხრეთის მიმართულებით.

11. საქართველოს ლანდშაფტების მაღალი რეკრეაციული პოტენციალით გამოირჩევა: ა)შავიზღვისპირა ზოლი: ბ)კოლხეთის ბარის ლანდშაფტები; გ)მთის ტყის ლანდშაფტები.

სწორი პასუხების რაოდენობა 11 – დან _________  შეფასება_________

IV ნაწილი, თემა 20,21,22,23,24,25.

გახაზეთ სწორი პასუხები

1.ნავთობსადენის და გაზსადენის მშენებლობა : ა)ქმნის ეკოლოგიურ საფრთხეს;

ბ)არ ქმნის ეკოლოგიურ საფრთხეს.

2.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაარსდა: 1913წ, 1918წ, 1921წ.

3.უმაღლეი სასწავლებლების დიდი რაოდენობაა:შიდა ქართლში, იმერეთში, ქვემო ქართლში.

4. საქართველოში ადმინისტრაციულ-ტერიტურიული ერთეულების რაოდენობაა: 63, 69 ,72.

5. საქართველოს ახალი ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობა ითვალისწინებს: 11; 12; 14; მხარის გამოყოფას.

სწორი პასუხების რაოდენობა  5 – დან _________    შეფასება_________

თემა. შავი ზღვა

დავალება .1. როგორია შავი ზღვის სახელწოდების ისტორია? __________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

დავალება .2. რა მნიშვნელობა აქვს შავ ზღვას საქართველოსთვის? _______________________

_____________________________________________________________________________

დავალება 3.მოხაზეთ რუკაზე შავი ზღვის აუზის ქვეყნები, გაუკეთეთ წარწერები ქვეყნებს და დედაქალაქებს.

 

დავალება 4. გახაზეთ სწორი პასუხი – შავი ზღვის მაქსიმალური სიღრმე: 2 211მ, 1 600მ, 1 884მ.

დავალება 38.5. რამ განაპირობა მაღალი მარილიანობა შავი ზღვის ცენტრალურ ნაწილში? ________

_____________________________________________________________________________________

დავალება 38.6. როდის დაუკავშირდა უკანასკნელად შავი ზღვა მარმარილოს ზღვას?_____________

_____________________________________________________________________________________

დავალება .7. რამ განაპირობა გოგირდწყალბადის წარმოქმნა შავ ზღვაში და როგორ ეკოლოგიურ ვითარებას ქმნის იგი?_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

დავალება 8. რომელი მდინარეები ჩაედინება შავ ზღვაში?___________________________________

_____________________________________________________________________________________

დავალება 38.9. დაასახელეთ სარეწაო მნიშვნელობის თევზები ______________________________

____________________________________________________________________________________

დავალება 10. ჩამოთვალეთშავი ზღვის სანაპიროს ცნობილი კურორტები __________________

____________________________________________________________________________________

___

თემა :ქართველები და ქართველების გეოგრაფია

დავალება 1. რას ნიშნავს სუპერეთნოსი და რას აერთიანებს იგი?

____________________________________________________________________________________________________________________________________…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

შემაჯამებელი ტესტები მოსახლეობის გეოგრაფიაში

თუ იმ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანთა ერთობლიობას ეწოდება

ა.მოსახლეობის დინამიკა

ბ.ურბანიზაცია

გ.მოსახლეობა

დ.მიგრაცია

პასუხი:გ.

2.მეცნიერებას მოსახლეობის განვითარებისა და მისი რაოდენობრივი ცვლილებების კანონზომიერებების შესახებ ეწოდება

ა.მოსახლეობის აღწერა

ბ.გეოპოლიტიკა

გ.სოციოლოგია

დ.დემოგრაფია.

3.ადგილობრივ,მკვიდრ მოსახლეობას ეწოდება

ა.ავტოქთონური

ბ.ემიგრანტი

გ.იმიგრანტი

დ.რეემიგრანტი

პასუხი:ა.

4.მოსახლეობის რიცხოვნობის დადგენის ერთ-ერთ ყველაზე მიღებული საშუალება მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში არის:

ა.მოსახლეობის გამოკითხვა

ბ.მოსახლეობის აღწერა

გ.სოციოლოგიური კვლევა

დ.მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობა

5.მოსახლეობის რაოდენობის ცვლილებას დროის გამოკვლეულ მონაკვეთში ეწოდება:

ა.სქესობრივ-ასაკობრივი პირამიდა

ბ.მოსახლეობის სიმჭიდროვე

გ.ემიგრაცია

დ.მოსახლეობის დინამიკა

გ.10 წელიწადში ერთხელ

დ.ყოველ წელიწადს

პასუხი:გ.

7.მოსახლეობის განსახლებასა და სიმჭიდროვის თავისებურებაზე გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორი და მათ შორის უმნიშვნელოვანესია:

ა.რასობრივი,ეთნიკური და რელიგიური

ბ.ბუნებრივი,სოციალურ-ეკონომიკური და ისტორიული

გ.სქესობრივ-ასაკობრივი

დ.მოსახლეობის აღწერა და მიგრაცია

8.მსოფლიო მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ცხოვრობს:

ა.ავსტრალიაში

ბ.აფრიკაში

გ.ჩრდ.ამერიკაში

დ.აზიაში

პასუხი:დ.

9.მსოფლიო მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ცხოვრობს:

ა.სუბეკვატორულ და სუბტროპიკულ კლიმატურ სარტყლებში

ბ.ეკვატორულ და სუბარქტიკულ კლიმატურ სარტყლებში

გ.ზომიერი და ანტარქტიკულ კლიმატურ სარტყლებში

დ.ტროპიკულ და ზომიერ კლიმატურ სარტყლებში.

10.მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე გამოითვლება:

ა.მოსახლეობის რაოდენობის შეფარდებით ტერიტორიის ფართობზე

ბ.მოსახლეობის რაოდენობის შეფარდებით დასახლებული ტერიტორიის ფართობზე

გ.მოსახლეობის რაოდენობის შეფარდებით დაუსახლებელი ტერიტორიის ფართობებზე

დ.ემიგრანტებისა და იმიგრანტების სხვაობით

11.მოსახლეობის რაოდენბის შეფარდებას რეალურად დასახლებულ ტერიტორიის ფართობზე ეწოდება:

ა.საშუალო სიმჭიდროვე

ბ.რეალური სიმჭიდროვე

გ.მიგრაციის სალდო

დ.აგლომერაცია

პასუხი:ბ.

12.რომელია არასწორი მსჯელობა:

ა.მსოფლიო მოსახლეობის ნახევარი ზღვის სანაპიროდან 200კმ-ით დაცილებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს

ბ.ზღვის დონიდან 1500მეტრ სიმაღლემდე ცხოვრობს მსოფლიო მოსახლეობის 85%

გ.ჩ.გ.78°-დან ჩრდილოეთით და ს.გ.54°-დან სამხრეთით მუდმივი დასახლებები არ გვხვდება

დ.ანტარქტიდაში 2008 წლიდან გაჩნდა პირველი დასახლებული პუნქტები

13.ბუნებრივი მოძრაობა ეწოდება:

ა.მოსახლეობის გადაადგილებას ერთი ქვეყნიდან მეორეში

ბ.სხვაობა შობადობისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებლებს შორის დროის ერთეულში

გ.მოსახლეობის რაოდენობის ცვლილებას დროის ერთეულში

დ.თაობათა ცვლის მუდმივ პროცესს

14.მოსახლეობის გადაადგილებას საცხოვრებლად დროებით ან მუდმივად ერთი დასახლებული პუნქტიდან მეორეში ეწოდება:

ა.მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობა

ბ.დემოგრაფიული პოლიტიკა

გ.სქესობრივ-ასაკობრივი პირამიდა

დ.მოსახლეობის მიგრაცია.

15.შობადობის კოეფიციენტი ეწოდება:

ა.მოსახელობის შობადობის მაღალ დონეს

ბ.მოცემულ ტერიტორიაზე ერთი წლის განმავლობაში დაბადებულთა რაოდენობას ყოველ 1000 კაცზე

გ.თაობათა მუდმივი განახლების პროვესს

დ.შიდა მიგრაციულ პროცესს

16.მოკვდავობის კოეფიციენტი ეწოდება:

ა.ახალგაზრდობის ხვედრითი წილის განუწყვეტელ შემცირებას

ბ.სხვაობას ემიგრაციასა და იმიგრაციას შორის

გ.მოცემულ ტერიტორიაზე ერთი წლის განმავლობაში გარდაცვლილთა რაოდენობას ყოველ 1000 კაცზე

დ.სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობას

17.შობადობის და სიკვდილიანობის(მოკვლევობის)კოეფიციენტი გამოითვლება:

ა.%-ით

ბ.%◦

გ.გრადუსებით

დ.მილიმეტრებით

18.1990 წელში საქართველოში შობადობის კოეფიციენტი 17,1%◦ იყო მოკვდავობის.კოეფიციენტი 9,3%◦ გამოთვალეს ბუნებრივი მოძრაობა:

ა.7,2%◦

ბ.2,3 %◦

გ.1,7%◦

დ.7,8%◦

19.მოსახლეობის შობადობის დონე დამოკიდებულია:

ა.მოსახლეობის ასაკობრივ სტრუქტურაზე,ოჯახის დაგეგმვაზე,ეკონომიკურ,რელიგიურ ფაქტორებზე

ბ.მოსახლეობის საყოველთაო აღწერაზე

გ.შობადობის და მოკვდავობის მაჩვენებლების სხვაობაზე

დ.მოსახლეობის დინამიკაზე

20.მოსახლეობის სიკვდილიანობის დონე დამოკიდებულია

ა.ოჯახის დაგეგმასა და ეკონომიკურ პირობებზე

ბ.მოსახლეობის ასაკობრივ სტრუქტურაზე,საკვებზე,სამედიცინო მომსახურეობის დონეზე

გ.სოციალურ და რელიგიურ ფაქტორებზე

დ.მოსახლეობის ტერიტორიულ განაწილებაზე

21.მაღალი ბუნებრივი მოძრაობით გამოირჩევა

ა.განვითარებული ქვეყნები

ბ.განვითარებადი ქვეყნები

გ.გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნები

დ.ნეიტრალური ქვეყნები

22.საქართველოში შობადობის მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა:

ა.შიდა ქართლი,აფხაზეთი,კახეთი

ბ.აჭარა,ქვემო ქართლი,ჯავახეთი

გ.გურია,იმერეთი,მცხეთა-მთიანეთი

დ.რაჭა-ლეჩხუმი,სვანეთი,სამეგრელო

23.სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა:

ა.გურია,აჭარა,ქვემო ქართლი

ბ.რაჭა-ლეჩხუმი,ხევსურეთი,ფშავი

გ.შიდა ქართლი,სამეგრელო,იმერეთი

დ.აფხაზეთი,კახეთი,გურია

24.ბოლო 30 წლის განმავლობაში მოსახლეობის რაოდენობა ჩვენს ქვეყანაში:

ა.გაიზარდა

ბ.შემცირდა

გ.იგივე დარჩა

დ.იგივე დარჩა

25.მოსახლეობის რაოდენობის კლება გამოიწვია:

ა.ქალაქებში მოსახლეობის რაოდენობის მატებამ

ბ.შობადობის კოეფიციენტის ზრდამ

გ.ბუნებრივი მოძრაობის შემცირებამ და მიგრაციამ

26.მოსახლეობის მაღალი საშუალო სიმჭიდროვით გამოირჩევა:

ა.აჭარა

ბ.სვანეთი

გ.თუშეთი

დ.ხევსურეთი

27.საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობის შემცირება გამოიწვია:

ა.დემოგრაფიულმა პოლიტიკამ

ბ.სამედიცინო მომსახურების დონის ამაღლებამ

გ.პოლიტიკურმა და სოციალურ-ეკონომიკურმა პროცესებმა

დ.მოსახლეობის შიდა მიგრაციამ

28.საქართველოს მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი ცხოვრობს:

ა.საქართველოს სამხრეთ მთიანეთში

ბ.მთათაშორის ბარში

გ.კავკასიონის მთიანეთში

დ.აღმოსავლეთ მთიანეთში

29.თაობათა მუდმივი ცვლისა და განახლების პროცესს ეწოდება:

ა.მოსახლეობის აღწარმოება

ბ.მოსახლეობის მიგრაცია

გ.დემოგრაფიული პოლიტიკა

დ.შობადობის კოეფიციენტი

30.როცა გარკვეული ასაკის მოსახელობის რიცხვი მნიშვნელოვნად აღემატება ერთი თაობის წინ არსებულ იმავე ასაკის მოსახლეობას ეწოდება:

ა.მარტივი აღწარმოება

ბ.გაფართოებული აღწარმოება

გ.შეზღუდული აღწარმოება

დ.დემოგრაფიული აღწარმოება

31.როცა შვილების თაობა დაახლოებით იმავე რაოდენობითაა,რამდენიც მათი მშობლების თაობა იყო იმავე ასაკში ეწოდება:

ა.მოსახლეობის აღწარმოება

ბ.გაფართოებული აღწარმოება

გ.მარტივი აღწარმოება

დ.შეზღუდული აღწარმოება

32.როცა შვილების თაობა უფრო ნაკლებია მათი მშობლების თაობასთან შედარებით იმავე ასაკში ეწოდება:

ა.მარტივი აღწარმოება

ბ.შობადობის აღწარმოება

გ.გაფართოებული აღწარმოება

დ.შეზღუდული აღწარმოება

33.ადმინისტრაციულ,ეკონომიკურ,პროპაგანდისტული და სხვა სახის ღონისძიებათა სისტემას,რომლის საშუალებითაც სახელმწიფო თავისებურ გავლენას ახდენს მოსახლეობის ბუნებრივ მატებაზე ეწოდება:

ა.დემოგრაფიული პოლიტიკა

ბ.მოსახლეობის დინამიკა

გ.დემოგრაფიული აფეთქება

დ.ბუნებრივი მოძრაობა

34.დემოგრაფიული სიტუაცია,როცა მცირდება ახალგაზრდა თაობის ხვედრითი წილი და იზრდება უფროსი ასაკის მოსახლეობის რაოდენობა ეწოდება:

ა.დემოგრაფიული პოლიტიკა

ბ.ურბანიზაცია

გ.დემოგრაფიული დაბერება

დ.დემოგრაფიული ისტორია

35.სიცოცხლის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია:

ა.შობადობის მაღალ კოეფიციენტზე

ბ.სამედიცინო მომსახურების დონეზე,სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე

გ.მიგრაციულ პროცესებზე

დ.ოჯახის დაგეგმვაზე

36.მოცემული ადგილიდან მოსახლეობის წასვლას ეწოდება:

ა.იმიგრაცია

ბ.ემიგრაცია

გ.რეემიგრაცია

დ.მიგრაციის სალდო

37.მოცემულ ადგილზე მოსახლეობის მოსვლას ეწოდება:

ა.იმიგრაცია

ბ.ემიგრაცია

გ.ინტელექტუალური გადინება

დ.რეემიგრაცია

38.სხვაობას იმიგრაციასა და ემიგრაციას შორის ეწოდება:

ა.რეემიგრაცია

ბ.ბუნებრივი მოძრაობა

გ.შიდა მიგრაცია

დ.მიგრაციის სალდო

.

39.თუ ჩამოსულთა(იმიგრანტთა)რაოდენობა დროის გარკვეულ მონაკვეთში აღემატება წასულთა (ემიგრანტთა)რიცხვს მიგრაციის სალდო:

ა.უარყოფითია

ბ.დადებითია

გ.თანაბარია

დ.არ გამოითვლება

40.ქვეყანაში 1 წლის განმავლობაში ემიგრანტთა რაოდენობის 10 000 იმიგრანტთა რაოდენობა 15 000 რამდენით გაიზარდა ან შემცირდა მოსახლეობის რაოდენობა:

ა.გაიზარდა 5 000 კაცით

ბ.შემცირდა 5 000კაცით

გ.გაიზარდა 25 000 კაცით

დ.შემცირდა 25 000 კაცით

41.მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების საერთაშორისო მიგრაციას ეწოდება:

ა.შიდა მიგრაცია

ბ.დიასპორა

გ.ინტელექტუალური გადინება

დ.ბუნებრივი ნამატი

42.პირს,რომელიც ომის,ეკონომიკური,ეკოლოგიური ან სხვა რაიმე საგანგებო სიტუაციის გამო ტოვებს თავის საცხოვრებელ ადგილს და საცხოვრებლად გადადის სხვა ადგილზე თავის ქვეყანაში ეწოდება:

ა.ლტოლვილი

ბ.დევნილი(იძლუებით გადაადგილებული პირი)

გ.რეემიგრანტი

დ.გადასახლებული

პასუხი:ბ.

43.პირს,რომელიც ომის,ეკონომიკური,ეკოლოგიური ან სხვა რაიმე საგანგებო სიტუაციის გამო იძულებით ტოვებს სამშობლოს და სხვა ქვეყანაში ეძებს თავშესაფარს ეწოდება:

ა.შრომითი ემიგრანტი

ბ.დევნილი

გ.რეემიგრანტი

დ.ლტოლვილი

44.პირს,რომელიც საცხოვრებლად სხვა ქვეყანაში გადადის ეწოდება

ა.იძულებით გადაადგილებული პირი

ბ.ემიგრანტი

გ.დევნილი

დ.ოლიგარქი

45.უცხოელი,რომელიც დროებით ან მუდმივად დასახლდა ამა თუ იმ ქვეყანაში ეწოდება:

ა.დევნილი

ბ.ეთნოსი

გ.იმიგრანტი

დ.მენეჯერი

46.უცოეთიდან შინ დაბრუნებულ პირს ეწოდება:

ა.დევნილი

ბ.ლტოლვილი

გ.აბორიგენი

დ.რეემიგრანტი

47.ემიგრაციის გამომწვევი მიზეზებია:

ა.ეკონომიკური,სოციალური,პოლიტიკური,რელიგიური,ეკოლოგიური

ბ.შობადობისა და სიკვდილიანობის კოეფიციენტი

გ.მოსახლეობის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა

დ.სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის არათანაბარი გადანაწილება

48.აღნიშნეთ ძირითადი შიდა მიგრაციული მიმართულება საქართველოში:

ა.სოფლიდან ქალაქში

ბ.ქალაქიდან სოფელში

გ.სოფლიდან სოფელში

დ.ქალაქიდან ქალაქში

49.რომელია სწორი მსჯელობა:ბოლო პერიოდში ჩვენს ქვეყანაში

ა.გაიზარდა ქართველების პროცენტული შემადგენლობა

ბ.გაიზარდა მოსახლეობის საერთო რაოდენობა

გ.შემცირდა მოკვდავობის მაჩვენებელი

დ.მიგრაციის სალდო დადებითია

50.ქართველების ხვედრითი წილი მაღალია:

ა.სამცხეში,კახეთში,ჯავახეთში

ბ.სვანეთში,რაჭა-ლეჩხუმში,გურიაში,სამეგრელოში

გ.ქვემო ქართლში,აფხაზეთში,იმერეთში

დ.ჯავახეთში,შიდა ქართლში,კახეთში.

51.საქართველოს რომელ ისტორიულ-გეოგრაფიულ პროვინციაში ჭარბობს არამართლმადიდებელი მოსახლეობა:

ა.კახეთში,შიდა ქართლში,იმერეთში

ბ.გურიაში,სვანეთში,სამეგრელოში

გ.მცხეთაში,მთიანეთში,რაჭაში,ლეჩხუმში

დ.ჯავახეთში,ქვემო ქართლში,აჭარაში

52.ქალაქის როლის ზრდას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში,ქალაქის მოსახლეობის ხვედრითი წილის ზრდით და ქალაქური ცხოვრების წესის ფართოდ გავრცელებით გამოიხატება ეწოდება

ა.აგრესია

ბ.ეკოლოგია

გ.ურბანიზაცია

დ.ურბანიზაციის ხარისხი

53.შედარებით ურბანიზებულია:

ა.იმერეთი,აჭარა,სამეგრელო,ზემო სვანეთი,წვემო ქართლი

ბ.კახეთი,აჭარა,გურია

გ.შიდა ქართლი,იმერეთი,სამეგრელო,ზემო სვანეთი

დ.მცხეთა-მთიანეთი,სამცხე-ჯავახეთი,იმერეთი

ა.

54.ნაკლებად ურბანიზებულია:

ა.იმერეთი,აჭარა,გურია

ბ.სამეგრელო,ზემო სვანეთი,ქვემო ქართლი

გ.კახეთი,გურია,რაჭა-ლეჩხუმი,ქვემო სვანეთი

დ.შიდა ქართლი,იმერეთი,ქვემო ქართლი

55.Aქვეყანაში ურბანიზაცის დონე 80%,B ქვეყანაში 74%,რომელია სწორი მსჯელობა

ა.Aდა Bქვეყნები განვითარებული ქვეყნებია

ბ.Aქვეყანა განვითარებული ქვეყანაა Bქვეყანა განვითარებადი

გ.Aქვეყანა განვითარებადი ქვეყანაა,B ქვეყანა განვითარებული

დ.AდაBქვეყნები განვითარებადი ქვეყნებია

.

56.დასახლებულ პუნქტს,რომლის მოსახლეობა აღემატება 5 000კაცს და დასაქმებული მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ჩაბმულია არასასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში ეწოდება:

ა.სოფელი

ბ.ქალაქი

გ.დაბა

57.ცალკეული ქალაქის როლს მეურნეობაში ეწოდება:

ა.ქალაქის ფუნქცია

ბ.ქალაქის ზონა

გ.ქალაქის გენეტიკური კლასიფიკაცია

დ.სატრანსფორტო კვანძი

58.ერთი ფუნქციის მქონე ქალაქს ეწოდება:

ა.დაბა

ბ.პოლიფუნქციური ქალაქი

გ.აგლომერაცია

დ.მონოფუნქციური ქალაქი

59.მრავალი ფუნქციის მქონე ქალაქს ეწოდება:

ა.პოლიფუნქციური

ბ.მონოფუნქციური

გ.საგარეუბნო ტიპის

დ.აგლომერაცია

60.დასახელებული პუნქტების თავმოყრას რომლებიც გაერთიანებულნი არიან ერთ მთლიან წარმონაქმნად,მჭიდრო სამეურნეო,შრომითი და კულტურული,საყოფაცხოვრებო კავშირით ეწოდება:

ა.საქალაქო აგლომერაცია

ბ.ურბანიზაცია

გ.საგარეუბნო მეურნეობა

დ.მიგრაცია

61.პოლიფუნქციური ქალაქებია:

ა.ახმეტა,საგარეჯო,ზესტაფონი,ხაშუტი

ბ.თბილისი,ქუთაისი,ბათმი,სოხუმი,გორი

გ.ქობულეთი,ხულო,ტყიბული,ონი

დ.ამბროლაური,სამტრედია,ჭიათურა,კასპი

62.სამრეწველო ფუნქციის ქალაქებია:

ა.წყალტუბო,ხონი,გორი,ქობულეთი

ბ.ყვარელი,გურჯაანი,ქედა,გაგრა

გ.ცაგერი,ცხინვალი,ახალქალაქი,ნინოწმინდა

დ.რუსთავი,ჭიათურა,ზესტაფონი,ტყიბული

63.სატრანსპორტო ფუნქციის ქალაქებია:

ა.გარდაბანი,მცხეთა,ახალგორი

ბ.სამტრედია,ხაშური,ფოთი

გ.სტეფანწმინდა,მესტია,ამბროლაური

დ.ოზურგეთი,ლანჩხუთი,კასპი

64.საკურორტო ფუნქციის ქალაქბია:

ა.ქობულეთი,გორი,კასპი,ხაშური.

ბ.ბორჯომი,ქობულეთი,ბაკურიანი,სურამი

გ.ოზურგეთი,ჩოხატაური,ზესტაფონი,ონი

დ.ხონი,სამტრედია,ქუთაისი,ტყიბული

65.ადმინისტრაციული ფუნქციის ქალაქებია:

ა.ადიგენი,ახალქალაქი,შუახევი,ხულო

ბ.რუსთავი,ფოთი,ქუთაისი

გ.ტყიბული,ტყვარჩელი,ზესტაფონი

დ.ხაშური,სამტრედია,ბორჯომი.

66.საქალაქო აგლომერაციები შექმნილია:

ა.ქარელის,თელავის,ქუთაისის ირგვლივ

ბ.თბილისის,გურჯაანის,ადიგენის ირგვლივ

გ.თბილისის,ქუთაისის,ბათუმის ირგვლივ

დ.მცხეთის,ზუგდიდის,მესტიის,ცაგერის ირგვლივ

67.დასახლებულ პუნქტს სადაც 5 000 კაცზე ნაკლები ცხოვრობს და დასაქმებული მოსახლეობის ნახევარზე მეტი არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას მისდევს ეწოდება:

ა.ქალაი

ბ.დაბა

გ.სოფელი.

.

68.დასახლების ერთ-ერთ უძველეს და საყოველთაოდ გავრცელებულ ფორმას,რომელშიც 5 000 კაცზე ნაკლები სამეურნეო შრომას მისდევენ ეწოდება:

ა.სოფელი

ბ.ქალაქი

გ.დაბა

69.რომელია არასწორეი მსჯელობა:

ა.დასახლებულ პუნქტს სადაც 200კაცზე ნაკლები ცხოვრობს პატარა სოფელი ეწოდება

ბ.2002 წლის აღწერით საქართველოში 162 პატარა სოფელი გაუკაცრიელდა

გ.დიდი სოფლებია(5000-ზე მეტი მცხოვრებით)სადახლო,დიღომი,მარტყოფი,სართიჭალა

დ.საქართველოს სოფლების ნახევარზე მეტი ზ.დ. 2000მეტრს ზემოთაა.

70.საქართველოს სოფლები ფუნქციური მრავალფეროვნებით გამოირჩევა,რომელია არასწორი მსჯელობა:

ა.მევენახეობა-მემინდვრეობას მისდევენ:კახეთში,ზემო იმერეთში,ქვემო რაჭაში

ბ.მებაღეობა მემინდვრეობას მისდევენ შიდა ქართლში,სამცხეში,ქვემო იმერეთში,ლეჩხუმში

გ.სუბტროპიკულ მეურნეობას ეწევიან:სამეგრელო-გურიაში,აფხაზეთში და ზღვისპირა აჭარაში

დ.მაღალმთიან სოფლებში ძირითადად ჩაის კულტური მოშენებას მისდევენ

71.რა ეწოდება მოსახლეობის იმ ნაწილს,რომელსაც აქვს ფიზიკური და გონებრივი შრომის უნარი:

ა.ინტელიგენცია

ბ.მოსამსახურეები

გ.ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა

დ.დასაქმებული მოსახლეობა

72.მე-20 საუკუნის 20-იანი წლების შემდეგ საქართველოში შემდეგი სოციალური ფენები იყო:

ა.თავად-აზნაურები,მუშები,გლეხები

ბ.მუშები,კოლმეურნეები,მოსამსახურეები

გ.ფერმერები,გლეხები,კოლმეურნეები

დ.მოსამსახურეები,გლეხები,ბიზნესმენები

73.საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის შემდეგ საქართველოს ეკონომიკის სტრუქტურაში ძირეული ცვლილებები მოხდა და დღეს ქვეყნის სოციალური შემადგენლობა ასე გამოიყურება:

ა.გლეხები,ფერმერები,ბიზნესმენები,ინტელიგენცია

ბ.კოლმეურნეები,გლეხები,მოსამსახურეები

გ.თავადაზნაურები,გლეხები,ბიზნესმენები

დ.ინტელიგენცია,კოლმეურნეები,ფერმერები

74.გარკვეულ შეხედულებათა,მოქმედებათა და გრძნობათა ერთობლიობას ეწოდება

ა.რელიგია

ბ.ირიგაცია

გ.ინტერგრაცია

 

სამუშაო რვეული საქართველოს გეოგრაფიაში

 (ფიზიკური გეოგრაფია)
(ავტორები: გ.ლიპარტელიანი, მ.ჯიბლაძე.
კონსულტანტები: პროფ. ნ.ბერუჩაშვილი, პროფ. ნ ელიზბარაშვილი)

12345678910111213141516172021222324252628293031 

32

 1. mariam lomidze

  nino mas, didi madloba rom ase gvexmarebit yvelapershi da gviwyobt xels uketesi ganatlebis mighebashi

 2. luka skhiladze

  amaze uketess geograpiis sascavleblad ver inatrebs adamiani

 3. ნინო მას, დიდ მადლობას გიხდით იმისთვის რომ ასე თავდაუზოგავად შრომობთ ჩვენთვის…

 4. ნინო ნეფარიძე

  ნინო მას, ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის რასაც ჩვენთვის აკეთებთ ყველაფერი მართლა ძალიან საინტერესოაა და ძნელია ასეთი ინფორმაცის სხვაგან ასე ვრცლად ნახვა

 5. medea mchedlishvili

  ძალიან დიდი მადლობა,ნინო მასწ,ამ გვერდის შექმნისთვის

 6. ძალიან კარგი ბლოგია , მინდა ვთქვა რომ ასეთი რაოდენობით ინფორმაციას ძნელად იპოვით ქართულ ინტერნეტში , იური გურგენიძე !

 7. ძალიან კარგი ბლოგია , მინდა ვთქვა რომ ასეთი რაოდენობით ინფორმაციას ძნელად იპოვით ქართულ ინტერნეტში

 8. გაიხარეთ ქალბატონო ნინო! :)) გეოგრაფიას ვაბარებ და როგორ მიხარია, რომ ეს გვერდი ვნახე. ძალიან მეხმარება! კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ასეთი რაოდენობის და ასეთ დამუშავებულ მასალას იშვიათად ნახავთ ქართულ ვებ-საიტებზე 🙂

 9. ძალიან კარგი ბლოგია. ყველაფერი ამომწურავადაა გადმოცემული !

 10. გიო თათრიშვილი

  იშვიათათ თუ იპოვით ბლოგს სადაც ასეთი ინფორმაცია :))

 11. ვისთვის როგორ…

 12. ვითვის როგორ…..

დააკომენტარეთ:

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: