150 საატესტატო ტესტი გეოგრაფიაში(პასუხებით)

 

  1. რომელი არ არის საბუნებისმეტყველო-საზოგადოებრივი გეოგრაფიის

დისციპლინა?

ა.სოციალური გეოგრაფია      ბ.რეგიონული გეოგრაფია

გ.ქვეყნების გეოგრაფია           დ.ოკეანეების გეოგრაფია

2.ატმოსფეროს რომელ ფენებშია ატმოსფერული ჰაერის 80% კონცენტრირებული?

ა.ატმოსფეროს ზედა ფენებში   ბ.სტრატოსფეროში   გ.ოზონის შრეში    დ.ტროპოსფეროში

პასუხი:დ

3.რა არის რუკაზე ფართობული ნიშნებით გამოსახული?

ა.სახელმწიფო   ბ.საავტომობილო მაგისტრალები     გ.უღელტეხილი

პასუხი: ა

4.რუკის ლეგენდა ნიშნავს?

ა.რუკის შინაარსის წაკითხვა

ბ.რუკაზე მიმართულებების განსაზღვრა

გ.გეგმის შედგენა და გაფორმება

პასუხი: ა

5.დეშიფრირება არის?

ა.რუკის შინაარსის წაკითხვა

ბ.აეროკოსმოსურ სურათზე ობიექტის ამოცნობა

გ.გეგმაზე მიმართულებების განსზღვრა

პასუხი: ბ.

6.რომელ ბუნებრივ ზონაშია გავრცელებული მარცვლეული კულტურები?

ა.ზომიერი სარტყლის სტეპებშ      ბ.ტუნდრაში     გ.ანტარქტიკულ უდაბნოებში

პასუხი: ა

7.წიწვოვანი ტყეები სად არის ყველაზე ვრცლად წარმოდგენილი?

ა.ტაიგაში         ბ.სავანებში      გ.ტროპიკულ სარტყლებში

პასუხი: ა

8.რომელია თანამედროვე კვლევის მეთოდები?

ა.აეროკოსმოსური       ბ.აღწერა       გ.შედარების მეთოდი

პასუხი: ა

9.რომელი ბუნებრივ-კატასტროფული მოვლენა უკავშირდება დედამიწის გარეგან(ეგზოგენურ)ძალებს?

ა.მეწყერი    ბ.ცუნამი     გ.მიწისძვრა   დ.ვულკანიზმი   ე.მაგმატიზმი

პასუხი:ა

10..ინდოეთის რომელ ქალაქს მიაღწია ვასკო და გამამ საკუთარი მოგზაურობისას?

ა.დელი        ბ.კალკუტა       გ.ანგკორი       დ.კოლომბო

პასუხი: ბ

11.რომელ კუნძულზე დაიღუპა ფერნანდო მაგელანი?

ა.კუბაზე        ბ.ჰაიტიზე      გ.მაკტანზე     დ.სიცილიაზე

პასუხი: გ

12.ვინ ჩაუდგა სათავეში ფერნანდო მაგელანის გარდაცვალების შემდგომ მის ექსპედიციას?

ა.ბართლომეუ დიაში     ბ.ამერიგო ვესპუჩი  გ.ათანასე ნიკიტინი    დ.სებასტიან ელ-კანო

პასუხი: დ

13.ვინ ითვლებიან ანტარქტიდის აღმომჩენად?

ა.ჯეიმს კუკი         ბ.რობერტ სკოტი    დ. ბელინსჰაუზენი და ლაზარეკი

დ.რუან ამუნდსენი

პასუხი: გ

14.რომელი არ მიეკუთვნება ეროვნულ რელიგიას?

ა.ბუდიზმი       ბ.კონფუციანელობა      გ.სინტოიზმი       დ.იუდაიზმი

პასუხი: ა

15.რომელი ოკეანის აუზს მიეკუთვნება შავი ზღვა?

ა.წყნარი     ბ.ატლანტის    გ.ინდოეთის     დ.სამხრეთის

16.მეცნიერებას მოსახლეობის განვითარებისა და მისი რაოდენობრივი ცვლილებების კანონზომიერებების შესახებ ეწოდება

ა.მოსახლეობის აღწერა      ბ.გეოპოლიტიკა   გ.სოციოლოგია      დ.დემოგრაფია.

პასუხი:დ.

17.მოსახლეობის რაოდენობის ცვლილებას დროის გამოკვლეულ მონაკვეთში ეწოდება:

ა.სქესობრივ-ასაკობრივი პირამიდა    ბ.მოსახლეობის სიმჭიდროვე

გ.ემიგრაცია                                            დ.მოსახლეობის დინამიკა

პასუხი:დ.

18.მოსახლეობის აღწერას აწარმოებენ:

ა.20 წელიწადში ერთხელ          ბ.2 წელიწადში ერთხელ

გ.10 წელიწადში ერთხელ        დ.ყოველ წელიწადს

პასუხი:გ.

19.მოსახლეობის განსახლებასა და სიმჭიდროვის თავისებურებაზე გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორი და მათ შორის უმნიშვნელოვანესია:

ა.რასობრივი,ეთნიკური და რელიგიური

ბ.ბუნებრივი,სოციალურ-ეკონომიკური და ისტორიული

გ.სქესობრივ-ასაკობრივი

დ.მოსახლეობის აღწერა და მიგრაცია

პასუხი:ბ.

20.მსოფლიო მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ცხოვრობს:

ა.სუბეკვატორულ და სუბტროპიკულ კლიმატურ სარტყლებში

ბ.ეკვატორულ და სუბარქტიკულ კლიმატურ სარტყლებში

გ.ზომიერი და ანტარქტიკულ კლიმატურ სარტყლებში

დ.ტროპიკულ და ზომიერ კლიმატურ სარტყლებში.                               პასუხი:ა.

21.მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე გამოითვლება:

ა.მოსახლეობის რაოდენობის შეფარდებით ტერიტორიის ფართობზე

ბ.მოსახლეობის რაოდენობის შეფარდებით დასახლებული ტერიტორიის ფართობზე

გ.მოსახლეობის რაოდენობის შეფარდებით დაუსახლებელი ტერიტორიის ფართობებზე

დ.ემიგრანტებისა და იმიგრანტების სხვაობით

პასუხი:ა.

22.როცა შვილების თაობა დაახლოებით იმავე რაოდენობითაა,რამდენიც მათი მშობლების თაობა იყო იმავე ასაკში ეწოდება:

ა.მოსახლეობის აღწარმოება

ბ.გაფართოებული აღწარმოება

გ.მარტივი აღწარმოება.

პასუხი:გ

23.ადმინისტრაციულ,ეკონომიკურ,პროპაგანდისტული და სხვა სახის ღონისძიებათა სისტემას,რომლის საშუალებითაც სახელმწიფო თავისებურ გავლენას ახდენს მოსახლეობის ბუნებრივ მატებაზე ეწოდება:

ა.დემოგრაფიული პოლიტიკა           ბ.მოსახლეობის დინამიკა

გ.დემოგრაფიული აფეთქება            დ.ბუნებრივი მოძრაობა

პასუხი:ა.

24.დემოგრაფიული სიტუაცია,როცა მცირდება ახალგაზრდა თაობის ხვედრითი წილი და იზრდება უფროსი ასაკის მოსახლეობის რაოდენობა ეწოდება:

ა.დემოგრაფიული პოლიტიკა              ბ.ურბანიზაცია

გ.დემოგრაფიული დაბერება                დ.დემოგრაფიული ისტორია

პასუხი:გ.

25.მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების საერთაშორისო მიგრაციას ეწოდება:

ა.შიდა მიგრაცია                                           ბ.დიასპორა

გ.ინტელექტუალური გადინება              დ.ბუნებრივი ნამატი               პასუხი:გ.

26.პირს,რომელიც ომის,ეკონომიკური,ეკოლოგიური ან სხვა რაიმე საგანგებო სიტუაციის გამო ტოვებს თავის საცხოვრებელ ადგილს და საცხოვრებლად გადადის სხვა ადგილზე თავის ქვეყანაში ეწოდება:

ა.ლტოლვილი                           ბ.დევნილი(იძლუებით გადაადგილებული პირი)

გ.რეემიგრანტი                         დ.გადასახლებული

პასუხი:ბ.

27.ქალაქის როლის ზრდას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში,ქალაქის მოსახლეობის ხვედრითი წილის ზრდით და ქალაქური ცხოვრების წესის ფართოდ გავრცელებით გამოიხატება ეწოდება

ა.აგრესია             ბ.ეკოლოგია                      გ.ურბანიზაცია              დ.ურბანიზაციის ხარისხი

პასუხი:გ.

28.Aქვეყანაში ურბანიზაცის დონე 80%,B ქვეყანაში 74%,რომელია სწორი მსჯელობა

ა.Aდა Bქვეყნები განვითარებული ქვეყნებია

ბ.Aქვეყანა განვითარებული ქვეყანაა Bქვეყანა განვითარებადი

გ.Aქვეყანა განვითარებადი ქვეყანაა,B ქვეყანა განვითარებული

დ.AდაBქვეყნები განვითარებადი ქვეყნებია

პასუხი:ა.

29.დასახელებული პუნქტების თავმოყრას რომლებიც გაერთიანებულნი არიან ერთ მთლიან წარმონაქმნად,მჭიდრო სამეურნეო,შრომითი და კულტურული,საყოფაცხოვრებო კავშირით ეწოდება:

ა.საქალაქო აგლომერაცია                      ბ.ურბანიზაცია

გ.საგარეუბნო მეურნეობა                     დ.მიგრაცია

პასუხი:ა.

30.სატრანსპორტო ფუნქციის ქალაქებია:

ა.გარდაბანი,მცხეთა,ახალგორი                     ბ.სამტრედია,ხაშური,ფოთი

გ.სტეფანწმინდა,მესტია,ამბროლაური        დ.ოზურგეთი,ლანჩხუთი,კასპი

პასუხი:ბ.

31.რომელია არ არის სწორი მსჯელობა:

ა.დასახლებულ პუნქტს სადაც 200კაცზე ნაკლები ცხოვრობს პატარა სოფელი ეწოდება

ბ.2002 წლის აღწერით საქართველოში 162 პატარა სოფელი გაუკაცრიელდა

გ.დიდი სოფლებია(5000-ზე მეტი მცხოვრებით)სადახლო,დიღომი,მარტყოფი,სართიჭალა

დ.საქართველოს სოფლების ნახევარზე მეტი ზ.დ. 2000მეტრს ზემოთაა.

პასუხი:დ.

32.საქართველოს სოფლები ფუნქციური მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, რომელია არასწორი მსჯელობა:

ა.მევენახეობა-მემინდვრეობას მისდევენ:კახეთში,ზემო იმერეთში,ქვემო რაჭაში

ბ.მებაღეობა მემინდვრეობას მისდევენ შიდა ქართლში,სამცხეში,ქვემო იმერეთში,ლეჩხუმში

გ.სუბტროპიკულ მეურნეობას ეწევიან:სამეგრელო-გურიაში,აფხაზეთში და ზღვისპირა აჭარაში

დ.მაღალმთიან სოფლებში ძირითადად ჩაის კულტური მოშენებას მისდევენ

პასუხი:დ.

33.რომელ ოთხ ძირითად რასად იყოფა კაცობრიობა:

ა.სამბა,მეტისები,ნეგროიდები,ვედები

ბ.ევროპეიდული,მეტისები,მულატები,მონგოლოიდური,

გ.ევროპეიდული,ნეგროიდული,მონგოლოიდური, ავსტრალოიდები

დ.ევროპეიდული,სამბა,ნეგროიდები, ავსტრალოიდები

პასუხი:გ.

35.საერთო წარმოსობის,ერთმანეთთან ახლოს მყოფი მონათესავე ენების ერთობლიობას ეწოდება:

ა.ენობრივი ჯგური             ბ.ეთნიკური ჯგუფი

გ.რელიგიური ჯგუფი      დ.ემიგრანტთა ჯგუფი           პასუხი:ა

36.რა ეწოდება გრაფიკს,რომელიც წარმოდგენას იძლევა მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივ სტრუქტურაზე:

ა.მოსახლეობის დინამიკა            ბ.სქესობრივ-ასაკობრივი პირამიდა

გ.სვეტოვანი დიაგრამ                  დ.ხაზოვანი დიაგრამა                                 პასუხი:ბ.

37.რა ეწოდება.რას უდრის მდინარის სიგრძე,თუ სათავიდან შესართავამდე მისი სიგრძე 20სმ-ია რუკის მასშტაბი კი 1:1 000 000?

ა.200მ           ბ.20კმ          გ.200კმ        დ.20 000მ

პასუხი:გ.

38.ამოწურვად აღდგენად რესურსს განეკუთვნება:

ა.მტკნარი წყალი ბ. ნიადაგი გ. რკინის მადანი დ. მზის ენერგია

პასუხი:ნიადაგი

39.ერთი რუკის მასსტაბია 1: 5 000 000,მეორისა-1:25 000 000.რამდენი სმ იქნება პირველ რუკაზე გაზომილი მანძილი თბილისსა და მოსკოვს შორის,ტ ერ მანძილი მეორე რუკაზე 8 სმ-ია.

ა.25 სმ.    ბ.30სმ     გ.35სმ    დ.40სმ

პასუხი:დ

40.ქვეყანაში 1 წლის განმავლობაში იმიგრანტთა რაოდენობამ 25 000 ადამიანი შეადგინა,ემიგრანტთა რაოდენობამ კი-13 000.რამდენით გაიზარდა ან შემცირდა ამ ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობა.

ა.გაიზარდა 12000 -ით       ბ.შემცირდა 38000-ით

გ.შემცირდა12000-ით         დ.გაიზარდა 38000-ით.

პასუხი:ა.

41.კავკასიას…………..ქედი ორ ნაწილად ჩრდილოეთ კავკასიად ანუ ……………. და სამხრეთ კავკასიად ანუ …………… ყოფს.

ჩრდილოეთ კავკასიაში ერთი სუვერენული სახელმწიფო …………. მდებარეობს,სამხრეთ კავკასიაში კი სამი სახელმწიფო………….,………….. და აზერბაიჯანი.

ამოარჩიე გამოტოვებული სიტყვები:

ა.აფრიკა ბ.აზია გ.ამერიკა დ.ევროპა ე.460კმ² ვ.440კმ² ზ.კავკასიონის თ.ამიერკავკასია ი.იმიერკავკასია კ.რუსეთი ლ.ირანი მ.თურქეთი ნ.საქართველო

პასუხ-დ. ბ. ვ. ზ. ი. თ. კ. ნ. ო.

42.იპოვე სწორი პასუხი

ა.საქართველოს ესაზღვრება ჩრდილოეთ ოსეთი,დაღესტანი,მთიანი ყარაბაღი და ჩეჩნეთი

ბ.საქართველოს საზღვაო საზღვარი ორჯერ გრძელია სახმელეთო საზღვარზე

გ.საქართველოს გასასვლელი აქვს შავ და კასპიის ზღვებზე

დ.საქართველოს ხელსაყრელი სატრანსპორტო-გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს.

პასუხი:        ა.არა     ბ.არა     გ.არა    დ.დიახ

43.დიდი ნახევარკუნძლია-არაბეთი

44.გრძელი მდინარეა-ნილოსი

45.მაღალი ჩანჩქერია-ანხელი

46.წყალუხვი მდინარეა-ამაზონი

47.მაღალი მწვერვალია-ევერესტი

48.ზღვის დონიდან დაბლა მდებარეობს-მკვდარი ზღვის სანაპირო ზოლი.

49.ოკეანეში ღრმა ადგილია-მარიანის ღრმული..რომელია საქართველოს ყველაზე მაღალი მწვერვალი?

ა.მყინვარწვერი    ბ.თეთნულდი   გ.უშბა      დ.შხარა

პასუხი: დ

50.ფართობის მიხედვით საქართველოს ყველაზე პატარა მხარეა?

ა.ქვემო ქართლი   ბ.აჭარა   გ.გურია    დ.მცხეთა-მთიანეთი

პასუხი: გ

51.საქარტველოს ყველაზე გრძელი მდინარეა?

ა.მტკვარი         ბ.ალაზანი     გ.ენგური      დ.რიონი

პასუხი:ბ

52.ფართობის მიხედვით საქართველოს ყველაზე დიდი წყალსაცავია?

ა.ალგეთი      ბ.სიონის      გ.წალკის      დ.ჟინვალის

პასუხი: გ

53.საქართველოს რომელ რეგიონში მდებარეობს ახალი ათონის მღვიმე?

ა.აჭარაში    ბ.იმერეთში   გ.აფხაზეთში      დ.სამეგრელო-ზემო სვანეთი

პასუხი: გ

54.გურიის ადმინისტრაციული ცენტრია?

ა.ოზურგეთი     ბ.ჩოხატაური    გ.ლანჩხუთი      დ.ხარაგაული

პასუხი: ა

55.ქვემო ქართლის ადმინისტრაციული ცენტრია?

ა.მარნეული   ბ.რუსთავი    გ.გარდაბანი     დ.ბოლნისი

პასუხი: ბ

56.რომელი ტბაა საქართველოში კლდეზვავური წარმოშობის?

ა.ფარავანი    ბ.რიწა    გ.პალიასტომი       დ.ხანჩალი

პასუხი: ბ

57.რამდენი მხარეა საქართველოში?

ა.11   ბ.15   გ.12       დ.19

პასუხი: ბ

58.რომელი ქედი ყოფს საქართველოს აღმოსავლეთად და დასავლეთად?

ა.ხარულის        ბ.ბზიფის     გ.თრიალეთის        დ.ლიხის

პასუხი: დ

59.როგორი მასშტაბია 1:1 400 000?

ა.მსხვილი   ბ.საშუალო    გ.წვრილი        დ.არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

პასუხი: გ

60.რომელ სახელმწიფოსთან აკავშირებს როკის უღელტეხილი საქართველოს?

ა.თურქეთთან    ბ.სომხეთთან    გ.აზერბაიჯანთან       დ.რუსეთთან

პასუხი: დ

61.რომელია რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ადმინისტრაციული ცენტრი?

ა.მესტია         ბ.ონი          გ.ამბროლაული           დ.ცაგერი

პასუხი: გ

62.რომელ რეგიონშია შირაქის ვაკე?

ა.მცხეთა-მთიანეთში              ბ.კახეთშიგ.აფხაზეთში                            დ.ქვემო ქართლში

პასუხი: ბ

63.ქართველი მოსახლეობის სიმცირით გამოირჩევა?

ა.მცხეთა-მთიანეთი              ბ.აჭარა

გ.ქვემო ქართლი                   დ.გურია

პასუხი: გ

64.რომელი მდინარე განეკუთვნება მდინარე მტკვრის აუზს?

ა.სუფსა        ბ.ტეხური        გ.ალგეთი        დ.კინტრიში

პასუხი: გ

65.რომელი სასარგებლო წიაღისეული მოიპოვება ლოპორტაში?

ა.მურა ნახშირი  ბ.მარმარილო   გ.დიამომიტი     დ.ნავთობი

პასუხი: ბ

66.რომელ დასახელებაშია შეცდომა დაშვებული?

ა.ივრის ზეგანი და კოლხეთის დაბლობი

ბ.ქართლის ქედი და შიდა ქართლის ვაკე

გ.ალაზანის მაღლობი და კოდორის დაბლობი

დ.ელდარის ვაკე და ახალციხის ქვაბული

პასუხი: გ

67.რომელი მსჯელობაა მართებული?

ა.გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში ოთხი ისტორიული პროვინციაა: ინგლისი, ირლანდია, შოტლანდია და ბერტონი

ბ.გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში ოთხი ისტორიული პროვინციაა: ინგლისი, ირლანდია, შოტლანდია და უელსი

გ.გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში ოთხი ისტორიული პროვინციაა: ინგლისი, შოტლანდია, უელსი და ჩრდილოეთ ირლანდია

დ.გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში ოთხი ისტორიული პროვინციაა:ინგლისი, უელსი, შოტლანდია და ბრეტონი

პასუხი: გ

68.საერთაშორისო ორგანიზაცია ოპეკი წარმოადგენს?

ა.სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციას

ბ.არაბული სახელმწიფოს ლიგას

გ.ნავთობექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზციას

პასუხი:გ

დ.ჩრდილოეთ ამერიკის სახელმწიფოთა თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციას

პასუხი: გ

69.რომელი ქვეყნის დედაქალაქია დამასკო?

ა.სირიის                 ბ.ისრაელის                 გ.ომანის                 დ.იემენის

პასუხი: ა

70. რომელია სათბობ-ენერგეტიკული რესურსი?

ა.ტორფი ბ.დიზელი გ. ტუფი დ. გრაფიტი

პასუხი:ა

71. ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან რომელი მიეკუთვნება აზიის კონტინენტს?

ა. ინდოეთი ბ. ლიბერია გ. ურუგვაი დ. ალჟირი

პასუხი:ინდოეთი

72. რომელი რეგიონისთვის არის დამახასიათებელი უარყოფითი ბუნებრივი მატება?

ა. ჩრდ.აფრიკა ბ. სამხრ.დას.აზია გ. ავსტრალია გ. აღმ. ევროპა

პასუხი:ევროპა

73. ჩამოთვლილთაგან რომელი ქვეყანა ხასიათდება ეღთ სულ მოსახლეზე მაღალი ეშპ-ით.

ა. ინდოეთი ბ. ნიგერია გ. ჩინეთი დ. კუვეიტი

74. ჩამოთვლილთაგან    მმართველობის ფორმის მიხედვით რომელი სახელმწიფო წარმოადგენს მონარქიას?

ა. ირლანდია ბ. იტალია გ. საფრანგეთი დ. შვედეთი

დ.შვედეთი

75. ჩამოთვლილთაგან რომელ ქვეყანაში ჭარბობს სქესობრივ-ასაკობრივ სტრუქტურაში        ბავშვების ხვედრითი წილი?

ა. ისრაელი     ბ. ბანგლა-დეში    გ. ავსტრალია   დ. კანადა

76. რა არის ექსპანსია?

ა. აგრესია, მძიმე სახელმწიფო დანაშაული

ბ. საერთაშორისო სისტემა

გ. სახელმწიფო ტერიტორიის გაფართოება და გავლენის სფეროს  გავრცელება სხვა ქვეყნებსა     და ხალხებზე.

77. ტერიტორიული მოწყობის მიხედვით რომელი სახელმწიფო  არ არის ფედერაციული?

ა. გერმანია ბ. შვეიცარია გ. კანადა. დ. შვედეთი

78. რომელი ქვეყნები არ არიან ევროკავშირში გაერთიანებული?

ა. ავსტრია, შვედეთი, ფინეთი

ბ. შვეიცარია, ნორვეგია, ისლანდია

გ. საფრანგეთი, ნიდერლანდები, ლუქსემბურგი

79. რამდენჯერ მოხდა „ნატოს გაფართოება?

ა. 6-ჯერ                 ბ. 5-ჯერ                     გ. 7-ჯერ.

პას.გ

80.ნატოს ორგანიზაცია შეიქმნა ბრიუსელში

ა.1949 წ.             ბ.194 5 წ.             გ.1955 წ.               დ. 1991 წ

პასუხი:ა

81. სეცესია არის :

ა. ნაციონალიზმი         ბ. სეპარატიზმის აგრესიული ფორმა

გ. სეპარატიზმის ფორმა, რომლის მოთხოვნაა სრული გამოყოფა.

82.ღვარცოფი გავრცელებულია იქ,სადაც

ა.ფხვიერი ქანები და ხშირი თავსხმა წვიმებია

ბ.კრისტალური ქანები და თერმული წყლებია

გ.ვულკანური ქანები და მაღალი მთებია

დ.მინერალური წყლებია

პასუხი:ა.ფხვიერი ქანები და ხშირი თავსხმა წვიმებია

83.იპოვეთ სწორი პასუხი:

ა.ზღვებისა და ოკეანეების ზედაპირიდან აორთქლებული წყლის ორთქლი აღარ უბრუნდება დედამიწის ზედაპირს.

ბ.ვულკანური კუნძულების ყველაზე გავრცელებუილი ფორმაა ატოლი და ისინი თბილ წყლებში წარმოიქმნებიან

ც.მსოფლიო ოკეანე მუდმივ მოძრაობაშია,რის გამოც დღე-ღამის მანძლზე წყლის დონე 6-ჯერ იმატებს,6-ჯერ კი კლებულობს

დ.დედამიწაზე ყველაზე დიდია არაბეთის ნახევარკუნძული

პასუხი:დ.დედამიწაზე ყველაზე დიდია არაბეთის ნახევარკუნძული

84.იპოვეთ სწორი მსჯელობა:

ა.ჰაერის ტემპერატურა დამოკიდებულია ადგილის გეოგრაფიულ განედზე,რელიეფზე,ქვეფენილ ზედაპირზე,ჰაერის გამჭვირვალობაზე და ღრუბლიანობაზე.

ბ.ჰაერის ტემპერატურა არ იცვლება დღე-ღამის განმავლობაში

ც.ჰაერის ტემპერატურა ყველაზე მაღალია დილით,მზის ამოსვლამდე

დ.ჰაერის ტემპერატურის დღე-ღამური რყევა ხმელეთზე და ოკეანეების ზედაპირზე ერთნაირია.

პასუხი:ა.ჰაერის ტემპერატურა დამოკიდებულია ადგილის გეოგრაფიულ განედზე,რელიეფზე,ქვეფენილ ზედაპირზე,ჰაერის გამჭვირვალობაზე და ღრუბლიანობაზე.

85.იპოვეთ სწორი მსჯელობა:

ა.საქართველოში განვითარებული შიდა მიგრაციული პროცესებიდან აღსანიშნავია მოსახლეობის გადასვლა ქალაქიდან სოფლად;

ბ.საქართველოში ოფიციალურად რეგისტრირებული 98 საქალაქო დასახლებიდან 54 ქალაქი და 44 დაბაა;

ც.ბორჯომი,გაგრა,სურამი,ხაშური და ფოთი საკურორტო საქალაქო დასახლებებია;

დ.2000 წლისათვის ურბანიზაციის დონემ საქართველოში 89%შეადგინა,რაც აღემატება ოფლიოს,ისე ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს.

პასუხი:ბ.

86.დაადგინეთ შესაბამისობა პოლიტიკურ სუბიექტებსა და  რეგიონებს შორის:

რეგიონი                                                           სახელმწიფო

ა.სკანდინავია                                                 1.ესტონეთი

ბ.ბალტიისპირეთი                                        2.ნიდერლანდები

გ.ბენილუქის                                                  3.ირლანდია

დ.ბალკანეთი                                                 4.ისლანდია

5.ბელარუსი

6.მაკედონია

პასუხი: ა-4;     ბ-1 ;   გ-2;   დ-6.

87.იპოვეთ შესაბამისობა მწვერვალებსა და კონტიტნენტებს შორის:

მწვერვალები                          კონტინენტები

ა.აკონკაგუა                            1.აზია

ბ.კოსტიუშკო                         2.ანტარქტიდა

გ.კილიმანჯარო                     3.ჩრდ.ამერიკა

დ.მაკ-კილნი                          4.სამხ.ამერიკა

                                                  5.აფრიკა

6.ავსტრალია

პასუხი:ა-4;ბ-6;გ-5;დ-3.

88.იპოვეთ შესაბამისობა ობიექტებსა და მათზე პირველად მყოფ პიროვნებებს შორის:

ობიექტები                     პიროვნებები

ა.ჩრდ.პოლუსი              1.იური გაგარინი

ბ.ევერესტი                     2.ნილ არმსტრონგი

გ.მთვარე                         3.ედმუნდ ჰილარი

დ.სამხ.პოლუსი            4.დევიდ ლივინგსტონი

5.რუალ ამუნდსენი

6.რობერტ პირი.

პასუხი:1-6;ბ-3;გ-2;დ-5.

89.იპოვეთ შესაბამისობა უდაბნოებსა და წვეყნებს შორის,სადაც ისინი მდებარეობენ:

უდაბნოები                                   ქვეყნები

ა.ატაკამა                                      1.აშშ

ბ.ტაკლა-მაკანი                          2.მონღოლეთი

გ.დიდი ქვიშიანი უდაბნო      3.ჩინეთი

დ.მოხავე                                     4.ჩილე

5.ავსტრალია

6.საუდის არაბეთი

პასუხი:ა-4;ბ-3;გ-5;დ-1.

90.რომელი ქვეყანა შედის მოსახლეობის რაოდენობით პირველ ათეულში?

ა.კანადა   ბ.იაპონია   გ.საფრანგეთი  დ.მექსიკა   ე.უკრაინა

პასუხი: ბ

91.რომელი ქალაქის ახალი სახელწოდებაა მუმბაი?

ა.დელის ბ.კალკუტას გ.ბომბეის   დ.აჰმადაბადის    ე.მადრასის

პასუხი: გ

92.რომელი მდინარე წარმოადგენს ევროპის სატრანსპორტი არტერიას?

ა.დუნაი       ბ.ტემზა         გ.ვოლგა        დ.დნეპრი        ე.სენა

პასუხი: ა

93.სავარაუდო პასუხებიდან შეარჩიეთ შესაბამისი და წარმოდგენილ ტექსტში ჩასვით მრავალწერტილის ნაცვლად სათანადო ადგილებში.

(1)…………….. საპორტო ქალაქი (2)…………………… გამოირჩევა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტვირთბრუნვით,რის გამოც ის(3)……………………სახელითაა ცნობილი.

ნიდერლანდები,ბრიუსელი,ევროპის ჭიშკარი,ნორვეგია,სტოკჰოლმი,ევროპორტი,ბელგია,როტერდამი,ევროპის კარიბჭე..

პასუხი: 1-როტერდამი, 2-ევროპის ჭიშკარი, 3-ევროპის კარიბჭე

94.დაადგინეთ შესაბამისობა ტერმინებსა და მათ განმარტებებს შორის:

განმარტებები:

ა.დედამიწის რელიეფის ფორმების ზოგადგეოგრაფიული მახასიათებლების(ზომების,სიმაღლეების,დახრილობების და ა.შ.)აღწერა-შესწავლა;

ბ.მდინარი წყლის მიერ ნიადაგის და ქანების გადარეცხვა;

ც.ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების მეშვეობით,წყალში ადვილად ხსნადი ქანების გამორეცხვის შედეგად წარმოქმნილი რელიეფის ფორმები;

დ.ზღვის,ტბის ან წყალსაცავის ტალღების მიერ ნაპირის ნგრევა.ამის შედეგად,სანაპიროზე იქმნება ტერეასა და ბექი(კალთა).

ტერმინები:

1.აბრაზია     2.კარსტული რელიეფი     3.ეროზია      4.ოროგრაფია    5.ჰიდროგრაფია

6.გლაციალური რელიეფი

პასუხი: ა-4, ბ-3, გ-2, დ-1

95.დაადგინეთ შესაბამისობა მსოფლიოს რეგიონებსა და მათში მდებარე ქალაქებს შორის:

მსოფლიო რეგიონი:                                             ქალაქი:

ა.ჩრდილოეთ ამერიკა                                 1.მონრეალი

ბ.ჩრდილოეთ ევროპა(სკანდინავია)        2.კარაკასი

გ.ლათნური ამერიკა                                   3.ბრიუსელი

დ.დასავლეთ ევროპა(ბენილუქსი)          4.დუბლინი       5.რეიკიავიკი    6.ვარშავა

პასუხი: ა-1, ბ-5, გ-2, დ-3

96.დაადგინეთ შესაბამისობა მოვლენებსა და შესაბამის ქვეყნებს შორის:

მოვლენები:                                               ქვეყნები:

ა.ოლიმპიადის სამშობლო                   1.ჩინეთი

ბ.მაასტრიხტის ხელშეკრულება         2.ინგლისი

გ.ნობელის პრმეია                                 3.ჰოლანდია

დ.პირველი მეტროპოლიტენი            4.შვედეთი

5.საბერძნეთი

6.ინდოეთი.

პასუხი: ა-5, ბ-3, გ-4, დ-2

97.დაადგინეთ შესაბამისობა ქალაქებსა და მათ ტიპებს შორის:

ა.მცეთა             ბ.ტროა              გ.მექა                დ.ოქსფორდი

1.კურორტი                       2.საგანმანათლებლო ცენტრი           3.ქალაქი-მუზეუმი

4.გამქრალი ქალაქი          5.რელიგიური ცენტრი                     6.ნავსადგური

პასუხი: ა-3, ბ-4, გ-5 ,დ-2

98.დაადგინეთ შესაბამისობა ბუნებრივ-კატასტროფულ მოვლენებსა და მათ განმარტებებს შორის:

ა.მეწყერი         ბ.ღვარცოფი       გ.ზვავი         დ.წყალმოვარდნა

1.მიწისძვრით გამოწვეული ტალღა                               2.უეცარი მიწისქვეშა ბიძგი

3.მთის ფერდობზე მოძრავი თოვლის მასა                   4.წყლის დონის უეცარი მატება

5.ფერდობის დახრის მიმართულებით ნიადაგის გადაადგილება

6.ტალახქვიანი ნაკადი

პასუხი: ა-, ბ-6, გ-3, დ-4.

99.რა არის ტექნიკისა და ტექნოლოგიების განვითარების რევოლუციური გზა?

ა.მოძველებული მოწყობილობების განადგურება

ბ.არსებული ტექნიკის სრულყოფა

გ.არაკვალიფიციური კადრების კვალიფიციური კადრებით შეცვლა

დ.ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა

პასუხი: დ

100.რომელ სახელმწიფოსთან აკავშირებს როკის უღელტეხილი საქართველოს?

ა.თურქეთთან       ბ.სომხეთთან     გ.აზერბაიჯანთან       დ.რუსეთთან

პასუხი: დ

101.კავკასიის ჩრდილო საზღვარი გადის

ა.კუმა-მანიჩის ღრმულზე

ბ.მდინარე თერგზე

გ.მთავარ წყალგამყოფ ქედზე

პასუხი:ა.

102.რამდენი ფიზიკურ-გეოგრაფიული ოლქისგან შედგება კავკასია?

ა.7

ბ.8

გ.9

პასუხი:ბ.

103.ჩამოთვლილთაგან კავკასიის რომელი ფიზიკურ-გეოგრაფიული რეგიონი არ ვრცელდება საქართველოს ტერიტორიაზე?

ა.აღმოსავლეთ ამიერ კავკასია

ბ.ჩრდილო შავიზღვისპირეთი

გ.მცირე კავკასიონი

პასუხი:ბ.

104.კავკასიის რომელი ფიზიკურ-გეოგრაფიული რეგიონი ვრცელდება რუსეთის,საქართველოსა და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე?

ა.მცირე კავკასიონი

ბ.აღმოსავლეთ ამიერ კავკასია

გ.კავკასიონი

პასუხი:გ.

105.1.ყურადღებით წაიკითხეტ ტექსტი და უპასუხეთ დასმულ შეკითხვებს.

1519 წელს 5 გემისაგან შემდგარი ექსპედიცია სამოგზაუროდ გაემართა.ესპანეთის მეფის ბრძანებით,მოგზაურებს მოეთხოვებოდათ დროის ზუსტი აღრიცხვა,რათა წესისამებრ მოეხდინათ საეკლესიო დღესასწაულების აღნიშვნა.ესპქედიციის მეთაური ერთ-ერთი კუნძულის მცხოვრებლებთან შეტაკებაში დაიღუპა.3 წლის შემდეგ სამშობლოში მხოლოდ ერთი ხომალდი, ,,ვიქტორია’’,დაბრუნდა.მართალია მეთაური ვერ დაბრუნდა,მაგრამ ესპედიცია მისი სახელითაა ცნობილი.ექსპედიციის შედეგები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო,თუმცა,სამშობლოში დაბრუნებული გმირი მოგზაურები კათოლიკურმა ეკლესიამ მოიკვეთა.საქმე ის იყო,რომ მათი კალენდარი ერთი დღით ჩამორჩებოდა რეალურ კალენდარს,და შესაბამისად,დღესასწაულებს არასწორად აღნიშნავდნენ.მხოლოდ გარკვეული დროის შემდეგ გაირკვა სიმართლე და მოგზაურთა უფებები კვლავ აღადგინეს.

1.რომელ ექსპედიციაზეა საუბარი ტექსტში?

პასუხი:ეს იყო მაგელანის პირველი გარესაქვეყნო მოგაზურობა.

2.ექსპედიციის მეთაურის საპატივცემულოდ ერთ-ერთ სრუტეს მისი სახელი ეწოდა.სად მდებარეობს ეს სრუტე?

პასუხი:მაგელანის სრუტე მდებარეობს სამხრეთ ამერიკის კონტინენტსა და კ.ცეცხლოვან მიწას შორის.

3.რა დაამტკიცა ამ ექსპედიციამ?

პასუხი:ამ ექსპედიციის შედეგად დამტკიცდა დედამიწის სფეროსებურობა;ამ ექსპედიციის შედეგად დამტკიცდა მსოფლიო ოკეანის ერთიანობა.

106.რომელი მიეკუთვნება ენერგიის არატრადიციულ რესურსს?

ა.ქარი

ბ.ნავთობი

გ.ქვანახშირი

დ.ტორფი

პასუხი:ა.ქარი

107.რა ეწოდება გეოგრაფიის დარგს რომელიც შეისწავლის მყინვარებს?

ა.ჰიდროლოგია

ბ.გლაციოლოგია

გ.ლიმნოლოგია

დ.მეტეოროლოგია

პასუხი:ბ.გლაციოლოგია

108.რა ეწოდება ჰაერის მასების მოძრაობას?

ა.ფიონი

ბ.ვერტიკალური გრადიენტი

გ.ატმოსფეროს ცირკულაცია

დ.ბარომეტრული საფეხური

პასუხი:ც.ატმოსფეროს ცირკულაცია.

109.რა ქვია ყინულის სახლს?

ა.იგლუ

ბ.მაჩუფიქჩუ

გ.ტოდრის ლანდშაფტი

პასუხი: ა

110.ღვარცოფი გავრცელებულია იქ,სადაც

ა.ფხვიერი ქანები და ხშირი თავსხმა წვიმებია

ბ.კრისტალური ქანები და თერმული წყლებია

გ.ვულკანური ქანები და მაღალი მთებია

დ.მინერალური წყლებია

პასუხი:ა.ფხვიერი ქანები და ხშირი თავსხმა წვიმებია

111.იპოვეთ სწორი პასუხი:

ა.ზღვებისა და ოკეანეების ზედაპირიდან აორთქლებული წყლის ორთქლი აღარ უბრუნდება დედამიწის ზედაპირს.

ბ.ვულკანური კუნძულების ყველაზე გავრცელებუილი ფორმაა ატოლი და ისინი თბილ წყლებში წარმოიქმნებიან

ც.მსოფლიო ოკეანე მუდმივ მოძრაობაშია,რის გამოც დღე-ღამის მანძლზე წყლის დონე 6-ჯერ იმატებს,6-ჯერ კი კლებულობს

დ.დედამიწაზე ყველაზე დიდია არაბეთის ნახევარკუნძული

პასუხი:დ.დედამიწაზე ყველაზე დიდია არაბეთის ნახევარკუნძული

112.იპოვეთ სწორი მსჯელობა:

ა.ჰაერის ტემპერატურა დამოკიდებულია ადგილის გეოგრაფიულ განედზე,რელიეფზე,ქვეფენილ ზედაპირზე,ჰაერის გამჭვირვალობაზე და ღრუბლიანობაზე.

ბ.ჰაერის ტემპერატურა არ იცვლება დღე-ღამის განმავლობაში

ც.ჰაერის ტემპერატურა ყველაზე მაღალია დილით,მზის ამოსვლამდე

დ.ჰაერის ტემპერატურის დღე-ღამური რყევა ხმელეთზე და ოკეანეების ზედაპირზე ერთნაირია.

პასუხი:ა.ჰაერის ტემპერატურა დამოკიდებულია ადგილის გეოგრაფიულ განედზე,რელიეფზე,ქვეფენილ ზედაპირზე,ჰაერის გამჭვირვალობაზე და ღრუბლიანობაზე.

113.იპოვეთ სწორი მსჯელობა:

ა.საქართველოში განვითარებული შიდა მიგრაციული პროცესებიდან აღსანიშნავია მოსახლეობის გადასვლა ქალაქიდან სოფლად;

ბ.ქვეყანაშ ოფიციალურად რეგისტრირებული 98 საქალაქო დასახლებიდან 54 ქალაქი და 44 დაბაა;

ც.ბორჯომი,გაგრა,სურამი,ხაშური და ფოთი საკურორტო საქალაქო დასახლებებია;

დ.2000 წლისათვის ურბანიზაციის დონემ საქართველოში 89%შეადგინა,რაც აღემატება ოფლიოს,ისე ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს.

პასუხი:ბ.ქვეყანაშ ოფიციალურად რეგისტრირებული 98 საქალაქო დასახლებიდან 54 ქალაქი და 44 დაბაა;

დაამთავრე წინადადებები

მსოფლიოში ყველაზე

114.დიდი კუნძლია-გრენლანდია

115.დიდი ნახევარკუნძლია-არაბეთი

116.გრძელი მდინარეა-ნილოსი

117.მაღალი ჩანჩქერია-ანხელი

118.წყალუხვი მდინარეა-ამაზონი

119.მაღალი მწვერვალია-ევერესტი

120.ზღვის დონიდან დაბლა მდებარეობს-მკვდარიზღვისსანაპიროზოლი.

121.ოკეანეში ღრმა ადგილია-მარიანისღრმული.

122.დიდი ოკეანეა-წყნარი.

123.დიდი კონტინენტია-აზია.

124.ღრმა ტბაა-ბაიკალი.

125.დიდი ტბაა ფართობით-კასპიის.

126.მშრალი უდაბნოა-ატაკამა.

127.დიდი უდაბნოა ფართობით-საჰარა.

128.მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა-ლიბიაში,ქალაქტრიპოლში +58°.

129.მაღალი ზეგანია-ტიბეტის.

130.გრძელი მთაგრეხილია-კორდილიერებიანდებთანერთად.

131.მლაშე ზღვაა-წითელი.

132.დიდი სიმაღლის 120დან 160მეტრამდე იზრდება მცენარე-სექვოია.

133.ყველაზე დიდი ზომის ცხოველები ბინადრობენ კონტიტნენტზე-აფრიკის.

134.შეავსე გამოტოვებული ადგილები.

ოკეანის წყლების მნიშვნელოვანი თვისებაა………………………..

ოკეანის წყლების საშუალო მარილიანობა ……………. პრომილეა.

ოკეანის წყალი მარილიანობის გამო………………გრადუსზე იყინება.

მარილიანობა ძრითადად ატმოსფერული ნალექების რაოდენობასა და………………ტანაფარდობაზეა დამოკიდებული.

ამოარჩიე გამოტოვებული სიტყვები:

ა.ტემპერატურა ბ.მარილიანობა გ.-2 გრადუსი დ.-4გრადუსი ე.37 პრომილე ვ.35 პრომილე ზ.აორთქლება თ.ნალექები

პასუხი- ბ.’მარილიანობა ვ.35პრომილე გ.-2გრადუსი ზ.აორთქლება.

135.რომელი საერთაშორის ორგანიზაცია შეიქმნა 1949 წელს დასავლეთის ქვეყნების ,,კომუნისტური საფრთხისგან’’ ქოელქტიური თავდაცვის მიზნით?

1.ევროკავშირი

2.ოპეკი

3.გაერო

4.ნატო

პასუხი:4.ნატო

136.დაადგინეთ შესაბამისობა პოლიტიკურ სუბიექტებსა და მათ დედაქალაქებს შორის:

რეგიონი                                                           სახელმწიფო

ა.სკანდინავია                                                 1.ესტონეთი

ბ.ბალტიისპირეთი                                        2.ნიდერლანდები

გ.ბენილუქის                                                  3.ირლანდია

დ.ბალკანეთი                                                 4.ისლანდია

5.ბელარუსი

6.მაკედონია

პასუხი: ა-4;ბ-ქ;გ-2;დ-6.

137.რა არის რუკაზე აღნიშნული მასშტაბგარეშე ნიშნებით?

ა.ქვეყნები

ბ.მდინარეები

გ.სასარგებლო წიაღისეული

პასუხი: გ

138.ჩამოთვლილთაგან რომელია საქარველოში შექმნილი პირველი ნაკრძალი?

1.ბორჯომის

2.კოლხეთის

3.ლაგოდეხის

4.ვაშლოვანის

5.ბიჭვინთა-მიუსერის

პასუხი:3.ლაგოდეხის.

139.ჩამოთვლილთაგან რომელია ტრანსსასაზღვრო მდინარე?

1.ცხენისწყალი

2.ყვირილა

3.რიონი

4.აჭარისწყალი

5.თერგი.

პასუხი:5.თერგი

140.რელიეფის რომელი ტიპი არ არის დაკავშირებული ეგზოგენურ ძალებთან?

1.ვულკანური

2.ეროზიული

3.მყინვარული

4.კარსტული

პასუხი:1.ვულკანური

141.რომელი საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრია საქართველო?

1.ევროკავშირის

2.ევროპის საბჭოს

3.ნატოს

4.ოპეკის

პასუხი:2.ევროპის საბჭოს

142.ჩამოთვლილთაგან,რომელი ფაქტორით იყო გამოწვეული 1997 წელს სვანეთიდან მოსახლეობის მასიური მიგრაცია ქვემო ქართლში?

1.ეკონომიკური

2.პოლიტიკური

3.რელიგიური

4.ეკოლოგიური

პასუხი:4.ეკოლოგიური

143.საქართველოს რომელ კუთხეებს შორის გადის საზღვარი მდ.ცხენისწყალზე?

1.სვანეთსა და რაჭას

2.სამეგრელოსა და იმერეთს

3.გურიასა და იმერეთს

პასუხი:2.სამეგრელოსა და იმერეთს

144.რომელ მხარეშია ძირითადად თავმოყრილი საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანული მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი?

1.აჭარაში

2.ქვემო ქართლში

3.ჯავახეთში

4.სამეგრელოში

5.სამცხეში

პასუხი:2.ქვემო ქართლში.

145.სავარაუდო პასუხებიდან შეარჩიეთ შესაბამისი და წარმოდგენილ ტექსტში ჩასვით მრავალწერტილის ნაცვლად სათანადო ადგილებში.

მტკვარი სამხრეთ კავკასიის უდიდესი მდინარეა,თუმცა საქართველოს ფარგლებში სიგრძის მიხედვით ჩამოუვარდება(1)…………………. , წყლის ხარჯით (2)……………… ,ენერგეტიკული მარაგით(3)………………….

სავარაუდო პასუხები:

ჭოროხი,რიონი,ენგური,ალაზნი,აჭარისწყალი,ხრამი.

146.ტოპოგრაფიული რუკის მასშტაბები დაალაგეთ გამსხვილების მიხედვით:

1. 1:25000

2. 1: 50000

3.1:100000

4.1:200000

5.1:250000

6.1:500000

პასუხი:4;3;2;1.

147.იპოვეთ შესაბამისობა მწვერვალებსა და კონტიტნენტებს შორის:

მწვერვალები                          კონტინენტები

ა.აკონკაგუა                            1.აზია

ბ.კოსტიუშკო                         2.ანტარქტიდა

გ.კილიმანჯარო                     3.ჩრდ.ამერიკა

დ.მაკ-კილნი                          4.სამხ.ამერიკა

                                                  5.აფრიკა

6.ავსტრალია

პასუხი:ა-4;ბ-6;გ-5;დ-3.

148.იპოვეთ შესაბამისობა გემებსა და მოგზაურებს შორის:

გემები                                მოგზაურები

ა. ,,ვიქტორია’’                   1.ფერნანდო მაგელანი

ბ. ,,ნინია’’                           2.ჯეიმს კუკი

გ. ,,ფრამი’’                         3.თადეოზ ბელინსჰაუზენი

დ.,,ვოსტოკი’’                    4.რუალდ ამუნდსენი

5.ვასკო და გამა

6.ქრისტეფორე კოლუმბი

პასუხი:ა-1;ბ-6;გ-4;დ-3.

149.იპოვეთ შესაბამისობა ობიექტებსა და მათზე პირველად მყოფ პიროვნებებს შორის:

ობიექტები                     პიროვნებები

ა.ჩრდ.პოლუსი              1.იური გაგარინი

ბ.ევერესტი                     2.ნილ არმსტრონგი

გ.მთვარე                         3.ედმუნდ ჰილარი

დ.სამხ.პოლუსი            4.დევიდ ლივინგსტონი

5.რუალ ამუნდსენი

6.რობერტ პირი.

პასუხი:1-6;ბ-3;გ-2;დ-5.

150.რომელი მღვიმე მდებარეობს აფხაზეთში?

ა.ცუცხვათია     ბ.ახალი ათონის       გ.სათაფლიას   დ. პრომეთეს

პასუხი:ბ

151.ჩამოთვლილთაგან,რომელი  მიეკუთვნება გეოგრაფიული კვლევის ტრადიციულ მეთოდს?

ა.აეროკოსმოსური

ბ.სოციოლოგიური

გ.მათემატიკური

დ.კარგოგრაფიული

პასუხი: დ

152.რომელ საუკუნეებში იყო საქართველოს ტერიტორის ფართობი ყველაზე დიდი(დაახლ.145ათასი კვ.კმ)?

ა.XIX-XXს.ს

ბ.XV-XVIს.ს

გ.XII-XIIIს.ს

დ.IX-Xს.ს

Posted on 04/02/2013, in ეს საინტერესოა. Bookmark the permalink. 16 Comments.

 1. Giorgi Andrazashvili

  didi madloba nino mas, tqveni wyalobit gamocdas brwyinvaled chavabarebt ^_^

 2. dzaan kaia .. madlobttt :)))))))))))))

 3. Giorgi Kvantrishvili

  jigrulia mas jigruli

 4. Irakli Dvaladze

  Dzalian kargia. Didi madloba!!!

 5. comentatori

  ბრწყინვალე ნამუშევარია! 🙂

 6. madlobt madlobt ❤

 7. Ta ta tararara ra ta cirki

  დიდი მადლობა! 🙂

 8. temo tetrashvili

  madloba mas

 9. madloba mas , dzan kargi testia

 10. mariam elerdashvili

  mas, dzalian didi madloba ❤ dzaan mikvarxart

 11. მომხმარებელი

  არსებულ ტესტებში აშკარად იქმნება ცოდნის გამოვლინების დიდი სარბიელი და შესაძლებლობა, ის მრავალხმრივი შეკითხვებითა თუ მიმართებებთაა გაჯერებული, რაც, ერთი მხრივ, ამოწმებს ჩვენ მიერ ნასწავლ ცოდნას, ხოლო, მეორე მხრივ, თანდართული პასუხები გვასწავლის და ავსებს ჩვენ ცოდნაში არსებულ ღრმულებს. საბოლოო ჯამში სახეზეა აშკარა წარმატება , გილოცავთ, შესანიშნავად შეადგინეთ ტესტები !! დიდი მადლობა !

 12. gvantsa gochitashvili

  dzalian didi madloba nino mas ❤

 13. უღრმესი მადლობა ყველა იმ წუთისთვის,რომელიც ჩვენ კლასში გაატარეთ!!!! :* ძალიან მიყვარხართ

 14. testi ki kaia magram pasuxebi araaq????

დააკომენტარეთ:

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: