ნიადაგი

ნიადაგი გეოგრაფიული გარსის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია,

თუმცა იგი ყველგან არ გვხვდება.ნიადაგი არაა ოკეანეებისა და  წყალსატევების ფსკერზე,მყინვარებითა და უდაბნოებით

დაკავებული ტერიტორიებზე.

ლექსიკონი:

ნიადაგიდედამიწის ქერქის                  ნიადაგში ერთდროულად არის წარმოდგენილი გეოგრაფიული

ყველაზე ფხვიერი ნაწილი,                    გარსის როგორც ცოცხალი,ისე არაცოცხალი სამყარო.მასში აის–

რომელიც შექმნილია ქანების,                ახება და მისი მეშვეობით ხორციელდება კავშირურთიერთობა

ცოცხალი და არეცოცხალი                      ბიოსფეროს,ლითოსფეროს,ჰიდროსფეროსა და ბიოსფეროს შო–

ორგანიზმების,ჰავისა და                        რის.

რელიეფის ურთიერთქმედ–

ების შედეგად.ნიადაგს ახას–                    ნიადაგის ნაყოფიერებას განსაზღვრავს მცენარეებისთვის საკ–

იათებს ნაყოფიერება,რითიც                     მარისი მინერალური და ორგანული ნივთიერებების რაოდენ–

უზრუნველყოფს მცენარეთა                     ობა და ტენის მარაგი.

ზრდა–განვითარებას.

მიწათსარგებლობამიწის                        ნიადაგებს ახასიათებს გეოგრაფიული გავრცელების არაერთი

გამოყენაბის ისტორიულად                        თავისებურება,რომელთაგან მნიშვნელოვანია:ზონალობა(ჰო–

ჩამოყალიბებული და კანონით                  რიზონტული და ვერტიკალური) და მოზაიკურობა.

განსაზღვრული წესი.                                   ნიადაგის ჰორიზონტალურ ზონალობას (ვაკეებზე) ძირითა–

აგრონომია–მეცნიერება სასოფლო–        დად განსაზღვრავს კლიმატური ფაქტორები–ჰაერის ტემპერ–

სამეურნეო პროდუქციის წარ–                   ატურა და დანესტიანება,ხოლო ვერტიკალური ზონალობა

მოების შესახებ.                                             მთებში სითბოს,მცენარეულობის და ცხოველთა სამყაროს სი–

მიწის ფონდი–მიწების ერთობლი–        მაღლებრის განაწილებას უკავშირდება.

ობა,მათი ფუნქციებიცა და დანიშ–

ნულების მიხედვით.                                     მიწათსარგებლობის პრობლემებიდან განსაკუთრებით აქტუ–

მიწის რესურსებიმიწები,რომლე–        ალურია წყლისმიერი და ქარისმიერი ეროზია,დამლაშება,

ბიც გამოიყენებოდა და გამოიყე–               ალუვიური ნიადაგების დატბორვა და დაბინძურება,მცენარ–

ნება სოფლის მეურნეობაში,ან                     ეულობის განადგურება,რელიეფის გარდაქმნა და სხვ.

შესაძლებელია მათი ათვისება

სასოფლო სამეურნეო მიზნე–                        კაცობრიობამ უკვე ,,მოსპო’’ 2 მლრდ ჰა ერთ დროს ნაყოფი–

ბისათვის.                                                          ერი მიწები.მათ აღდგენას კი ათეულობით წლები დასჭირ–

დება.

მსოფლიო მიწის ფონდი 130 მლნ კვ/კმ–ის ტოლია,რაც თი–

თქმის 20 მლნ კვ/კმ–ით ნაკლებია ხმელეთის ფართობზე.

მიწის პერსპექტიულ რესურსებად კაცობრიობა ტროპიკუ–

ლი და სუბტროპიკული სარტყლის ტყიანი ტერიტორიებ–

ის ნიადაგებს,არიდული და მთიანი რეგიონების საძოვრ–

ებს მიიჩნევს.

Posted on 08/10/2013, in ფიზიკური გეოგრაფია(კონსპექტი). Bookmark the permalink. დატოვე კომენტარი.

დააკომენტარეთ:

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: