Category Archives: საატესტატო გამოცდების დამ

გაკვეთილის რესურსი – სლაიდშოუ. თემა: მოსახლეობის გეოგრაფია

*ტესტები: 1. გარემო და მდგრადი განვითარება 2.გლობალური პრობლემები 3. მეურნეობა

გარემო და მდგრადი განვითარება

 

1.მდგრადი განვითარების ყველაზე გავრცელებული განმარტება ,,გარემოსა და განვითარების მსოფლიო კომისიის” მიერ იქნა გამოყენებული

ა. 1987 წელს.          ბ.   1995 წ         გ. 1972    დ.2002წ.

 1. ტერმინი მდგრადი განვითარების ავტორია :

ა. ფრენსის ფუკუიამა     ბ. გრო ბრუტდლანდი    გ. ჯონ მირშეიმერი   დ. ნოამ ჩომსკი

 1. 1972წელს გარემოს პრობლემებისამი მიძღვნილი პირველი საერთაშსსორისო კონფერენცია ჩატარდა:

ა. ნაირობში    ბ. რიო-დე ჟანეიროში   გ. სტოკჰოლმში   დ.ჟენევაში.

 1. გარემოსდაცვითი პრობლემებისადმი მიძღვნილ გაეროს მიერ შექმნილ მოფლიო კომისიას ეწოდა:

ა. რიოს კომისია   ბ.კიოტოს ოქმი      გ. მომავლის კომისია   დ. ბრუდტლანდის კომისია.

5.რომელი მაჩვენებელი არ განსაზღვრავს მდგრად განვითარებას:

ა. რამდენია ტრადიციული ენერგიის შემოსავალი.

ბ.  რამდენ ენერგიას  და რესურსებს  მოიხმარსქვეყანა.

გ.როგორია განათლებასა და ჯანდაცვაზე დახარჯული ხარჯების ხვედრითი წილი.

6  რომელი არაა მდგრადი განვითარების კონცეფციის მიმართულება?

ა. მდგრადი  ეკონომიკური განვითარება

ბ. მდგრადი პოლიტიკური განვითარება

გ. მდგრადი სოციალური განვითარება

დ. მდგრადი  ეკოლოგიური განვითარება

 1. რომელია სწორი პასუხი:          სოციალური, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური პროგრესი შესაძლებელია თუ მას:

ა.მდგრადი განვითარების თეორია სამყაროში ყველაფერს  დროში განიხილავს

ბ. მდგრადი განვითარების თეორია სამყაროში ყველაფერს  სივრცეში განიხილავს

გ. მდგრადი განვითარების თეორია სამყაროში ყველაფერს  დროში, სივრცეში და ცხოვრების ხარისხში დაკავშირებულად განიხილავს.

დ..მდგრადი განვითარების თეორია ყველაფერს ცხოვრების ხარისხში დაკავშირებულად განიხილავს.

8.მდგრადი განვითარების პრობლემები უნდა განვიხილოთ

ა. გლობალურ დონეზე

ბ. ლოკალურ დონეზე

გ. სახელმწიფოებრივ დონეზე

დ. გლობალურ დონეზე , ლოკალურ დონეზე ,სახელმწიფოებრივ დონეზე.

9.რომელი არაა მდგრადი განვითარების პრაქტიკის გავრცელებული მაგალითი:

ა..მზისა და ქარის ენერგია: ამ რესურსების ენერგია არის ულიმიტო, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეგვიძლია უარი ვთქვათ არაგანახლებადი ენერგიის წყაროებზე და ჩავანაცვლოთ იგი განახლებადით.

ბ..მდგრადი მშენებლობა: სახლები, ოფისები და სხვა კონსტრუქციები, რომლებიც შენდება გადამუშავებული და განახლებადი რესურსებით არის უფრო ენერგოეფექტური და დროში გამძლე.

გ.. ტრადიციული ენერგიის  მიღების მასშტაბების გაზრდა.

 

10.მიუთითეთ რომელია სწორი პასუხი  („დიახ’ ან „არა“)

მდგრადი განვითარება გულისხმობს:

ა.პოლიტიკურ სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს მოქალაქეთა გადაწყვეტილების პროცესში ჩართვას

ბ.ეკონომიკურ სისტემას, რომელსაც შეუძლია აწარმოოს, გამოიმუშავოს პროფიციტი და ტექნოლოგიური ცოდნა თვითკმარ და მდგრად საფუძველზე დაყრდნობით.

გ.სოციალურ სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფილია არაჰარმონიული განვითარებით წარმოქმნილი სირთულეების გადაჭრის გზებით

დ.წარმოების სისტემას, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია განვითარების ეკოლოგიური ასპექტი

ე.ტექნოლოგიურ სისტემას, რომელიც მუდმივად მიმართულია პრობლემების გადაჭრის ახალი გზების ძიებისკენ

ვ.სისტემას რომელიც არ ითვალისწინებს ჯინის კოეფიციენტის შემცირებას ქვეყნებში.

ზ.ადმინისტრაციულ სისტემას, რომელიც მოქნილია და შესაძლებლობა აქვს თვითმართველობის კორექტირების.

თ. ეკონომიკურ სისტემას რომელიც მიმართულია ეეპ და ეშპ მაჩვენებელთა  ზრდისაკენ.

ი. საერთაშორისო სისტემას, რომელიც ხელს უწყობს ვაჭრობისა და ფინანსების მდგრად ნიმუშებს .

 1. რიოს სამიტზე მიღებული დოკუმენტებიდან არ მიუღიათ:

ა. აჯენდა 21

ბ. კლიმატის ჩარჩო- კონვენცია.

ბ. კიოტოს ოქმი

გ.ტყეების პრინციპი

 1. მიუთითეთ რომელია სწორი პასუხი( დიახ, არა)

დღეისათვის აქტიურად მიმდინარეობს მდგრადი განვითარების კონცეფციის დამუშავება-დახვეწა. მდგრადი განვითარების პრინციპების ერთ-ერთი ვარიანტი, რომელიც განვითარების დასავლური მოდელის ალტერნატივას წარმოადგენს, ასეთია:

1.განვითარების კულტურული და სოციალური ინტეგრირების პრინციპი _ განვითარება უნდა ამოიზარდოს შიგნიდან და არა გარედან (იმანენტურობა);

 1. ეკოლოგიური პრინციპი _ განვითარება უნდა შეესაბამებოდეს და აღადგენდეს ბუნების მრავალსახეობას. იგი რესურსების გამოყენების მდგრად ფორმებს უნდა ეფუძნებოდეს;
 2. სოლიდარობის პრინციპი -განვითარება უნდა უზრუნველყოფდეს სიცოცხლის საბაზრო საჭიროებებს და სასიცოცხლო ინტერესების დაცვას ყველა ხალხისათვის. იგი (განვითარება) ხელს უნდა უწყობდეს თანასწორობასაც და ეკვივალენტურ გაცვლასაც;
 3. ემანსიპაციის პრინციპი – თვითდაფუძნება -განვითარება თავის თავს უნდა ეყრდნობოდეს;
 4. არაძალადობის პრინციპი _ განვითარება თავისუფალი უნდა იყოს როგორც ფიზიკური, ისე საზოგადოებრივი ინსტიტუტების ძალადობისაგან;
 5. შეცდომებისაგან დაზღვევის პრინციპი _ განვითარებას შეიძლება თან ახლდეს მხოლოდ ისეთი შეცდომები, რომლებიც ეკოსისტემებს არ ემუქრება.
 6. სამართლებრივი პრინციპი- გულისხმობს ანექსირებული ტერიტორიების დაბრუნებას.
 7. ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამოსავალის მოსანახად ერთი ქვეყნის მიერ მეორის შემადგენლობაში შესვლის აუცილებლობას.

 

მდგრადი განვითარების პასუხები:

1-ა

2-ბ

3-გ

4–დ

5.ა

6-ბ

7-გ     8–დ ,   9 –დ

 1. ყველა კი , მე-3 და   მე- 9– არა ,   11-გ , 12 .ყველა კი, 7,8- არა

 

 გლობალური პრობლემების გეოგრაფია

ექსტერნის გამოცდისთვის

1.როდის მოხდა პირველი ეკოლოგიური კრიზისი კაცობრიობის ისტორიაში?

ა)ნეოლითში

ბ)ქვედა პალეოლითში

გ)ზედა პალეოლითში

დ)მეზოლითში

2.რა შედეგები მოყჰვა პირველ ეკოლოგირ კრიზისს?

ა)ეკოსისტემების განადგურება

ბ)მწერებისა და მღრღნელების გამრავლება

გ)ეროზიული პროცესების გააქტიურება

დ)ცხოველთა რამდენიმე სახის მოშინაურება და მიწათმოქმედების ჩასახვა

3.მეცხოველეობის განვითარებასთან ერთად:

ა)მოხდა წყალსაცავების დაბინძურება

ბ)გახშირდა წყალდიდობები და წყალმოვარდნები

გ)განვითარდა მრეწველობა

დ)საძოვრების დეგრადაცია დაიწყო

4.რომელი ბუნებრივი სარტყლები და ზონები დაზარალდა ყველაზე მეტად მეცხოველეობის განვითარებით?

ა)არქტიკული,ანტრარქტიკული და უდაბნოების

ბ)სუბტროპიკული,ტროპიკული და პრერიების

გ) უდაბნოების და ნახევარუდაბნოების

დ)ზომიერი და ეკვატორული

5.რა ადგილას განადგურდა მარადმწვანე ტყეები და ბუჩქნარები?

ა)ჩრდილოეთ ინდოეთში და ცენტრალური ამერიკის უძველეს ცივილიზაციებში.

ბ)თანამედროვე ამერიკიის შეერთებულ შტატებში

გ)ჩრდილოეთ აზიაში

დ)ცენტრალურ ევროპაში

6.სად იყო მიწათმოქმედებისთვის განსაკუთრებით ხელსაყრელი გარემო?

ა)არქტიკული უდაბნოების ზონაში

ბ)ტუნდრაში

გ)სავანებში

დ)უდაბნოებში

7.რა მიზანი ჰქონდა მცენარეულობის ცეცხლით განადგურებას?

ა)ტერიტორიის განთავისუფლება და მიწის ნაყოფიერების „ამაღლებას“

ბ)სხვა საშუალება არ არსებობდა

გ)უნდოდათ საირიგაციო სისტემების გაყვანა

დ)უნდოდათ წყალსაცავების აშენება

8.რომელ საუკუნეში იწყება განსაკუთრებით მაშტაბური ბუნებათსარგებლობა?

ა)VI-X

ბ)XI-XII

გ)XV-XVI

დ)XVIII-XIX

9.რამ მოახდინა ყველაზე დიდი გადატრიალება ეკოლოგიურ კრიზისში?

ა)მოსახლეობის ზრდამ და ურბანიზაციამ

ბ)ბრინჯაოს აღმოჩენამ

გ)გარეული ცხოველების გადაშენებამ

დ)წყალმოვარდნების გახშირებამ

 

10.რა შედეგამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ბუნებრივი გარემოს გამოყენების მაშტაბების ზრდამ?

ა)დედამიწის გადამეტსახლებამდე

ბ)ეთნიკურ დაპირისპირებებამდე

გ)ბუნებრივი რესურსების გამოლევამდე

დ)ეკონომიკურ კრიზისამდე

 

11.რატომ დადგა კაცობრიობის წინაშე მდგრადი განვითარების აუცილებლობა?
12რას ნიშნავს მჟავური წვიმები და როგორ წარმოიქმნება ისინი?

 

13.ტყის რესურსებს ხშირად მოიხსენიებენ როგორც:

 

ა. „მწვანე ოქროდ“    ბ. ,,მწვანე პარფიუმერია“    გ. „ქიმიურ ოქროდ“

 

14.რომელია მცდარი მსჯელობა: ა.ტყეს უდიდესი გარემოსდაცვითი, გარემოს აღმდგენი ფუნქცია გააჩნია ბ.ტყით რეგულირდება სითბოცვლა და ტენიანობა გ.ტყის მეშვეობით ჩქარდება ეროზიული და არიდიზაციის პროცესები

15.ტყის განვითარება შესაძლებელია:

ა.100-250მმ ნალექის და +20 დან -20მდე ტემპერატურაზე ბ.200-4000მმ ნალექის და +50 დან -50მდე ტემპერატურაზე გ.4000-5000მმ ნალექის და +70 დან -70მდე ტემპერატურ

16.მტკნარი წყლის მოცულობის შემცირებასთან ერთად იცვლება

1.მისი ხარისხი   2. ქიმიური შედგენილობა    3.ბუნებრივი საფარი

17.დღეისათვის ერთ სულ მოსახლეზე სახნავად გამოყენებული ფართობი არის:

ა. 0.1 ჰა.                     ბ. 0.5 ჰა                      გ.0.2 ჰა

18.განვითარებად ქვეყნებში სასურსათო პრობლემების გადაჭრის გზებია: ა.  ინტენსიური სოფლის მეურნეობით      ბ. ექსტენსიური სოფლის მეურნეობის ტიპით    გ. არ ხერხდება

19.განვითარებულ ქვეყნებში საშიშროებაა: ა.ნიადაგების დეგრადაციის       ბ. გაუდაბურების        გ. ქიმიური დაბინძურების

20.მინერალური რესურსების მოპოვებას და გამოყენებას არ უკავშირდება: ა. გარემოს დაბინძურება             ბ. ეკოციდი              გ. ტყის ეკოლოგიური დაზიანება

 

21.ევროკავშირის ძირითად დოკუმენტს (რომელშიაც განსაზღვრულია წევრ სახელმწიფოთა

სამართლებრივი ,პოლიტიკური, ეკონომიკური და სხვა ვალდებულებები) ა.მაასტრიხტის შეთანხმება ბ.რომის შეთანხმება გ.ამსტერდამის შეთანხმება დ. მიერთების შეთანხმება

22.ტერიტორიული მოწყობის მიხედვით რომელი სახელმწიფო  არ არის ფედერაციული?

ა. გერმანია ბ. შვეიცარია გ. კანადა. დ. შვედეთი

 1. 23. რომელიქვეყნებიარ არიან ევროკავშირში გაერთიანებული?

ა. ავსტრია, შვედეთი, ფინეთი

ბ. შვეიცარია, ნორვეგია, ისლანდია

გ. საფრანგეთი,ნიდერლანდები, ლუქსემბურგი

24.ტერორიზმის ძირითადი სახეებს არ განეკუთვნება;

ა.პოლიტიკური ტერორიზმი

ბ  .ნაციონალური ტეორიზმი

გ. ეკოლოგიური ტერორიზმი

25.ეთნიკური მიქსაციის მიქსაციის მაგალითია:

ა.ქართველი ერი

ბ. ამერიკელი ერი

გ.მოლდაველები

დ. შვეიცარია

26.ტერორიზმის ახალი ფორმაა:

ა.ძარცვა

ბ.მკვლელობა

გ. მძევლების  აყვანა

დ.კიბერტერორიზმი

27 სეცესია არის :

ა. ნაციონალიზმი

ბ. სეპარატიზმის აგრესიული ფორმა

გ. სეპარატიზმის ფორმა, რომლის მოთხოვნაა სრული გამოყოფა

 

 1. რეგიონი სადაც ამჟამად შიმშილობს  მოსახლეობის მაქსიმალური რაოდენობა არის:

ა.ავსტრალია და ოკეანეთი

ბ.ლათინური ამერიკა

გ.აფრიკა

დ.ოკეანეთი

 1. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები:

გლობალურ ეკოლოგიურ კრიზისს აუცილებლად მოჰყვება     ………..     კრიზისი,

ეპიდემიების ……….და ………….დაავადებების ზრდა,   კვების პროდუქტების და სასმელი

წყლის  …………, მოსახლეობის რაოდენობის სწრაფი……… .

( შეიარაღებული, გავრცელება, ეკონომიკური,დაბინძურება, ამოწურვა , ომები,

ონკოლოგიური, დემოგრაფიული,დაბინჩურება კლება.)

30.ბოლო წლებში   განვითარებადი(მესამე  სამყაროს ,ან პერიფერიის ) ქვეყნების აღსანიშნავად

იყენებენ ტერმინს………..   ………, რადგანაც მათი უმრავლესობა  ……….. ნახევარსფეროშია,

ხოლ განვითარებულ

ანუ …………ქვეყნებს უწოდებენ  ………… ……….., რადგანაც ისინი …………ნახევარსფეროში მდებარეობენ.

(ბირთვის, მთავარ, გლობალურ სამხრეთს, გლობალურ ჩამორჩენილს, გლობალურ ჩრდილოეთს,

ჩრდილო, სამხრეთ, დასავლეთ, აღმოსავლეთს)

 

პასუხები1.გ        2.დ      3.დ       4.ბ     5. ა     6.გ     7.ა      8.დ      9.ა      10.გ

 1. 1 დ 1 2. ა        13. ა     14. გ     15. ბ      1 6.d    1 7. გ       1 8. ბ        19. გ     20. გ

 

გლობალური გეოგრაფია

ტესტები გეოგრაფიაში

1.რომელი ტერმინი   არ ასახავს გლობალიზაციის შინაარსობრივ დატვირტვას?

ა.ინტერნაციონალიზაცია ბ.სოვეტიზაცია

გ.უნივერსალიზაცია დ.ვესტერნიზაცია

2 გლობალიზაციის უმთავრესი ნიშანი არ არის?

ა.ეროვნული საზღვრების მოშლა       ბ.გლობალური ეკონომიკა

გ.გლობალური კულტურა                   დ.გლობალური დანაშაულის გამოვლენა

3გლობალიზაციის მკვლევართა რომელი კატეგორია არ არის ცნობილი გლობალისტიკაში?

ა.ინფორმატიკოსები   ბ.სკეპტიკოსები

გ.ტრანსფორმაციონისტები დ.ჰიპერგლობალისტები

4.გლობალიზაციის ჯამური ინდექსის მიხედვით პირველ ადგილზეა:

ა.აშშ   ბ. იაპონია    გ.ბელგია     დ. ავსტრია

5 .    ეკონომიკური კუთხით ყველაზე გლობალიზებული ქვეყანაა:

ა.აშშ.     ბ.გაერთიანებული სამეფო.გ.სინგაპური    დ.იაპონია

6    პოლიტიკური გლობალიზაციის  მიხედვით  ლიდერობენ:

ა..საფრანგეთი, იტალია, გაერთიანებული სამეფო,

ბ. ბელგია ,  გერმანია, საფრანგეთი

გ. ბელგია, იტალია,საფრანგეთი

7.    სოციალური გლობალიზაციის პირველ სამეულს განეკუთვნება:

ა.შვეიცარია,კანადა , ავსტრია

ბ.აშშ,    იაპონია,    გერმანია

გ.შვეიცარია, ნორვეგია , შვედეთი

8.    ერი სახელმწიფოები ეწოდება ქვეყნებს :

ა.ერთეროვანი მოსახლეობის გამო.

ბ. ძველი ისტორიული დროიდან შემორჩენილ ქვეყნებს

გ. ქვეყნებს რომელშიც ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს,მოქალაქეთა ერთობას,სადაც       საკუთარი სურვილით ირჩევენ მთავრობას

9.  სახელმწიფოთა რიცხვი განსაკუთრებით სწრაფად გაიზარდა :

ა.პირველი მსოფლიო იმის შემდეგ

ბ. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ

გ. სოციალისტური სექტორის დაშლის შემდეგ

10. სუპრასახელმწიფოებრივი მმართველობა  გულისხმობს :

ა. ქვეყნის ადმინისტრაციული (შტატი ,პროვინცია, ოლქი და ა.შ.) როლის ზრდას

ბ.საბაზრო ეკონომიკის როლის ზრდას ქვეყნებში

გ.საერთაშორისო და რეგიონალური ორგანიზაციების  მზარდ გავლენას სახელმწიფოთა პოლიტიკაზე.

11.გლობალიზაციის მკვლევართა შორის ლიბერალ -ოპტიმისტების წარმომადგენელია

ა.ფრენსის ფუკუიამა   ბ. ჯონ მირშეიმერი   გ. სამუელ ჰანტინგტონი დ.რობერტ კაპლანი

12. .გლობალიზაციის მკვლევართა შორის რეალისტების წარმომადგენელია:

ა.. ჯონ მირშეიმერი  ბ.ფრენსის ფუკუიამა      დ.რობერტ კაპლანი

13.გლობალიზაციის მკვლევართა შორის რადიკალების წარმომადგენელია:

ა.ნოამ  ჩომსკირი      ბ. ჯონ მირშეიმედ. გ. სამუელ ჰანტინგტონი

14.1990 წლებში მსოფლიოში აღიარებულ იქნა კაცობრიობის განვითარების კონცეფცია, რომელსაც ეწოდება:

ა.“ზრდის საზღვრები“  ბ.“მდგრადი განვითარება“   გ.რომის კლუბის კონცეფცია“

დ.“სათბურის ეფექტი“

15.მსოფლიოს მოსახლეობის ბუნებრივი ნამატი სწრაფად იზრდება დემოგრაფიული გადასვლის:

ა.პირველ ფაზაში     ბ.მეორე ფაზაში     გ, მესამე ფაზაში    დ. მეოთხე ფაზაში

16. რეგიონი სადაც ამჟამად შიმშილობა მოსახლეობის მაქსიმალური რაოდენობა არის:

ა.ავსტრალია და ოკეანეთი     ბ.ლათინური ამერიკა     გ.აფრიკა      დ. აზია

17.იპოვეთ შესაბამისობა პრობლემასა და ქვეყნებს შორის.

პრობლემა ქვეყანა
1.საფრანგეთი ა.მაღალი შობადობა
2.აშშ ბ.მიგრაციები
3.ბანგლა-დეში გ.დეპოპულაცია
4.სუდანი, ერაყი დ.კონფლიქტური ზონები
  ე.გადამეტსახლება
  ვ.საერთაშორის მიგრაციები

18. იპოვეთ შესაბამისობა პრობლემასა და რეგიონებს  შორის.

პრობლემა ქვეყანა
1.დას. ევროპა ა.დაბალი სიმჭიდროვე
აღმ. აზია ბ.დემოგრაფიული რეგულაციები
ჩრდ. ამერიკის აღმ სანაპირო გ.ლათინური ამერიკა
ურბანიზაციის პროცესები სწრაფი ზრდა დ.მაღალი სიმჭიდროვე
  ე.შიდსის პრობლემა

19.იპოვეთ შესაბამისობა ქვეყნება და ტიპოლოგიურ ჯგუფებს შორის

სახელმწიფო ტიპოლოგიური ჯგუფი
1.იტალია ა.განვითარებადი ქვეყნები
2.ერაყი ბ .ახალი ინდუსტრიული ქვეყანა
3.ბრაზილია გ.მსოფლიოს რვიანის ქვეუანა
4.ინდოეთი დ.ნავთობმომპოვებელი ქვეყანა

20.იპოვეთ შესაბამისობა ქვეყნებსა და ორგანიზაციებს სორის რომელშიც ისინი არიან გაერტიანებულები:

ქვეყანა გაერთიანება
1.ვიეტნამი ა.ნავთობმომპოვებელი
2.ვენესუელა ბ.ევროკავსირი
3.სომხეთი გ.ასეანი
4საბერძნეთი დ.შავი ზღვის ორგანიზაცია

21.სეცესიაარის :
ა. ნაციონალიზმი
ბ. სეპარატიზმისაგრესიულიფორმა
გ. სეპარატიზმისფორმა, რომლისმოთხოვნაასრულიგამოყოფა.

22.რომელირეგიონისთვისარისდამახასიათებელიდეპოპულაცია?
ა. რუსეთისევროპულინაწილისთვის
ბ. ახლოაღმოსავლეთისთვის
გ. ლათინურიამერიკისთვის

23.რაარისექსპანსია?
ა.აგრესია, მძიმესახელმწიფოდანაშაული.
ბ. საერთაშორისოსისტემა
გ. სახელმწიფოტერიტორიისგაფართოებადაგავლენისსფეროსგავრცელებასხვაქვეყნებსადახალხებზე.

24.ევროკავშირისძირითადდოკუმენტს (რომელშიაცგანსაზღვრულიაწევრსახელმწიფოთასამართლებრივი ,პოლიტიკური, ეკონომიკურიდასხვავალდებულებები)
ა.მაასტრიხტისშეთანხმება
ბ.რომისშეთანხმება
გ.ამსტერდამისშეთანხმება
დ. მიერთებისშეთანხმება

25. რომელიამაღალიურბანიზაციისადამოსახლეობისდაბალისიმჭიდროვისქვეყნებისწყვილი?
ა. ჩინეთიდაიაპონია
ბ. კანადადაავსტრალია
გ. აშშდანიდერლანდები

26..ჩამოთვლილიტერმინებიდანრომელიშეესაბამება „ბუნებრივგარემოს“
ა.ბუნებრივიგარემოსისელემენტები, რომელიცმოქმედებსადამიანსადამისსამეურნეოსაქმიანობაზე
ბ. ბუნებისადაგარემოსურთიერთდამოკიდებულებარომელშიციგულისხმებაბუნებრივიპირობებისადარესურსებისრაციონალურიგამოყენება.
გ. ბუნებრივიანუმნიშვნელოდგარდაქმნილიაბიოტურიდაბიოტურიკომპონენტებისერთობლიობა.

27. რომელიტერმინიასახავსგაუდაბურებას.?
ა. ნახევარუდაბნოსფართობისზრდა.
ბ. ადამიანისმიერსაცხოვრებელიგარემოსმიტოვება
გ. არქტიკულიუდაბნოებისზრდა

28.გლობალური ენერგეტიკული პრობლემის გადაჭრის ყველაზე პერსპექტიული გზა არის:

ა.ენერგიის        ბ.ატომური სადგურების აგება გ.ამოუწურავი ენერგიისრესურსების გამოყენება- ათვისება

29.ქალაქის პრობლემებს მიეკუთვნება:

ა.ატმოსფეროს დაბინძურება   ბ.ქალაქის მყარი ნარჩენები

გ.ტრანსპორტი და ენერგომოხმარება  დ.სამივე პასუხი სწორია

30. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები:

გლობალურ ეკოლოგიურ კრიზისს აუცილებლად მოჰყვება     ………..     კრიზისი, ეპიდემიების ……….და ………….დაავადებების ზრდა,   კვების პროდუქტების და სასმელი წყლის  …………, მოსახლეობის რაოდენობის სწრაფი……… .

( შეიარაღებული, გავრცელება, ეკონომიკური,დაბინძურება, ამოწურვა , ომები,ონკოლოგიური, დემოგრაფიული,დაბინჩურება კლება.)

31.ბოლო წლებში   განვითარებადი(მესამე  სამყაროს ,ან პერიფერიის ) ქვეყნების აღსანიშნავად იყენებენ ტერმინს………..   ………, რადგანაც მათი უმრავლესობა  ……….. ნახევარსფეროშია,ხოლო განვითარებულ ანუ …………ქვეყნებს უწოდებენ  ………… ……….., რადგანაც ისინი …………ნახევარსფეროში მდებარეობენ.

(ბირთვის, მთავარ, გლობალურ სამხრეთს, გლობალურ ჩამორჩენილს, გლობალურ ჩრდილოეთს, ჩრდილო, სამხრეთ, დასავლეთ, აღმოსავლეთს)

32. სასურსათო პრობლემის გადაჭრის  საქმეში  …………ქვეყნებს დაეხმარა ე.წ    …………

რევოლუცია,რისი საშულებითაც მათ შეძლეს დაეკმაყოფილათ მოთხოვნები ……..პროდუქტზე.და მაინც არასაკმარისი კვების „სარტყელი“ ორ პოლუსს მოიცავს:პირველი……..    ……… და მეორე …………აზია.

(ტროპიკული აზია, ტროპიკული აფრიკა, სამხრეტი, ჩრდილოეთი, აღმოსავლეთი,

შავი, მწვანე,საკვებ, კალორიულ, იაფ.)

33.ტერორიზმის ძირითადი სახეებს არ განეკუთვნება;

ა.პილიტიკური ტერორიზმი  ბ.სოციალური ტეორიზმი.

გ   .ნაციონალური ტეორიზმი      დ. ეკოლოგიური ტერორიზმი

34.ტერორიზმის ძირითადი ფორმებია:

ა.ჰაიჯეკინგი     ბ.დივერცია     გ.გატაცება     დ.ექსპოპრიაცია    ე.ყველა პასუხი სწორეა

35.ტეორიზმის ახალი ფორმაა:

ა.ძარცვა     ბ.მკვლელობა   დ. მძევლებია აყვანა    დ.კიბერტერორიზმი

36.საქართველოს როლი გლობალური სანედლეულო- ენერგეტიკული  პრობლემის გადაჭრაში განსაკუთრებით  გაიზრდება:

ა.ნაბუქოს პროექტით.     ბ. შავი ზღვის გავლენით     დ.ხუდონჰესის აგებით

37.საქართველოში გლობალური ეკოლოგიური პროცესები:

ა.მწვავედ აისახა მყინვარების დნობით       ბ. ნაწილობრივ აისახა გლობალური დათბობით       გ. მცირედ აისახა

38.რასიზმის  თეორიაში განარჩევენ ორ მიმართულებას, ბიოლოგიურს და :

ა.ფსიქოლოგიურს    ბ.ეკონომიკურს    გ.გენეტიკურს   დ.ინტელექტუალურს

39.რელიგიური ნიადაგის საფუძველზე მებრძოლ ტერორისტულ   ორგანიზაციას არ წარმოადგენს:

ა.“ალქაიდა“        ბ.“ჰესბოლა“  გ.“მთავარი არმია“  დ.“ღმერთის არმია“

40.ტექნოგენური კატასტროფებიდან ყველაზე საშიში და გლობალური გარემოს მომცველი არის:

ა.ატომური ელექტროსადგურების აფეთქებები

ბ.ნავთობმზიდი გემებიდან ნავთობისჩაღვრა

გ.ცათამბრჯენების ნგრევა მიწისძვრით.

გლობალური პრობლემების ტესტების 1–2  ვარიანტის პასუხები

ვარიანტი  1–ლი.

1 9 17. 1–გვ 2–ბ,ვ,  3–ა,ე, 4–დ    
2 10 18 1–დ,2–ბ,    3–დ,4–ა.    
3 11 19 1–გ,   2–დ,  3–ბ ,  4–ა.    
4 12 20 1–გ, 2–ა. 3–დ, 4–ბ    
5 13        
6 14        
7 15        
8 16        

ვარიანტი მე–2.

21 29 37
22 30 ეკონომოკური, გავრცელება, ეკოლოგიური, დაბინძურება ,კლება    
23 31 გლობალური სამხრეთი,  სამხრეთი,ბირთვის, გლობალური ჩრდილოეთი, ჩრდილოეთის. 38
24 32 განვითარებად, მწვანე რევოლუცია, კვების, ტროპიკული აფრიკა, სამხრეთი.    
25 33 39
26 34    
27 35 40
28 36    

ტესტები გეოგრაფიაში  თემა :  მეურნეობა

1.რა ახდენს მეურნეობის განვითარებაზე გავლენას ?

 1. ყველა პასუხი სწორია
 2. რესურსების არსებობა ქვეყანაში
 3. ქვეყნის განვითარების დონე
 4. ბუნებრივი და საზოგადოებრივი ფაქტორი

2.რომელი არ არის მატერიალური წარმოების დარგი?

 1. მრეწველობა
 2. სოფლის მეურნეობა
 3. ადმინისტრაციული მართვა
 4. ტრანსპორტი

3.რომელია მეურნეობის პირველადი დარგები?

 1. სოფლის მეურნეობა და მოპოვებითი მრეწველობა
 2. სოფლის მეურნეობა და მშენებლობა
 3. კავშირგაბმულობა  და მშენებლობა;
 4. მომსახურების სფერო  ჯანდაცვა

4.რომელია ენერგიის წარმოების ტრადიციულ დარგები?

 1. ჰელიოსადგური და ქარის ენერგოსადგური
 2. თბოელექტროსადგური და  ჰელიოსადგური
 3. ჰიდროელექტროსადგური, თბო- ელექტროსადგური და  ატომური ელ.სადგური
 4. ზღვის მიქცევა-მოქცევის და ჰელიოსადგური

5.მეურნეობის რომელი დარგს მიეკუთვნება საყოფაცხოვრებო ტექნიკის წარმოება?

 1. მსუბუქ მრეწველობას
 2. მანქანათმშენებლობას
 3. კვების მრეწველობას
 4. სოფლის მეურნეობას

6.როგორ იანგარიშება საქონელბრუნვა?

 1. ექსპორტს + იმპორტი
 2. ექსპორტს- იმპორტი
 • გატანილი საქონლის რაოდენობა  გამოსახული ტონებში.

7.რომელია   განვითარებული ქვეყნის მეურნეობის  სტრუქტურაში წამყვანი დარგი?————-

8.რომელია   განვითარებადი ქვეყნის მეურნეობის  სტრუქტურაში წამყვანი დარგი?————-

9.რომელია გლობალური სასურსათო პრობლემის გადაჭრის გზა  განვითარებად ქვეყნებში ?

 1. სასურსათო პროდუქციის ზრდის ექსტენსიური   გზა  
 2. გენმოდიფიცირებული პროდუქტის შემოტანა 
 3. სასურსათო პროდუქციის ზრდის ინტენსიური გზა.   
 4. სასურსათო პროდუქციით მომარაგება განვითარებული ქვეყნებიდან

10.რა არის მგზავრბრუნვა?

 1. მგზავრთა თავის  ქვეყანაში დაბრუნება
 2. ქვეყნიდან  გაყვანილ  მგზავრთა ჯამური რაოდენობა
 3. შემოყვანილი  მგზავრების რაოდენობა გარკვეულ მანძილზე .
 4. გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა გარკვეულ მანძილზე იზომება მგზავრი/კმ-თი.

11.რომელია არაა მეუნეობის მეორადი დარგი?

 1. ხე- ტყის მოპოვება
 2. მსუბუქი მრეწველობა
 3. ქიმიური მრეწველობა
 4. მეტალურგია

12.მემცენარეობის ტექნიკურ კულტურებს არ მიეკუთვნება?

 1. ციტრუსები
 2. ბამბა
 3. თამბაქო
 4. მზესუმზირა

13.რა ეწოდება სახელმწიფოს მიერ  მეორე სახელმწიფოს მიმართ დამსჯელ  ღონისძიებას, რომლის დროსაც იზღუდება პროდუქციის  სარეალიზაციოდ შეტანა ქვეყანაში

 1. ტრანზიტი
 2. საქონელბრუნვა
 3. რეინვესტიცია
 4. ემბარგო

14.რა ფაქტორები  ზრდის საგარეუბნო სოფლის მეურნეობის სპეციალიზაციას  და ხვედრით წილს

 1. ინტენსიური სოფლის მეურნეობის განვითარება
 2. სოფლის მოსახლეობის სწრაფი ზრდა
 3. ქალაქის მისახლეობისა და საქალაქო დასახლებათა სწაფი ზრდა.
 4. აგროტექნიკის  შეყვანა სოფლებში

15.შეუთავსეთ დასმული კითხვები და პასუხები

 1. რომელია  სამთოქიმიური რესურსები?
 2. რომელი ჩამონათვალშია  შავი ლითონები?
 3. რომელია  არაა მეცნიერებატევადი  დარგი?
 4. რა ეწოდება  წარმოების ცალკეული სახეობის ან მათი ნაწილების   საწარმოო დარგებში ან საწარმოებში  თავმოყრას?
 5. რომელია საერთაშორისო ეკონომიკური კავშირების ფორმები?

პასუხები

 1. სპეციალიზაცია
 2. მანგანუმი, რკინა, ქრომი
 3. ფოსფორიტები და კალიუმის მარილები
 4. ლიცენზიებით, პატენტებით, ტექნიკური გამოცდილებით( “ნოუ-ჰაოებით) ვაჭრობა
 5. ფერადი მეტალურგია

16.ჩამოთვალეთ ნავთობმომპოვებელი  რეგიონები——————————————————–

პასუხები

1-12.-23.-14-35-26-1
7 მომსახურების სფერო8 -სოფლის მეურნეობა9-210-411-112-1
13-414-315- I-3 II-2 III-5 IV-1 V-4  16. კარიბის აუზი, გვინეის ყურე, აფრიკის ხმელთაშუაზღვისპირეთი სპარსეთის და ომანის ყურეები, ჩრდილოეთის ზღვა.