გეოგრაფიული დავალებები და ამოცანები განმარტებებით.

დავალება1.

მოცემული პუნქტებიში, რომლებიც აღნიშნულია ნახატზე ციფრებით ერთდროულად გაზომეს ატმოსფერული წნევა.  განალაგეთ წნევათა სიდიდეები მცირედან დიდისკენ.

get_file88888

განმარტება:

რაც უფრო დიდია ჰაერის სვეტის სიდიდე მით მეტი იქნება დაწოლის ხარისხი. ყველაზე დაბალი წნევა იქნება იქ სადაც ადგილი ყველაზე მაღალია (3) შემდეგ ზღვის დონეზე (1)და ღრმულში(2),

პასუხი:   3,1,2.

დავალება 2.

მარილიანობის სიდიდის მიხედვით განალაგეთ ზღვები მცირედან დიდისაკენ.

1.ჩრდილოეთის

 1. წითელი
 2. ხმელთაშუა

განმარტება: ზღვის მარილიანობა რამდენიმე ფაქტორზეა დამოკიდებული:

ნალექების რაოდენობეზე, აორთქლებაზე, ჩამავალი მდინარეების რაოდენობაზე. ტროპიკულ ზღვებში მარილიანობა მაღალია , პოლარულში- დაბალი.აქედან გამომდინარე ყველაზე მარილიანია წითელი,შემდეგ ხმელთაშუა და ნაკლებმარილიანი ჩრდილოეთის ზღვა.

პასუხი:2,3,1,

დავალება 3.

1.მოცემული პუნქტებში, რომლებიც აღნიშნულია ნახატზე ციფრებით ერთდროულად გაზომეს ატმოსფერული წნევა.განალაგეთ წნევათა სიდიდეები მცირედან დიდისაკენ.

ანმარტება:

რაც უფრო დიდია ჰაერის სვეტის სიდიდე მით მეტი იქნება დაწოლის ხარისხი. ყველაზე დაბალი წნევა იქნება იქ სადაც ადგილი ყველაზე მაღალია.

პასუხი:3.2.1

განმარტება:რაც უფრო დიდია ჰაერის სვეტის სიდიდე მით მეტი იქნება დაწოლის ხარისხი. ყველაზე დაბალი წნევა იქნება იქ სადაც ადგილი ყველაზე მაღალია.

პასუხი:3.1.2

get_file.pngასატვ2

განმარტება:

რაც უფრო დიდია ჰაერის სვეტის სიდიდე მით მეტი იქნება დაწოლის ხარისხი. ყველაზე დაბალი წნევა იქნება იქ სადაც ადგილი ყველაზე მაღალია.

პასუხი:3.2.1

დავალება 4.

მოცემული მეტეოპუნქტებში- 1,2,3, რომლებიც მთის ფერდობზეა განლაგებული ერთდროულად გაზომეს ატმოსფერული წნევა.  განალაგეთ წნევათა სიდიდეები მცირედან დიდისაკენ.(ცხრილში მოცემულია ადგილის სიმაღლეები ზღვის დონიდან)

მეტეოსადგური სიმაღლე ზღვის დონიდან
1 220
2 120
3 450

განმარტება:  რაც უფრო დიდია ჰაერის სვეტის სიდიდე მით მეტი იქნება დაწოლის ხარისხი. ყველაზე დაბალი წნევა იქნება იქ სადაც ადგილი ყველაზე მაღალია.

პასუხი:3.1.2

დავალება 5.

ჩამოთვლილი პარალელები განალაგეთ დღის ხანგრძლივიბის მიხედვით მოცემული(წელწადის დრო 1 ივნისია.)მცერედან დიდისკენ.

1.40  გრადუსი ჩრდ.გ

2.10  გრად. სამხ. გან.

 1. 30 გრად. სამხ. გან.

განმარტება: 1 ივნისს ჩრდილო ნახევარსფეროში ზაფხულია, სამხრეთში ზამთარი.  დღის ხანგრძლივობა იზრდება ჩრდილო პოლუსისკენ გადაადგილებასთან ერთად.  შესაბამისად დღის ნაკლები ხანგრძლივობა იქნება :

პასუხი:  3,2,1.

დავალება 6.

შეათავსეთ მოვლენა და პარალელი, რომელიც აღინიშნება 24 ივლისს. პასუხები ჩაწერეთ ციფრებით.

მოვლენა                                                                 პარალელი

ა.  პოლარული დღე                                                  1.20 გრ ჩრდ.გ.

ბ.  პოლარული ღამე                                                2. 20გრად ს.გ.

გ.  მზის ზენიტური მდებარეობა                           3.80 გრდ ჩრდ .გ.

4.    80 გრ.    ს.გ

24 ივლისს   მზე ჩრდილო ნახევარსფეროში მდებარეობს,სადაც ზაფხულია.ჩრდილო პოლარული წრის შიგნით პოლარული დღეა.

პასუხი;   3,4,1

დავალება 7.

ნახატზე დატანილ პუნქტებში ართდროულად გაზომეს ჰარეის ტემპერატურები.განალაგეთ ეს პუნქტები ტემპერატურის ზრდადობის მიხედვით.

get_file.png5555

 

განმარტება: მთაზე ასვლისას ჰაერის ტემპერატურა კლებულობს (გრადიენტი 5-6 გრადუსი ყოველ 1 კმ-ზე) .ყველაზე დაბალი ტემპერატურა იქნება მწვერვალზე.

 • პასუხი:   3,1,2.
 • დავალება 8. შეათავსეთ მონაცემები ციფრებს: ზღვა:                                                   რუკაზე მდებარეობა.
 • ბალტიის                                       1) 1ბ.ლაპტევების                                     2) ოხოტის                                          3) 34)  4

პასუხი :ა-1,   ბ-3,   გ-4.

დავალება 8.

შეუთავსეთ მონაცემები ციფრებს:

ზღვა:                                                   რუკაზე მდებარეობა

ა. ბარენცის                                           1) 1

ბ.ლაპტევების                                     2) 2

გ.იაპონიის                                         3) 3

4)  4

პასუხი: ა-1, ბ-2 , გ-3

მდინარე     ა.პეჩორა ბ .ანგარა   გ.ობი

მდებარეობა 1)1   2)2       3)3       4)4

·         პასუხი : პეჩორა-1, ანგარა   – 4, ობი -2.

დავალება 10.

ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან რომელ ქვეყანაშია ყველაზე მაღალი ბავშვების ხვედრითი წილი.

ა) ავსტრალია

ბ) ნიგერი

გ) პოლონეთი

დ) იტალია

განმარტება: ნიგერი აფრიკის ჩამორჩენილი, განვითარებადი ქვეყანაა, სადაც შობადობა და ბავშვების ხვედრითი წილი მაღალია მოსახლეობის საერთო რაოდენობაში. ხოლო ავსტრალია, პოლონეთი და იტალია განვითარებული ქვეყნებია, სადაც დაბალია შობადობის მაჩვენებელი.

·         პასუხი:ბ

დავალება11.

ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან რომელ ქვეყანაშია ყველაზე მეტი ბავშვების ხვედრითი წილი?

1)სუდანი  2) პორტუგალია  3) შვეიცარია  4) დანია

განმარტება: ბავშვთა რაოდენობა ქვეყანაში დამოკიდებულია შობადობაზე და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე.უფრო მაღალი შობადობა არის იმ ქვეყანაში, რომლის განვითარების  დონეც დაბალია ,—სუდანში.

 • პასუხი:1)

დავალება 12.

ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან რომელშია მამაკაცების ხვედრითი წილი მაღალი მოსახლეობის საერთო რაოდენობაში?

ა.გერმანია

ბ. ინდოეთი

გ. რუსეთი

დ. საფრანგეთი

განმარტება: მსოფლიო ქვეყნებიდან 2/3 -ში ქალების რაოდენობა ჭარბობს მამაკაცებისას. ასეთი მიმართებაა დსთ-ს , საზღვარგარეთული ევროპის ქვეყნებში, ჩრდილო ამერიკაში. აფრიკაში, ლათინურ ამერიკაში, ავსტრალიასა და ოკენეთშიმათი თანაფარდობა თითქმის ერთნაირია.რაც შეეხება ინდოეთსა და ჩინეთს, მამაკაცთა რიცხვი საგრძნობლად მეტია ქალებზე.

*პასუხი: ბ. ინდოეთი

დავალება:13

  მოცემული ცხრილის მონაცემებით  შეადარე ქვეყნები წყლის რესურსების მოხმარების მიხედვით( მცირედან დიდისკენ).

ქვეყანა მტკნარი წყლის რესურსები მოსახლების რაოდენობა (მლნ. მცხოვრები)
ა) ბრაზილია 8200 194.1
ბ) კანადა 8200 34.1
გ) აშშ 2480 310.1

განმარტება. აღდგენადი რესურსებით უზრუნველყოფა 1 სულზე გამოიანგარიშება:

ბრაზილია    8200/194.1 = 42.3კმ3/1 სულ/მოსახლეზე.

კანადა         8200/34.5 = 240.5 კმ3/1 სული მოსახლეზე

აშშ                2480/310.1 = 8 კმ3/1 სული მოსახლეზე

ახლა დავაწყოთ ზრდადობის მიხედვით: გ) აშშ      ა) ბრაზილია    ბ) კანადა

პასუხი: გ ა ბ

რუკაზე მუშაობა

დავალება -13

იპოვეთ აზიმუტი მეტყევის სახლიდან (дом лесн) გეოდეზიურ მაჩვენებლამდე 162.0

განმარტება: იმისთვის, რომ ვიპოვოთ აზიმუტი უნდა ავთვალოთ კუთხე ჩრდილოეთის მიმართულებას, დამკვირვებელსა(მეტყევის სახლი) და დასაკვირვებელ ობიექტს ( 162,0) შორის.

პასუხი;271, 272 გრადუსი.

დავალება -14

ვიპოვოთ აზიმუტი А წერტილიდან М წერტილამდე.

პასუხი: დაახლოებით 187, 188, 190 გრადუსი

დავალება 15.

რამდენი გრადუსია აზიმუტი В  წერტილსა   А     წერტილს        შორის?

პასუხი:0. ან  360 გრადუს

დავალება16.

ავაგოთ რუკაზე დატანილ А-В  წერტილებს შორის პროფილი.  გავითვალისწინოთ,რომ ჰორიზონტაური მასშტაბია 1სმ-სი 50 მ., ხოლო ვერტიკალური 1 სმ-ში 5 მეტრი. X -ით ავღნიშნოთ ქარის წისქვილის მდებარეობა რუკაზე.პასუხი:

პროფილის ასაგებად ნახეთ ვიდეო:

ევრაზია

საქართველოს რეგიონები

 

ბლოგის   სტუმართა  საყურადღებოდ!

(ბლოგის ავტორი ნ.მ.)

იმ მიზნით, რომ  თემის გარშემო მოძიებული და დამუშევებული მასალა  მეტ ინფორმაციას შეიცავდეს მკითხველისთვის, ბლოგში ნაჩვენები  ზოგი პრეზენტაცია  შეგნებულოად არის  წარმოდგენილი  იმდაგვარად, რომ , სლაიდები შეიცავს  ვრცელ ინფორმაციას  რომელზედაც ისაუბრებენ მომხსენებლები(პრეზენტატორები).

სინამდვილეში  მასზე(სლაიდებზე)  წარმოდგენილი უნდა იყოს ( ბულეტების ან სხვა თქვენთვის სასურველი ფორმით) მოკლე ტექსტური, გრაფიკული , ან სხვა სახის ინფორმაცია, რომელიც ერთგვარი გეგმის სახით  ადვილად დასანახი და აღსაქმელი იქნება აუდიტორიისთვის.

ამგვარად , აქ მოცემული სლაიდშოუები უნდა გადამუშავდეს,  დაიხვეწოს  და თქვენთვის სასურველი ფორმით წარედგინოს აუდიტორიას.

საბოლოო სახით  უკვე დახვეწილი  პრეზენტაციის  მაგალითად შეგიძლიათ ბლოგზევე ნახოთ  პრეზენტაცია: „მდგრადი განვითარება“,  „რელიეფის სტიქიური მოვლენები“ და სხვ.

გთავაზობს ონლაინ  მისამართებს, სადაც შეგიძლიათ გაეცნოთ კარგი  პრეზენტაციების შექმნის ინსტრუქციებსა და შეფასების კრიტერიუმებს.

 • როგორ გავაკეთოთ წარმატებული პრეზენტაცია (მოხსენება)

http://www.rogor.ge/article_506_rogor-gavaketot-warmatebuli-prezentacia-moxseneba.html

 • როგორ გავაკეთოთ საუკეთესო პრეზენტაცია

https://www.youtube.com/watch?v=NXl_epeuKsk

 • როგორ გავაკეთოთ საუკეთესო პრეზენტაცია pauer point ში

https://ihow.ge/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90/

სარჩევი

ამ გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ჩამოთვლილი თემები და პრეზენტაციები 

 • საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა 1
 • საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა 2
 • 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა-პრეზენტაცია
 • 2.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა
 • აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა-პრეზენტაცია
 • 3.მცხეთა–მთიანეთი
 • მცხეთა–მთიანეთი  -პრეზენტაცია
 • 4.ქვემო ქართლი
 • ქვემო ქართლი -პრეზენტაცია
 • 5.სამცხე-ჯავახეთი
 • სამცხე-ჯავახეთი-პრეზენტაცია
 • 6.გურია
 • გურია-პრეზენტაცია
 • 7.კახეთი
 • კახეთი-პრეზენტაცია
 • 8.სამეგრელო–ზემო სვანეთი
 • სამეგრელო–ზემო სვანეთი-პრეზენტაცია
 • 9.შიდა ქართლი
 • შიდა ქართლი-პრეზენტაცია
 • 10.რაჭა-ლეჩხუმი  ქვემო სვანეთი
 • რაჭა-ლეჩხუმი  ქვემო სვანეთი-პრეზენტაცია
 • 11.იმერეთი
 • იმერეთი-პრეზენტაცია
 • 12.თბილისი
 • თბილისი-პრეზენტაცია

——————————————————————————————————————–

საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR-a9Lv_tQP4sSQf0ng9opeSl7eUHdDiZKXCLzlNGs1iV_qn2dRMbut8xaxKFSMjFDYIfcLDGIq3fnK/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

მდებარეობა – საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილი.
მოსაზღვრე რეგიონები – თურქეთი, სამცხე-ჯავახეთი, გურია.
ფართობი – 2,9 ათასი კვ.კმ (საქართველოს 4,1%).
მოსახლეობა – 399 ათასი კაცი (საქართველოს 7%).
ადმინისტრაციული ერთეულები – 5 რაიონი (ქობულეთის, ქედის, შუახევის, ხულოს, ხელვაჩაურის).
ქალაქი – 2 (ბათუმი, ქობულეთი).
დაბა – 7 (ქედა, ოჩხამური, ჩაქვი, შუახევი, ხელვაჩაური, მახინჯაური, სულო).
სოფელი – 329.
რელიეფი – სანაპირო ზოლში: დაბლობები (ქობულეთის – კოლხეთის სამხრეთ-დასავლეთით, კახაბრისა და გონიოს – მდ.ჭოროხის დელტაში), გორაკ-ბორცვები; ქედები (შავშეთის, არსიანის, აჭარა-იმერეთის). უმაღლესი მწვერვალი – ყანლის მთა – ზ.დ. 3007მ.
ჰავა – ნოტიო სუბტროპიკული. იანვრის საშუალო ტემპერატურა +7,10C, ზაფხულის +22 +240C. ატმოსფერული ნალექები – 4550 მმ (მთა მტირალაზე), 800-1000 მმ (აჭარის ქვაბულში).
მდინარეები – აჭარისწყალი, კინტრიში, ჭოროხი, ქვაბლიანი და სხვ.
წიაღისეული რესურსები – საშენი მასალები (ქვიშები, თიხები, ქვიშაქვები), სპილენძი, მინერალური წყლები.
მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე – 140კაცი/კვ .კმ. სანაპირო ზოლში – 300-350 კაცი/კვ.კმ, მთაში – 50-150 კაცი/კვ.კმ.
მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობა – ქართველები (83%), რუსები (7,5%), სომხები (4%), ბერძნები (1,8%) და სხვ.
ქალაქის მოსახლეობა – 48%.
მნიშვნელოვანი საწარმოები – ნავთობგადამამუშავებელი, მანქანათმშენებელი, ელექტროტექნიკური, გემთმშენებელი ქარხნები, ფარმაცევტული, მსუბუქი და კვების მრეწველოს საწარმოები —ჩაის ფაბრიკები….
აგრარული მიმართულება – მეციტრუსეობა, მეჩაიეობა, მეთამბაქოეობა, ტექნიკური და მარცვლეული კულტურები, მესაქონლეობა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა

მცხეთა–მთიანეთი
მდებარეობა – საქართველოს ჩრდილო–აღმოსავლეთი ნაწილი.
მოსაზღვრე რეგიონები – რუსეთი (ოსეთი, ინგუშეთი, ჩაჩნეთი); კახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი.
ფართობი – 6,7 ათასი კვ.კმ (საქართველოს 9,6%).
მოსახლეობა – 125 ათასი კაცი.
ადმინისტრაციული ცენტრი – მცხეთა (8,0 ათასი მცხოვრები).
ადმინისტრაციული ერთეულები – 5 რაიონი (მცხეთის, თიანეთის, დუშეთის, ყაზბეგის, ახალგორის).
ქალაქი – 2 (მცხეთა, დუშეთი).
დაბა – 7 (ზაჰესი, ყაზბეგი, ახალგორი, ფასანაური, ჟინვალი, თიანეთი, სიონი).
სოფელი – 483.
რელიეფი – ვაკეები (შიდა ქართლის, მუხნარ–საგურამოს), ქედები (გვერდითი, ქართლის, კახეთის, ალევის, გუდამაყრის, სხალტბის, საგურამო–იალნოს), უღელტეხილები (ჯვრის, დათვიჯვრის, გუდამაყრის); ქვაბულები, პლატოები, ხეობები (დარიალის, მტკვრის, არაგვის, ქსნის). უმაღლესი მწვერვალი – მყინვარწვერი (ყაზბეგი) – ზ.დ 5033მ.
ჰავა – ნოტიო ცივი, ზომიერად ნოტიო თბილი, ზომიერად მშრალი სუბტროპიკული.
მდინარეები – თერგი, ასა, არღუნი, არაგვი, იორი, მტკვარი და სხვა.
ტბები – ბაზალეთი.
წიაღისეული რესურსები – საშენი მასალები: ტუფი, კვარცის ქვიშა; მინერალური წყლები.
მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე – 21 კაცი/კვ. კმ.
მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობა – ქართველები (90%), ოსები (6%), სომხები, აზერბაიჯანელები, ასირიელები და სხვა.
ქალაქის მოსახლეობა – 30%
აგრარული მიმართულება – მესაქონლეობა, მეხილეობა, მევენახეობა, მებოსტნეობა, მარცვლეული კულტურები.
ტრანსპორტი – სარკინიგზო, საავტომობილო (საქართველოს სამხედრო გზა).
კურორტები – ახტალა, გუდაური, ფასანაური, სიონი.
ღირსშესანიშნაობები – ქალაქი–მუზეუმი მცხეთა (ჯვრის მონასტერი, სვეტიცხოვლის ტაძარი), ანანურის სამონასტრო კომპლექსი, გერგეტის სამება, ზედაზნის მონასტერი, არმაზის სამონასტრო კომპლექსი, კოშკური დასახლება მუცო, ლომისის ეკლესია, ბეთლემის გამოქვაბული, შიომღვიმის სამონასტრო კომპლექსი, შატილი (სოფელი პირიქითა ხევსურეთში, ზ.დ. 1400მ) და სხვ.

ქვემო ქართლი

 

მდებარეობასაქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილი.

მოსაზღვრე რეგიონები-მცხეთა-მთიანეთი, შიდა ქართლი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი.

ფართობი-6,5 ათასი კმ2  (საქართველოს 9,3%).

მოსახლეობა- 600 ათასი კაცი (საქართველოს 11%)

ადმინისტრაციული ცენტრი-რუსთავი (160 ათასი მცხოვრები)

ადმინისტრაციული ერთეული- 6 რაიონი (დმანისის, წალკის, ბოლნისის, გარდაბნის, მარნეულის, თეთრიწყაროს.)

ქალაქი-7(მარნეული,თეთრიწყარო,გარდაბანი, წალკა, ბოლნისი,რუსთავი,დმანისი).

რელიეფი-უმაღლესი მწვერვალი სამსარი(3284 მ)  უდაბლესი ადგილი-წითელ ხიდთან ზ.დ. 260მ.  მაღლობები (იაღლუჯის), პლატოები(გომარეთის,წალკის,დმანისის და სხვ.) ვაკე(ქვემო ქართლის), ქედები (ჯავახეთის, სამსარის, თრიალეთის, ლოქის).

ჰავა-ზომიერად მშრალი სუბტროპიკული; ივლისის საშუალო ტემპერატურა +250(რუსთავი), +180(მანგლისი), +160(წალკა);  ატმოსფერული ნალექები-700-800მმ (პლატოებზე), 400მმ (ვაკეზე).

მდინარეები-ალგეთი,მაშავერა,მტკვარი,ხრამი და სხვ.

ტბები-ჯანდარი.

წიაღისეული რესურსები-ნავთობი(თელეთი,რუსთავი), სპილენძი და პოლიმეტალები(მადნეული), სამშენებლო მასალები და სხვ.

მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე-92 კაცი კვ.კმ.

მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობა-რუსები(6%), სომხები(7%), ბერძნები(8%), ქართველები(35%),აზერბაიჯანელები (40%).

ქალაქის მოსახლეობა-44%.

აგრარული მიმართულება-მებოსტნეობა, მევენახეიბა, მეკარტოფილეობა, მებაღჩეობა,მეხილეობა, ტექნიკური კულტურები, სარძეო მეცხოველეობა,მეფრინველეობა.

ტრანსპორტი-მილსადენი, საავტომობილო,სარკინიგზო.

ღირსშესანიშნაობები-ბეთანიის ტაძარი, სამშვილდე(ციხე ქალაქის ნანგრევები),ბოლნისის სიონი,ფიტარეთის მონასტერი,ხუნანის ციხე-ქალაქის ნანგრევები, ბირთვისის ნანგრევები,დმანისის ნანგრევები,წმინდა ანტონის მონასტერი (ნორიოსთან), ნადარბაზევის სასახლე და სხვ.

სამცხე-ჯავახეთი
მდებარეობა: საქართველოს ცენტრალურ-სამხრეთი ნაწილი
მოსაზღვრე რეგიონები: სომხეთი, თურქეთი, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, გურია, აჭარა, იმერეთი
ფართობი: 6.4 ათასი კვ.მ (საქართველოს ტერიტორიის 9.1%)
მოსახლეობა: 208 ათასი კაცი (საქართველოს მოსახლეობის 4.7%)
ადმინისტრაციული ცენტრი: ახალციხე(25 ათასი მცხოვრები)
ადმინისტრაციული ერთეულები: 6 მუნიციპალიტეტი(ახალციხის, ახალქალაქის, ადიგენის, ასპინძის, ბორჯომის, ნინოწმინდის)
ქალაქი: 5(ახალქალაქი, ახალციხე, ბორჯომი, ვალე, ნინოწმინდა)
სოფელი: 25
დაბა: 6(ადიგენი, აბასთუმანი, ასპინძა, ახალდაბა, ბაკურიანი, წაღვარი
რელიეფი: ქედები(სამსარის, ჯავახეთის, არსიანის, აჭარა-იმერეთის)
ქვაბულები(ახალციხის)
პლატოები(ახალქალაქის)
ჰავა: იანვრის საშუალო ტემპერატურა -2.1°(ბორჯომი); -7.2°(ახალქალაქი);
ივლისის საშუალო ტემპერატურა +20.4°(ახალციხე); +16°(ახალქალაქი)
ატმოსფერული ნალექები-500-600მმ
აჭარა-იმერეთუსა და თრიალეთის ქედების ფერდობებზე-1000-1200 მმ
მდინარეები: ქვაბლიანი, მტკვარი, ბორჯომულა, ურაველი, გუჯარეთისწყალი და ა.შ.
ტბები: ხოზაფინი, ფარავანი, მადათაფა, ტაბაწყური, საღამო, ხანჩალი და სხვ.
წიაღისეული რესურსები: აქატი, ტუფი, ბაზალტი, დიადომიტი, ანდეზიტი, თაბაშირი, მარმარილო, მინერალური წყლები. მურა ნახშირი(ახალციხე)
მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე-32კაცი/კვ.კმ
მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობა-ქართველები, რუსები, სომხები, ბერძნები და ა.შ.
ქალაქის მოსახლეობა 37%
მნიშვნელოვანი საწარმოები- მსუბუქი და კვების მრეწველობის საწარმოები, მინერალური წყლების („ბორჯომი“) ქარხნები.
სამრეწველო პროდუქციის ღირებულება-8.2მლნ ლარი, საქართველოს სამრეწველო პროდუქციის 0.8%, აქედან 80% მოდის ბორჯომის რაიონზე.
აგრარული მიმართულება-მეკარტოფილეობა, მეხილეობა, მეცხოველეობა. სავარგულების 20% უკავია სახნავებს, 70%საძოვრებს.
ტრანსპორტი-საავტომობილო, სარკინიგზო, საავიაციო(ახალქალაქის ადგილობრივი დანიშნულების აერტოპორტი)
ჯავახეთის დაცული ტერტორიები 2011 წელს შეიქმნა მოიცავს ჯავახეთის ეროვნულ პარკს, ბუღდაშენის, ხანჩალის, მადათაფას, სულდას და კარწახის აღკვეთილებს.

კურორტები და ღირშესანიშნაობები: ბაკურიანი, ცემი, ბორჯომი, აბასთუმანი, წაღვერი და ა.შ.
ვარძია(კლდეში ნაკვეთი სამონასტრო კომპლექსი), ზარზმის მონასტერი, აწყურის ციხე, საფარის მონასტერი, ციხე-ქალაქი თმოგვი, ხერთვისის ცოხესიმაგრე, სამსარი(გამოქვაბულ-მონასტერი), ქალაქი წუნდა, ოქროსციხე და ა.შ.

გურია

 • მდებარეობა – საქართველოს ცენტრალური სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილი.
 • მოსაზღვრე რეგიონები – აჭარა, სამცხე-ჯავახეთი, იმერეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი.
 • ფართობი – 2 ათასი კვ.კმ (საქართველოს 2.9%).
 • მოსახლეობა – 161 ათასი კაცი (საქართველოს 3%).
 • ადმინისტრაციული ცენტრი – ოზურგეთი (23 ათასი მცხოვრები).
 • ადმინისტრაციული ერთეულები – 3 რაიონი (ოზურგეთის, ჩოხატაურის, ლანჩხუთის).
 • ქალაქი – 2 (ოზურგეთი, ლანჩხუთი).
 • დაბა – 2 (ურეკი, ნასკირალი, ლაითური, ჩოხატაური).
 • სოფელი – 182.
 • რელიეფი – დაბლობები (კოლხეთის), გორაკ-ბორცვები, ქედები (აჭარა-იმერეთის).
 • ჰავა – დაბლობ ნაწილში: ნოტიო სუბტროპიკული. ივლისის საშუალო ტემპერატურა +22 +23°C, ატმოსფერული ნალექები – 1800-2000მმ. მთაში: იანვრის საშუალო ტემპერატურა -5.2°; ივლისის – +13.4°; ატმოსფერული ნალექები – 1600მმ.
 • მდინარეები – სუფსა, ნატანები და სხვა.
 • ტბები – პალიასტომი.
 • წიაღისეული რესურსები – ბენტონიტური და კერამიკული თიხები, ნავთობი, მაგნეტეტური ქვიშები, მინერალური წყლები.
 • მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე – 80 კაცი/კვ.კმ (ოზურგეთის რაიონში 136 კაცი/კვ.კმ, ჩოხატაურის რაიონში – 32 კაცი/კვ.კმ).
 • მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობა – ქართველები (93.3%), რუსები, სომხები).
 • ქალაქის მოსახლეობა – 48%.
 • მრეწველობის მიმართულება – კვების მრეწველობა (80%-ზე მეტი).
 • აგრარული მიმართულება – სუბტროპიკული კულტურები (ციტრუსები, ჩაი), მევენახეობა, მემარცვლეობა, სარძევე-სახორცე მესაქონლეობა, მეფრინველეობა.
 • ტრანსპორტი – საავტომობილო, სარკინიგზო, მილსადენი (სუფსის ტერმინალი).

კახეთი

(სამახსოვროები)

 • ფართობი 12,2 ათასი კმ2
 • მოსახლეობა 405 ათასი ადამიანი

შიდა კახეთს  ეკუთვნის რაიონები: ახმეტა, თელავი, ყვარელი, ლაგოდეხი და გურჯაანის  ნაწილი, ხოლო გარე კახეთშია საგარეჯო და გურჯაანის ნაწილი, ქიზიყის შემადგენლობაშია დედოფლისწყაროს და სიღნაღის რაიონები.

აღკვეთილები: ილტოს, ლაგოდეხის, იორის, ყორუღის, ჭაჭუნას და ალაზნის ჭალის. ბუნების ძეგლები: არწივის ხეობა,ჯუმას ყურე, ტახტი-ტეფას და ქილაკუპრას ტალახის ვულკანები.

ნაკრძალები: თუშთის-ახმეტის რ-ნი, ბაწარას-ახმეტის რ-ნი( დაცულია უთხოვარი და სხვ), ბაბანეულის-ახმეტის რ-ნი (ძელქვა დასხვ), მარიამჯვრის-საგარეჯოს რ-ნი, ლაგოდეხისლაგოდეხის რ-ნი-, ვაშლიჯვრის, ვაშლოვანის-დედოფლისწყაროს რ-ნი- (დაცულია არიდული ნათელი ტყეები საკმევლის ტყეები,სამერცხლე კლდეები და სხვ).

ბუნ. ძეგლები: არწივის ხეობა, სამგურისწყლის ჩანჩქერი (ახმეტის რ.- ს პანკისის ხეობა), დურუჯის ლოდი (ყვარელი), ჯუმას ყურე, ტახტი-ტეფას ტალახის ვულკანები..

1833 წელს სიღნაში და საგარეჯოში მალაკნები ჩაასახლეს, სოფ. კრასნოგორსკში და ულიანოვკაში. ბაცბები ცხოვრობენ სოფელ ალვანში. უდები (ან უდინები) ცხოვრობენ სოფ. ზინობიანში და ისინი არიან ძველი ალბანელები პირდაპირი შთამომავლები.

სამეგრელო–ზემო სვანეთი

 • მდებარეობა საქართველოს ცენტრალური ჩრდილო–დასავლეთი ნაწილი.
 • ფართობი – 7,4 ათასი კვ.კმ, საქართველოს ტერიტორიის 10,6%. ზემო სვანეთში 13 ათასი კაცი.
 • მოსაზღვრე რეგიონები – რუსეთი(ყარაჩაი–ჩერქეზეთი, ყაბარდო–ბალყარეთი) აფხაზეთი, გურია, იმერეთი, რაჭა–ლეჩხუმი–ქვემო სვანეთი.
 • მოსახლეობა – 466 ათასი კაცი, საქართველოს მოსახლეობის 11%
 • ადმინისტრაციუი ცენტრი – ზუგდიდი (50 ათასი მცხოვრებით)
 • ადმინისტრაციული ერთეულები – სულ 8 მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდის, სენაკის, აბაშის, მარტვილის, ხობის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, მესტიის.
 • ქალაქები – სულ 8 ქალაქი: ფოთი, ზუგდიდი, აბაშა, მარტვილი, სენაკი, წალენჯიხა, ჯვარი, ხობი.
 • ქალაქის მოსახლეობა – 40%
 • დაბა– 2:მესტია და ჩხოროწყუ.
 • სოფელი – სულ 494.
 • მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე – 58 კაცი/კვ.კმ, ვაკეზე 100–200კაცი/კვ.კმ, მესტიის რნ-ში 6%
 • მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობა – 95%- ქართველები 2%- რუსები და სხვ.
 • რელიეფი – მრავალფეროვანი–ზღვისპირა დაბლობიდან მაღალმთიან კავკსიონამდე. ქვაბულები – ზემო სვანეთის, ქედები – კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი, ეგრისის, სვანეთის, მწვერვალები– შხარა(ზ.დ 5068მ), უშბა, თეთნულდი, შოთა რუსთაველის პიკი, ჯანღა.
 • ჰავა – დაბლობ ნაწილში ნოტიო სუბტროპიკული, იანვრის საშუალო ტემპერატურა +4 +6C°, ზაფხულის ტემპერატურა  +22-დან  +23C°; ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა– 1500–2000მმ.
 • მდინარეები – ენგური, რიონი, ხობი, ტეხური და სხვა.
 • ტბები – პალიასტომი.
 • კურორტები და ღირშესანიშნაობები: ცაიში, ლუგელა, ლებარდე, სქური, მარტვილის ეკლესია,  ცაიშის სამონასტრო კომპლექსი, რუხის ციხე, ციხე-ქალაქი ნოქალაქევი, უშგული, ხაიშის დასახლება , ადიშის ეკლესია და კოშკები,ხაწვანის  სათხილამურო  კომპლექსი.
  • კაცობურის აღკვეთილი – აბაშა.
  • კოლხეთის ეროვნული პარკი – (ზუგდიდი, აბაშა, სენაკი, ხობისა და ლანჩხუთის რაიონებში.)
  • ნოღა – ოდიშის რ.
  • კორცხელი – ზუგდიდის რ.
  • აბაშა – საქართველოში ფართობით ყველაზე პატარა რაიონი.
  • დაბა მესტია – ზემო სვანეთის ცენტრი. ყველაზე დიდი რაიონია საქართველოში. 
  • იმერეთი
  • შიდა ქართლი
 • მდებარეობა საქართველოს ჩრდილოეთ-ცენტრალური ნაწილი
 • მოსაზღვრე რეგიონები- რუსეთი (ჩრდილოეთ ოსეთი), მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, იმერთი, რაჩა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი.)
 • ფართობი  5.7 ათასი კვ.კმ (საქართველოს 8.2%)
 • მოსახლეობა- 460 ათასი კაცი (საქართველოს 8.5%)
 • ადმინისტრაციული ცენტრი გორი (68 ათასი მცხოვრები)
 • ადმნისტრაციული ერთეული-  5 რაიონი ( ქარელი, გორი, კასპი, ჯავი, ხაშური.)
 • ქალაქი5 (ცხინვალი, გორი, კასპი, ხაშური, ქარელი.)
 • დაბა- 5 (აგარა, ყორნისი, სურამი, ჯავა, კვაისი.)
 • სოფელი- 250
 • რელიეფი- ვაკეები (ტირიფონ-მუხრანის, მუხრან-საგურამოს, საამილახვროს), ქედები (კავკასიონის, თრიალეთის, ალევის, ხარულის), უღელტეხილები(როკის-ზ.დ. 2995მ.).ჰავა- ზომიერი, თბილი ტენიანი (ზოგან მშრალი). ივლისის საშუალო ტემპერატურა +22+24°C. იანვრის ნაკლებია 0°C-ზე. ატმოსფერული ნალექები- 500-600 მმ.
 • მდინარეები- მტკვარი (90 კმ), ლიახვი,  თეძამი, ძამა და სხვა.
 • ტბები- ყელის ტბა.
 • წიაღისეული რესურსები-  დოლომიტები, კირქვები, მერგელები,  კერამიკული თიხები, მინერალური წყლები.
 • ოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე-  75 ათასი კაცი/კვ.კმ.
 • მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობა- სამაჩაბლოს (ყოფილი სამხრეთ ოსეთის) გარდა: ქართველები (83%), ოსები (9%), აზერბაიჯანელები (2%), სომხები (2%), რუსები (2%). სამაჩაბლოში: ოსები (65%), ქართველები (29%).
 • ქალაქის მოსახლეობა- 34%
 • აგრალური მიმართულებამეხილეობა, მებოსტნეობა, მარცვლეული, კულტურები.
 • ტრანსპორტი- საავტომობილო სარკინიგზო მილსადენი
 •  
 • რაჭა-ლეჩხუმი  ქვემო სვანეთი-პრეზენტაცია
 •  
  • ქვემო ქართლი 
 • მდებარეობასაქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილი.მოსაზღვრე რეგიონები-მცხეთა-მთიანეთი, შიდა ქართლი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი.
 • ფართობი-6,5 ათასი კმ2  (საქართველოს 9,3%).მოსახლეობა- 600 ათასი კაცი (საქართველოს 11%)
 • ადმინისტრაციული ცენტრი-რუსთავი (160 ათასი მცხოვრები)
 • ადმინისტრაციული ერთეული- 6 რაიონი (დმანისის, წალკის, ბოლნისის, გარდაბნის, მარნეულის, თეთრიწყაროს.)
 • ქალაქი-7(მარნეული,თეთრიწყარო,გარდაბანი, წალკა, ბოლნისი,რუსთავი,დმანისი).
 • რელიეფი-უმაღლესი მწვერვალი სამსარი(3284 მ) 
 • უდაბლესი ადგილი-წითელ ხიდთან ზ.დ. 260მ. 
 • მაღლობები (იაღლუჯის),
 • პლატოები(გომარეთის,წალკის,დმანისის და სხვ.)
 • ვაკე(ქვემო ქართლის),
 • ქედები (ჯავახეთის, სამსარის, თრიალეთის, ლოქის).
 • ჰავა-ზომიერად მშრალი სუბტროპიკული; ივლისის საშუალო ტემპერატურა +250(რუსთავი), +180(მანგლისი), +160(წალკა);  ატმოსფერული ნალექები-700-800მმ (პლატოებზე), 400მმ (ვაკეზე).
 • მდინარეები-ალგეთი,მაშავერა,მტკვარი,ხრამი და სხვ.
 • ტბები-ჯანდარი.
 • წიაღისეული რესურსები-ნავთობი(თელეთი,რუსთავი), სპილენძი და პოლიმეტალები(მადნეული), სამშენებლო მასალები და სხვ.
 • მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე-92 კაცი კვ.კმ.
 • მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობა-რუსები(6%), სომხები(7%), ბერძნები(8%), ქართველები(35%),აზერბაიჯანელები (40%).
 • ქალაქის მოსახლეობა-44%.
 • აგრარული მიმართულება-მებოსტნეობა, მევენახეიბა, მეკარტოფილეობა, მებაღჩეობა,მეხილეობა, ტექნიკური კულტურები, სარძეო მეცხოველეობა,მეფრინველეობა.
 • ტრანსპორტი-მილსადენი, საავტომობილო,სარკინიგზო.
 • ღირსშესანიშნაობები-ბეთანიის ტაძარი, სამშვილდე(ციხე ქალაქის ნანგრევები),ბოლნისის სიონი,ფიტარეთის მონასტერი,ხუნანის ციხე-ქალაქის ნანგრევები, ბირთვისის ნანგრევები,დმანისის ნანგრევები,წმინდა ანტონის მონასტერი (ნორიოსთან), ნადარბაზევის სასახლე და სხვ.

სამახსოვროები

 

 • ალგეთის ეროვნული პარკი მდებარეობს თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში.
 • გარდაბნის აღკვეთილი მდებარეობს გარდაბნისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტების საზღვარზე.
 • ხორხების მღვიმე და საყინულე მდებარებს თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფელ კლდეისში.
 • სამშვილდის კანიონი მდებარებს თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში.
 • ბედენის ,, ბუმბერაზთა ქვაფენილი’’ მდებარეობს წალკაში.
 • ჭივჭავის ჩანჩქერი მდებარეობს სამშვილდესთან, დაშფაშის ხეობაში.
 • ბერთის ვოკლუზი მდებარეობს წალკის რაიონში, სოფელ ბერთაში.

ქალაქები და მათი ძველი სახელები

  • მარნეული -1947 წლამდე
  • ბორჩალო.გარდაბანი- ყოფილი -ყარაყაია.
  • ბოლნისი-1947 წლამდე- დაბა ლუქსემბურგი.
  • თეთრი წყარო – რაიონშია საკურორტო დაბა – მანგლისი.
  • დმანისი – 1947 წლამდე -ბაშკიჩეთი.
  • ნინოწმინდა-წითელწყარო
  • სენაკი- ცხაკაია
  • მარტვილი-გეგეჭკორი

დაცული აღკვეთილები

 • აჯამეთის აღკვეთილი (ყოფ. სახელმ. ნაკრძალი) ბაღდათის რ. სოფ. ვარციხე – ბაღდათისა და ზესტაფონის;
 • ლაგოდეხის აღკვეთილი. ლაგოდეხი, ვაშლოვანის ქ. 105 – ლაგოდეხის;
 • ილტოს აღკვეთილი – ახმეტის;
 • ყორუღის აღკვეთილი. ქ. საგარეჯო, მამისაშვილის 1. 22 – საგარეჯოს;
 • გარდაბნის აღკვეთილი. ქ. გარდაბანი, აღმაშენებლის 127 – გარდაბნისა და მარნეულის;
 • იორის აღკვეთილი, სიღნაღის რ–ნი, სოფ. ნუკრიანი – სიღნაღის;
 • ჭაჭუნის აღკვეთილი, დედოფლისწყარო – დედოფლისწყაროს;
 • კაცობურის აღკვეთილი, ქ.აბაშა, ჯორჯიკიას ქ. 2 – აბაშის;
 • ქობულეთის აღკვეთილი, ქ. ქობულეთი ლესელიძის ქ. 4 – ქობულეთის;
 • ნეძვის აღკვეთილი, ქ. ბორჯომი, მესხეთის ქ. 23 – ბორჯომის;
 • ქცია–ტაბაწყურის აღკვეთილი – ბორჯომის;
 • თეთრობის აღკვეთილი – ახალქალაქის;
 • კარწახის ჭაობის აღკვეთილი – ახალქალაქის;
 • სულდის ჭაობის აღკვეთილი – ახალქალაქის;
 • ხანჩალის ტბის აღკვეთილი – ნინოწმინდის;
 • ბუღდაშენის ტბის აღკვეთილი – ნინოწმინდის.
 • მოქანავე ლოდები
  1. ზემო ერმანის ლოდი მდებარეობს ნასოფლარ ზემო ერმანთან (სამაჩაბლო), მდინარე ერმანისწყლის (დიდი ლიახვის ერთ-ერთი მდგენლის) ხეობაში, ზღვის დონიდან 2300 მეტრის სიმაღლეზე.
  2. ქუაქანცალიას მოქანავე ლოდი მდებარეობს მდინარე ინწრის სათავეებში, მთა ყვირას მასივზე (წალენჯიხის მუნიციპ-ი), ზღვის დონიდან 1800 მეტრის სიმაღლეზე.
  3. დურუჯის ლოდი მდებარეობს მდინარე დურუჯის მარცხენა ნაპირის რუყეზე (ყვარლის მუნიციპ-ი), ქალაქ ყვარლის ცენტრიდან ჩრდილო-დასავლეთით 2,5 კილომეტრზე, ზღვის დონიდან 440 მეტრის სიმაღლეზე.

  კლდის სვეტები

 • კაცხის სვეტი მდებარეობს სოფელ კაცხის (ჭიათურის მუნიციპ-ი) სანახებში, მდინარე ყვირილას მარჯვენა შენაკადის – კაცხურის აუზში, ზღვის დონიდან 650 მეტრის სიმაღლეზე.
 • საირმის „ეროზიული მოწმე“ მდებარეობს მდინარე წაბლარისწყალის მარცხენა ნაპირზე, კურორტ საირმის (ბაღდათის მუნიციპ-ი) მისადგომებთან, ზღვის დონიდან 800 მეტრის სიმაღლეზე.
 • ბოდორნის კლდის სვეტები  მდინარე არაგვის მარჯვენა ჩამოხვეწილ ფლატეებზე, სოფელ ბოდორნიდან (დუშეთის მუნიციპ-ი) 2 კილომეტრზე მდებარეობს, ზღვის დონიდან 750 მეტრის სიმაღლეზე.
 • ქვაკაცა მდებარეობს აჭარა-იმერეთის ქედის სამხრეთ ტოტზე (შუახევის მუნიციპ-ი), ზღვის დონიდან 2350 მეტრის სიმაღლეზე. ჭვანისწყლის მარჯვენა შენაკადის – ხევისღელის სათავეში. აქ აღმართულია სხვადასხვა ზომის სამი შთენილი, რომლებიც ტუფბრექჩიებით არის აგებული. ერთ-ერთი მათგანის სიმაღლე 7 მეტრია, ხოლო დიამეტრი 4,5-5 მეტრს აღწევს. სვეტი ადამიანის ქანდაკებას მოგვაგონებს, რის გამოც მას „ქვაკაცა“ შეარქვეს.
 • ვრის ხეობაში, ვარძიის სამონასტრო კომპლექსიდან 3 კილომეტრზე, ზღვის დონიდან 1465 მეტრის სიმაღლეზე.
 • საირმის სვეტისებრი კლდეები მდებარეობს მდინარე რიონის მარჯვენა მხარეს, სოფლებს – ალპანასა (ცაგერის მუნიციპ-ი) და ჭრებალოს (ამბროლაურის მუნიციპ-ი) შორის, ზღვის დონიდან 900 მეტრის სიმაღლეზე.
  • საქართველოს ძირითადი მწვერვალები
 • შხარა-           5203 მ. კავკასიონი ქედი (მთ.წყალგ.ქედი)
 • დომბაიულგენი-   4040 მ.  კავკასიონი ქედი (მთ.წყალგ.ქედი)
 • ჯანღა-                     5050 მ. კავკასიონის ქედი
 • შოთა რუსთაველის პიკი-4960 მ. კავკასიონის ქედი
 • ჭაუხი–                     3853 მ.  აღმ. კავკასიონის ქედი
 • თეთნულდი          3476 მ. კავკასიონის ქედი(უღვირის ქედი)
 • ზეკარა–                  3828 მ. ცენტრლ. კავკასიონის ქედი
 • მილიონა–              3700 მ. აღმ.კავკასიონის ქედი
 • სპელეოლოგების პიკი-2758 მ. კავკასიონის ქედი
 • ჭანჭახი–               4430 მ. რაჭის კავკასიონის ქედი
 • თბილისასწვერი-4060 მ. რაჭის კავკასიონის ქედი
 • ნაქერალა–           1570 მ. რაჭის  ქედი
 • ხალაწა–               3941 მ. რაჭის ქედი
 • მყინვარწვერი– 5033 მ. ხოხის ქედი
 • უშბა–                 4696 მ. ბალის ქედი
 • თებულოს მთა -4507 მ. პირიქითას ქედი
 • ლაჰილი(ლაილა)–            4010 მ. სვანეთის ქედი
 • შავი კლდე-        3578 მ. კახეთის კავკასიონის ქედი
ü
  •  

რასები

ნეგროიდული

ავსტრალოიდური

ეროვნული და წარმართული რელიგიები

ეროვნული რელიგიები

წარმართული რელიგიები

Protected: დავალებები აბიტურიენტებისათვის (დავალების სანახავად შეიყვანეთ კოდი)

This content is password protected. To view it please enter your password below:

ბლოგის ავტორის თხოვნა

მადლობას ვუხდი ჩემი ბლოგის ყველა  მომხმარებელსა და კომენტარების მომწოდებელს.

ეს ბლოგი შექმნილია მოსწავლეების დასახმარებლად და ვფიქრობ ჩემს მიზანს ამართლებს კიდეც.მასალები ამოკრეფილია  სხვადასხვა დროს გამოცემული  გეოგრაფიული ლიტერატურიდან(მათ შორის  უნივერსიტეტის გეოგრაფიის კათედრის წამყვანი სპეციალისტების წიგნებიდან,ცნობარებიდან და სასკოლო სახელმძღვანელოებიდან) .

მოგმართავთ თხოვნით: ზოგჯერ იპარება ტექნიკური შეცდომა მომწერეთ თუ შეიძლება კომენტარი გადავამოწმებ, დიდ მადლობას გადაგიხდით და გამოვასწორებ.

პატივისცემით და კეთილი სურვილებით, ბლოგის ავტორი ნინო მთიულიშვილი.

მიგრაციის პრობლემები დღეს

migraciis problemebi nnn

                                                  მიგრაციის პრობლემები

 

მიგრაცია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი,გლობალური პრობლემაა,რადგან იგი არამხოლოდ დემოგრაფიული,არამედ სერიოზული სოციალური,ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემაც არის და არაერთ სირთულეს ქმნის მსოფლიოს მთელ რიგ ქვეყნებში. თანამედროვე მიგრაციების მთავარი მიზეზი სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემებია.ეს თანაბრად ეხება როგორც შიდა,ისე გარე მიგრაციებს.

შიდა მიგრაციების ყველაზე გავრცელებული სახეა მიგრაცია „სოფელი-ქალაქი“.განვითარებულ ქვეყნებში უკვე დაიწყო ეს პროცესი:მოსახლეობის მიგრაცია ქალაქიდან სოფელში. განსხვავებული ვითარება განვითარებად ქვეყნებში,სადაც სოფლიდან ქალაქში მიგრაციამ დიდი მაშტაბებს მიაღწია. ასეთი სახის  მიგრაცია იწვევს შიმშილის საფრთხეს და ამიტომ ყოველწლიურად ათეულობით მილიონი ადამიანი ცდილობს ქალაქში ჩავიდეს. სწორედ ეს უღარიბესი  მასა ავსებს ქალაქს უმუშევართა და კრიმინალთა რიგებს,რაც უკიდურესად ამძაფრებს ქალაქის პრობლემებს.

                                                         საერთაშორისო მიგრაციები

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროკავშირი დიდი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა  ლტოლვილთა კრიზისის კუთხით.მიგრანტთა ტალღამ,რომელმაც აგვისტოში თავის პიკს მიაღწია, მთელ ევროპას გადაუარა და ადამიანთა ყველა მასა,პოლიტიკოსები,ეკონომისტები და სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები, ჩართო ამ საკითხის დებატებში.ევროპაში შემომსვლელ მიგრანტთა ნაკადი აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან ევროპელი ლიდერებისთვის დიდი გამოწვევა გახდა.დღეს ევროპა დილემის წინაშეა: ერთის მხრივ, ჰუმანიზმის იდეა, როგორც ევროპული ღირებულება, მეორე მხრივ კი უსაფრთხოების საკითხი.კრიზისი უმწვავეს ფაზაშია შესული და მოითხოვს სწრაფ რეაგირებას სახელმწიფოთა მხრიდან.

მართლაც, გაცილებით დიდი პრობლემაა საერთაშორისო მიგრაციები,რომელიც ძალიან გახშირდა და გამწვავდა. 2015 წლის პირველი 9 თვეში ევროკავშირის სასაზღვრო უწყების „ფრონტექსის“ მონაცემებით ევროპის სახელმწიფოებში 710 ათას მიგრანტზე მეტი ჩავიდა, რამაც უკიდურესად დაძაბა სასაზღვრო ქვეყნების მდგომარეობა. რთულ ვითარებაში აღმოჩნდნენ იტალია, მალტა და საბეძნეთი,რის გამოც ისინი იძულებულები არიან დაარღვიონ დუბლინის რეგულაცია, რაც მთელ რიგ პრობლემებს იწვევს ევროპაში. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით საბერძნეთის საზღვრებს ყოველ კვირას ადგება 9000 მიგრანტი,რაც მიმდინარე კრიზისულ პერიოდში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.

2015 წელს გაიმართა ევროკავშირის საგანგებო სამიტი ბრიუსელში სადაც მიმდინარეობდა დებატები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ევროკავშირის სამიტამდე შედგა ბალკანეთის ნახევარკუნძულის სამი სახელმწიფოს, ბულგარეთის რუმინეთისა და სერბეთის (პირველი ორი სახელმწიფო კავშირის წევრია, სერბეთი – კანდიდატი) პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა. ამ შეხვედრის შემდეგ ბულგარეთის პრემიერმა, ბოიკო ბორისოვმა განაცხადა, რომ ბალკანეთის ქვეყნები არ აპირებენ ბუფერული ზონის როლის შესრულებას და მზად არიან მიგრანტებისთვის ჩაკეტონ საკუთარი საზღვრები, თუ ამას გააკეთებენ გერმანია და ავსტრია.უნგრეთს უკვე ჩაკეტილი აქვს საზღვარი სერბეთთან და ხორვატიასთან, რის გამოც ლტოლვოლებს ავსტრიისა და გერმანისკენ მიმავალი გზა გაუგრძელდათ. ამან დამატებითი პრობლემები შექმნა სერბეთში, ხორვატიაში, სლოვენიასა და რუმინეთში. ჩატარდა ევროკავშირის საგანგებო სამიტი, რომლის მოწვევის ინიციატორიც იყო ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი. მას დაესწრო კავშირის წევრი 10 სახელმწიფოს პირველი პირი. სამიტზე გადაწყდა ლტოლვილების მიმღები ცენტრების გაფართოვება და ახლების აგება. უფრო კონკრეტულად ამ ცენტრებში კიდევ 100 ათასი ადამიანის დაბინავების პირობების შექმნა. ამ პროექტისთვის თანხებს გამოყოფს ევროპის საინვესტიციო ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი და ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი. ლტოლვილთა მიღების ცენტრები გაიხსნება სხვადასხვა ქვეყნებში, უმთავრესად ბალკანეთში. საბერძნეთში, რადგან ეს ქვეყანა გეოგრაფიულად აზიიდან წამოსული ლტოლვილებისთვის ევროპის მთავარი ჭიშკარია, უნდა გაიხსნას რამდენიმე დამატებითი ცენტრი, რომელიც 30 ათას ადამიანს დაიტევს. კიდევ 20 ათასი კაცის განთავსების ადგილს შექმნის გაეროს ლტოლვილთა კომიტეტი. გაერო აიღებს პასუხისმგებლობას აგრეთვე ბალკანეთის ნახევარკუნძულის სხვადახვა ქვეყანაში მიმღები ცენტრების გახსნაზე, რომლებიც მთლიანობაში 50 ათას ადამიანს დაიტევენ. სწორედ ბალკანეთის ქვეყნებზე გადის გზა, რომლის საშუალებითაც ლტოლვილებს სურთ გერმანიასა და სკანდინავიის სახელმწიფოებში მოხვედრა. ბალკანეთის პატარა სახელმწიფოების რესურსები კი ლტოლვილთა მიღების თვალსაზრისით უკვე თითქმის ამოწურულია. ისე ბალკანეთის გარდა სირიელმა ლტოლვილებმა უკვე დაიწყეს ნორვეგიაში გადასვლა რუსეთის მხრიდანაც.

მიგრანტთათვის სასურველი ქვეყნებია გერმანია და შვდეთი ( გერმანიაში მათ აძლევენ 231 ევროს, ხოლო შვედეთში 271 ევროს).გერმანიის კანცლერის, ანგელა მერკელის სიტყვებით, ეს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ტესტია, რომლის ჩაბარებაც უწევს ევროპას.ჟან-კლოდ იუნკერმა მოუწოდა ყველა ქვეყანას აქტიური მონაწილეობა მიღოს მიგრანტების რეგისტრაციაში და ეს პროცესი უბრალოდ არ გადაულოცოს მეზობელ სახელმწიფოებს (ამ საქმეში მთავარი შეუთანხმებლობა ხორვატიასა და სლოვენიას შორის არის).ასევე სასაზღვრო ქვეყნებში ეს დიდი პრობლემაა.მაგალითად იტალია აღარ არეგისტრირებს ლტოლვილებსა და მიგრანტებს და პირიქით, ის ხელს უწყობს მათ ჩრდილოეთისკენ მოძრაობას,რადგან იტალიაში ფიზიკურად აღარ არის ადგილი მიგრანტთათვის. ხშირია შემთხვევები როდესაც იტალიის პოლიცია მიგრანტებს ტოვებს რკინიგზის სადგურებში ან ქალაქის მთავარ მოედნებზე. ჟან-კლოდ იუნკერის აზრით, აუცილებელია ლტოლვილები უზრუნველყონ ღამის გასათევი შენობებით. „დაუშვებელია, რომ თანამედროვე ევროპაში ადამიანებს სიცივეში მინდორში ეძინოთ“ – განაცხადა მან.

აგვისტოს თვეში,ლიბიის სანაპიროსთან მიგრანტებით სავსე ნავი  ჩაიძირა; დაიღუპა შვიდი ადამიანი. „როიტერის“ თანახმად, იანვრიდან მოყოლებული, ხმელთაშუა ზღვაში 2500 მიგრანტი დაიღუპა, რომლებიც აფრიკაში, სირიაში და ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებში არსებულ ურთულესი ვითარებიდან თავის დაღწევას ცდილობდნენ. ამასთან დაკავშირებით,ევროპაში არსებული კრიზისის ხელშეწყობაში ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ტერეზა მეიმ „შენგენის ხელშეკრულებაც“ დაადანაშაულა და მოითხოვა ევროკავშირმა გაამკაცროს თავისუფლად გადაადგილებისთან დაკავშირებული წესები. შენგენის კანონში შესწორებების შეტანას ემხრობა ზოგიერთი ევროპული მთავრობა, თუმცა ევროპის კომისიის განცხადებით, წესების შეცვლის აუცილებლობა არ არსებობს. იტალიის პრემიერის მატეო რენცის აზრით, “დაღუპულ მიგრანტთა რაოდენობის ზრდა აიძულებს ევროკავშირს ებრძოლოს ამ პრობლემას… ამას დასჭირდება თვეები, თუმცა ჩვენ გვექნება თავშესაფრის ძებნასთან დაკავშირებული ერთიანი ევროპული პოლიტიკა.“

მიგრაციამ მთელი რიგი პრობლემები გამოიწვია არამარტო მიმღებ, არამედ გამცემ ქვეყნებში.

გავლენა ქვეყნებზე საიდანაც მიემგზავრებიან

1. ირღვევა სქესობრივ- ასაკობრივი სტრუქტურა (მიგრაციაში ახალგაზრდები მიდიან); 2. შობადობა იკლებს; 3.სამუშაო ასაკის მოსახლეობის გადინება.( 15-65წწ.) მუშახელის ნაკლებობა; 4ასაკოვანი მოსახლეობის ზრდა საერთო რაოდენობაში და სხა  5. კვალიფიცირებული კადრების ნაკლებობა; 6. თანხები, რაც სახელმწიფომ დახარჯა თავის მოქალაქეზე (ანუ ინვესტიციები) იკარგება; 7. პიროვნული- ოჯახის რღვევა, ნოსტალგია და სხვ.

გავლენა ქვეყნებზე საითაც მიემგზავრებიან

მიგრანტები ქვეყანასი ჩასვლის მერე ქმნიან მთელ რიგ პრობლემებს. ხსირ შემთხვევასი ისინი ფიქრობენ ,რომ იშოვიან სამუშაოს,მაგრამ  არ უმართლებთ,ამიტომ უერთდებიან უმუშევრთა რიცხვს.ბევრი მათგანი ლუკმა-პურის საშოვნელად მათხოვრობას იწყებს,უკავშირდებიან და ერთვებიან კრიმინალური მენტალიტეტის ადამიანებს.

ქვეყნებს შიგნით მიმდინარეობს მთელი რიგი დაძაბულობები ადგილობრივ მოსახლეობასა და მიგრანტებს შორის როგორებიცაა რასიზმი და სხვა ეთნიკური დაძაბულობები.ამ პრობლემასთან დაკავშირებით კვიპროსის მაგალითი თვალსაჩინოა. კვიპროსის ხელისუფლება აცახედბს, რომ ქვეყანა მიიღებს მხოლოდ ქრისტიანებს და არა მუსლიმებს,იგივე ვითარებაა სლოვაკეთშიც. მიგრანტებს ასევე ექმნებათ პრობლემები მკვიდრ მოსახლეობასთან,რაც გამოიხატება კულტურულს შუთავსებლობაში და ინტეგრაციის სირთულეში. მათთვის კიდევ ერთი მეტად ხშირი პრობლემაა ენობრივი ბარიერები. დღესდღეობით რთულ ვითარებაში აღმოჩნდნენ ევროპის ქვეყნები. ამ ქვეყნებში იმატა კრიმინალმა და ტერორიზმის სახეებმა. ბოლო დროს განვითარებულმა ტერაქტებმა საფრანგეთში დიდ საშიშროებაში ჩააგდო მთელი იგი ქვეყნები.სწორედ ამიტომ 2015 წლის ნოემბერში ჩატარდა ვალეტას სამიტი,სადაც ევროპის ლიდერი ქვეყნების წარმომადგენლებმა იმსჯელეს ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. ამ სამიტზე გადაწყდა რომ ევროკავშირი გაუგზავნიდა თურქეთს და აფრიკას 1,800000 ევროს,რათა მათ აღარ გამოეშვათ მიგრანტთა დიდი ნაკადი ევროპისკენ და შეექმნათ მათვის კარგი პირობები საცხოვრებლად.

ევროკავშირმა დააწესა კვოტების სისტემა. კვოტების შემოღების წინააღმდეგნი იყვნენ უნგრეთი, რუმინეთი,ჩეხეთი,ფინეთი და სლოვაკეთი, თუმცა ხმათა უმრავლესობით ევროკავშირმა შემოიღო ეს სისტემა. ამჟამად მიმდინარეობს ქვეყნებში აღრიცხვები და უახლოეს მომავალში დადგინდება თუ რომელ ქვეყანაში რამდენი მიგრანტი შევა.

პრობლემები: 1. რასობრივი; 2. კულტურული; 3. რელიგიური; 4. ენობრივი ბარიერი. 5. განათლება (სხვა); 6. კვალიფიკაციის დაბალი დონე და ცხოვრების განსხვავებული სტილი და ტრადიციები; 7. კონკურენტული სამუშაო ძალა; 8. ქსენოფობია; 9. რასიზმი; 10. მაწანწალები; 11. კრიმინალები; 12. უსახლკაროები; 13. დაავადებები; 14. ნოსტალგია. ეს პრობლემები ამერიკაშიც კი დაიწყო.

იმიგრაცია ნაკლებად პრობლემური გამოდგა სპარსეთის უბის ქვეყნებისათვის  რადგანაც იქ ძირითადად მუსულმენების მიგრაცია შეიმჩნევა,  ამიტომ ადვილია კულტურული ადაპტაცია, ენობრივი ბარიერი და რელიგიური ერთობა.

  ექსპერტების პროგნოზები

 

კლაუს ზეგბერსი – აღმოსავლეთ ევროპის კვლევითი ინსტიტუტის პროფესორი (გერმანია):

წელს ევროკავშირს რამდენიმე სერიოზულ გამოწვევასთან ექნება საქმე. პირველი ეს არის მიმდინარე ევროკრიზისი. იმისთვის, რომ ევრო გამყარებულიყო, საჭირო იყო ერთიანი საგადასახადო სისტემის და სოციალური პოლიტიკის შექმნა, მაგრამ პოლიტიკური მიზეზების გამო ეს შეუძლებელი გახდა. მეორეა თვითდაჯერებული რუსეთის მთავრობა, რომელიც იგნორირებას უკეთებს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. მესამე არის ტერორიზმის საფრთხე, რომელიც შეიწლება წელსაც განმეორდეს. მეოთხეა მასობრივი მიგრაციის პროცესი ჩრდილოეთ აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან. რამდენი მიგრანტი მოაწყდება ევროპას, რთული სათქმელია. არ არის გამორიცხული, ლტოლვილთა ნაკადმა კიდევ მოიმატოს. შესაბამისად აუცილებელია აღდგეს კონტროლი ევროკავშირის საზღვრებზე, სწრაფად მოხდეს ლტოლვილის სტატუსის გაცემა, ხოლო ის ადამიანები, ვინც ამ სტატუსს ვერ მიიღებენ, სასწრაფოდ დააბრუნონ სამშობლოში.

შიშტოფ ფედოროვიჩი – აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის პროფესორი (პოლონეთი):

2016 წელს ევროკავშირის უმთავრესი პრობლემა ლტოლვილები იქნებიან. მიგრაციული კრიზისი მდგომარეობას მხოლოდ გაართულებს. იძულებით გადაადგილებული პირები ევროკავშირის ტერიტორიაზე შეიძლება უკრაინიდან და პოლონეთიდან მოხვდნენ. ამ ფონზე გაიზრდება იმ ევროპული ქვეყნების რიცხვი, რომლებიც მიგრანტების მიღების წინააღმდეგნი იქნებიან (უნგრეთი, ჩეხეთი, პოლონეთი). ჩემი ქვეყანა, სადაც 38 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, იძულებული იქნება 8-9 ათასი ლტოლვილი მიიღოს. პრინციპში ეს ბევრი არ არის, მაგრამ ჩვენმა პოლიტიკოსებმა არ იციან, ამ ხალხს რა მოუხერხონ. ესენი არიან ადამიანები აბსოლუტურად განსხვავებული მენტალიტეტით, რელიგიით. მემარჯვენე პარტიები მათი მიღების კატეგორიული წინააღმდეგნი არიან. წელს ევროკავშირის უმთავრესი ამოცანა იქნება შეინარჩუნოს შენგენის შეთანხმება. ამისთვის აუცილებელია ევროკავშირის საზღვრებზე კონტროლის გაძლიერება. კერძოდ, საბერძნეთის საზღვარს, ყოველგვარი კონტროლის გარეშე, ათიათასობით მიგრანტი კვეთს. თუ არ იქნება კონტროლის პირველი ხაზი, მაშინ შექმნიან ”მცირე შენგენის” ზონას, სადაც ჰოლანდია, ბელგია, ლუქსემბურგი და გერმანია შევლენ. არსებობს ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის ალბათობაც. კიდევ ერთი გამოწვევა არის რუსეთის ურთიერთობა ევროკავშირთან. მაგალითად, წელს რუსეთ-პოლონეთის ურთიერთობა მხოლოდ დამძიმდება.

  თემა დაამუშავა მარიამ სააკასვილმა მე-11 კლასი

გამოყენებულია ინტერნეტრესურსი და გეოგრაფიის მე-11 კლასის სახელმძღვანელო.

2014 in review

Обезьянки-счетоводы WordPress.com подготовили отчет для этого блога за 2014 год.

Вот отрывок:

Лувр ежегодно посещают 8 500 000 человек. За 2014 год этот блог просматривали около 81 000 раз. Если бы это была экспозиция в Лувре, понадобилось бы около 3 дней, чтобы столько людей посмотрело ее.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный отчет.

2015 in review

Обезьянки-счетоводы WordPress.com подготовили отчет для этого блога за 2015 год.

თუ ვინმეს აინტერესებს რომელი ქვეყნებიდან შემოვიდნენ  ბლოგზე, მონიშნეთ ქვეყანა ქვემოთ წარმოდგენილ რუკაზე.

Вот отрывок:

Лувр ежегодно посещают 8 500 000 человек. За 2015 год этот блог просматривали около 78 000 раз. Если бы это была экспозиция в Лувре, понадобилось бы около 3 дней, чтобы столько людей посмотрело ее.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный отчет.