360 საატესტატო ტესტი გეოგრაფიაში

1.ამა თუ იმ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანთა ერთობლიობას ეწოდება

ა.მოსახლეობის დინამიკა

ბ.ურბანიზაცია

გ.მოსახლეობა

დ.მიგრაცია

პასუხი:გ.

2.მეცნიერებას მოსახლეობის განვითარებისა და მისი რაოდენობრივი ცვლილებების კანონზომიერებების შესახებ ეწოდება

ა.მოსახლეობის აღწერა

ბ.გეოპოლიტიკა

გ.სოციოლოგია

დ.დემოგრაფია.

პასუხი:დ.

3.ადგილობრივ,მკვიდრ მოსახლეობას ეწოდება

ა.ავტოქთონური

ბ.ემიგრანტი

გ.იმიგრანტი

დ.რეემიგრანტი

პასუხი:ა.

4.მოსახლეობის რიცხოვნობის დადგენის ერთ-ერთ ყველაზე მიღებული საშუალება მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში არის:

ა.მოსახლეობის გამოკითხვა

ბ.მოსახლეობის აღწერა

გ.სოციოლოგიური კვლევა

დ.მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობა

პასუხი:ბ.

5.მოსახლეობის რაოდენობის ცვლილებას დროის გამოკვლეულ მონაკვეთში ეწოდება:

ა.სქესობრივ-ასაკობრივი პირამიდა

ბ.მოსახლეობის სიმჭიდროვე

გ.ემიგრაცია

დ.მოსახლეობის დინამიკა

პასუხი:დ.

6.მოსახლეობის აღწერას აწარმოებენ:

ა.20 წელიწადში ერთხელ

ბ.2 წელიწადში ერთხელ

გ.10 წელიწადში ერთხელ

დ.ყოველ წელიწადს

პასუხი:გ.

7.მოსახლეობის განსახლებასა და სიმჭიდროვის თავისებურებაზე გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორი და მათ შორის უმნიშვნელოვანესია:

ა.რასობრივი,ეთნიკური და რელიგიური

ბ.ბუნებრივი,სოციალურ-ეკონომიკური და ისტორიული

გ.სქესობრივ-ასაკობრივი

დ.მოსახლეობის აღწერა და მიგრაცია

პასუხი:ბ.

8.მსოფლიო მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ცხოვრობს:

ა.ავსტრალიაში

ბ.აფრიკაში

გ.ჩრდ.ამერიკაში

დ.აზიაში

პასუხი:დ.

9.მსოფლიო მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ცხოვრობს:

ა.სუბეკვატორულ და სუბტროპიკულ კლიმატურ სარტყლებში

ბ.ეკვატორულ და სუბარქტიკულ კლიმატურ სარტყლებში

გ.ზომიერი და ანტარქტიკულ კლიმატურ სარტყლებში

დ.ტროპიკულ და ზომიერ კლიმატურ სარტყლებში.

პასუხი:ა.

10.მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე გამოითვლება:

ა.მოსახლეობის რაოდენობის შეფარდებით ტერიტორიის ფართობზე

ბ.მოსახლეობის რაოდენობის შეფარდებით დასახლებული ტერიტორიის ფართობზე

გ.მოსახლეობის რაოდენობის შეფარდებით დაუსახლებელი ტერიტორიის ფართობებზე

დ.ემიგრანტებისა და იმიგრანტების სხვაობით

პასუხი:ა.

11.მოსახლეობის რაოდენბის შეფარდებას რეალურად დასახლებულ ტერიტორიის ფართობზე ეწოდება:

ა.საშუალო სიმჭიდროვე

ბ.რეალური სიმჭიდროვე

გ.მიგრაციის სალდო

დ.აგლომერაცია

პასუხი:ბ.

12.რომელია არასწორი მსჯელობა:

ა.მსოფლიო მოსახლეობის ნახევარი ზღვის სანაპიროდან 200კმ-ით დაცილებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს

ბ.ზღვის დონიდან 1500მეტრ სიმაღლემდე ცხოვრობს მსოფლიო მოსახლეობის 85%

გ.ჩ.გ.78°-დან ჩრდილოეთით და ს.გ.54°-დან სამხრეთით მუდმივი დასახლებები არ გვხვდება

დ.ანტარქტიდაში 2008 წლიდან გაჩნდა პირველი დასახლებული პუნქტები

პასუხი:დ.

13.ბუნებრივი მოძრაობა ეწოდება:

ა.მოსახლეობის გადაადგილებას ერთი ქვეყნიდან მეორეში

ბ.სხვაობა შობადობისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებლებს შორის დროის ერთეულში

გ.მოსახლეობის რაოდენობის ცვლილებას დროის ერთეულში

დ.თაობათა ცვლის მუდმივ პროცესს

პასუხი:ბ.

14.მოსახლეობის გადაადგილებას საცხოვრებლად დროებით ან მუდმივად ერთი დასახლებული პუნქტიდან მეორეში ეწოდება:

ა.მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობა

ბ.დემოგრაფიული პოლიტიკა

გ.სქესობრივ-ასაკობრივი პირამიდა

დ.მოსახლეობის მიგრაცია.

პასუხი:დ.

15.შობადობის კოეფიციენტი ეწოდება:

ა.მოსახელობის შობადობის მაღალ დონეს

ბ.მოცემულ ტერიტორიაზე ერთი წლის განმავლობაში დაბადებულთა რაოდენობას ყოველ 1000 კაცზე

გ.თაობათა მუდმივი განახლების პროვესს

დ.შიდა მიგრაციულ პროცესს

პასუხი:ბ.

16.მოკვდავობის კოეფიციენტი ეწოდება:

ა.ახალგაზრდობის ხვედრითი წილის განუწყვეტელ შემცირებას

ბ.სხვაობას ემიგრაციასა და იმიგრაციას შორის

გ.მოცემულ ტერიტორიაზე ერთი წლის განმავლობაში გარდაცვლილთა რაოდენობას ყოველ 1000 კაცზე

დ.სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობას

პასუხი:გ.

17.შობადობის და სიკვდილიანობის(მოკვლევობის)კოეფიციენტი გამოითვლება:

ა.%-ით

ბ.%◦

გ.გრადუსებით

დ.მილიმეტრებით

პასუხი:ბ.

18.1990 წელში საქართველოში შობადობის კოეფიციენტი 17,1%◦ იყო მოკვდავობის.კოეფიციენტი 9,3%◦ გამოთვალეს ბუნებრივი მოძრაობა:

ა.7,2%◦

ბ.2,3 %◦

გ.1,7%◦

დ.7,8%◦

პასუხი:დ.

19.მოსახლეობის შობადობის დონე დამოკიდებულია:

ა.მოსახლეობის ასაკობრივ სტრუქტურაზე,ოჯახის დაგეგმვაზე,ეკონომიკურ,რელიგიურ ფაქტორებზე

ბ.მოსახლეობის საყოველთაო აღწერაზე

გ.შობადობის და მოკვდავობის მაჩვენებლების სხვაობაზე

დ.მოსახლეობის დინამიკაზე

პასუხი:ა.

20.მოსახლეობის სიკვდილიანობის დონე დამოკიდებულია

ა.ოჯახის დაგეგმასა და ეკონომიკურ პირობებზე

ბ.მოსახლეობის ასაკობრივ სტრუქტურაზე,საკვებზე,სამედიცინო მომსახურეობის დონეზე

გ.სოციალურ და რელიგიურ ფაქტორებზე

დ.მოსახლეობის ტერიტორიულ განაწილებაზე

პასუხი:ბ.

21.მაღალი ბუნებრივი მოძრაობით გამოირჩევა

ა.განვითარებული ქვეყნები

ბ.განვითარებადი ქვეყნები

გ.გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნები

დ.ნეიტრალური ქვეყნები

პასუხი:ბ.

22.საქართველოში შობადობის მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა:

ა.შიდა ქართლი,აფხაზეთი,კახეთი

ბ.აჭარა,ქვემო ქართლი,ჯავახეთი

გ.გურია,იმერეთი,მცხეთა-მთიანეთი

დ.რაჭა-ლეჩხუმი,სვანეთი,სამეგრელო

პასუხი:ბ.

23.სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა:

ა.გურია,აჭარა,ქვემო ქართლი

ბ.რაჭა-ლეჩხუმი,ხევსურეთი,ფშავი

გ.შიდა ქართლი,სამეგრელო,იმერეთი

დ.აფხაზეთი,კახეთი,გურია

პასუხი:ბ.

24.ბოლო 30 წლის განმავლობაში მოსახლეობის რაოდენობა ჩვენს ქვეყანაში:

ა.გაიზარდა

ბ.შემცირდა

გ.იგივე დარჩა

დ.იგივე დარჩა

პასუხი:ბ.

25.მოსახლეობის რაოდენობის კლება გამოიწვია:

ა.ქალაქებში მოსახლეობის რაოდენობის მატებამ

ბ.შობადობის კოეფიციენტის ზრდამ

გ.ბუნებრივი მოძრაობის შემცირებამ და მიგრაციამ

დ.მოსახლეობის შიდა მიგრაციამ

პასუხი:გ.

26.მოსახლეობის მაღალი საშუალო სიმჭიდროვით გამოირჩევა:

ა.აჭარა

ბ.სვანეთი

გ.თუშეთი

დ.ხევსურეთი

პასუხი:ა.

27.საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობის შემცირება გამოიწვია:

ა.დემოგრაფიულმა პოლიტიკამ

ბ.სამედიცინო მომსახურების დონის ამაღლებამ

გ.პოლიტიკურმა და სოციალურ-ეკონომიკურმა პროცესებმა

დ.მოსახლეობის შიდა მიგრაციამ

პასუხი:გ.

28.საქართველოს მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი ცხოვრობს:

ა.საქართველოს სამხრეთ მთიანეთში

ბ.მთათაშორის ბარში

გ.კავკასიონის მთიანეთში

დ.აღმოსავლეთ მთიანეთში

პასუხი:ბ.

29.თაობათა მუდმივი ცვლისა და განახლების პროცესს ეწოდება:

ა.მოსახლეობის აღწარმოება

ბ.მოსახლეობის მიგრაცია

გ.დემოგრაფიული პოლიტიკა

დ.შობადობის კოეფიციენტი

პასუხი:ა.

30.როცა გარკვეული ასაკის მოსახელობის რიცხვი მნიშვნელოვნად აღემატება ერთი თაობის წინ არსებულ იმავე ასაკის მოსახლეობას ეწოდება:

ა.მარტივი აღწარმოება

ბ.გაფართოებული აღწარმოება

გ.შეზღუდული აღწარმოება

დ.დემოგრაფიული აღწარმოება

პასუხი:ბ.

31.როცა შვილების თაობა დაახლოებით იმავე რაოდენობითაა,რამდენიც მათი მშობლების თაობა იყო იმავე ასაკში ეწოდება:

ა.მოსახლეობის აღწარმოება

ბ.გაფართოებული აღწარმოება

გ.მარტივი აღწარმოება

დ.შეზღუდული აღწარმოება

პასუხი:გ.

32.როცა შვილების თაობა უფრო ნაკლებია მათი მშობლების თაობასთან შედარებით იმავე ასაკში ეწოდება:

ა.მარტივი აღწარმოება

ბ.შობადობის აღწარმოება

გ.გაფართოებული აღწარმოება

დ.შეზღუდული აღწარმოება

პასუხი:დ.

33.ადმინისტრაციულ,ეკონომიკურ,პროპაგანდისტული და სხვა სახის ღონისძიებათა სისტემას,რომლის საშუალებითაც სახელმწიფო თავისებურ გავლენას ახდენს მოსახლეობის ბუნებრივ მატებაზე ეწოდება:

ა.დემოგრაფიული პოლიტიკა

ბ.მოსახლეობის დინამიკა

გ.დემოგრაფიული აფეთქება

დ.ბუნებრივი მოძრაობა

პასუხი:ა.

34.დემოგრაფიული სიტუაცია,როცა მცირდება ახალგაზრდა თაობის ხვედრითი წილი და იზრდება უფროსი ასაკის მოსახლეობის რაოდენობა ეწოდება:

ა.დემოგრაფიული პოლიტიკა

ბ.ურბანიზაცია

გ.დემოგრაფიული დაბერება

დ.დემოგრაფიული ისტორია

პასუხი:გ.

35.სიცოცხლის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია:

ა.შობადობის მაღალ კოეფიციენტზე

ბ.სამედიცინო მომსახურების დონეზე,სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე

გ.მიგრაციულ პროცესებზე

დ.ოჯახის დაგეგმვაზე

პასუხი:ბ.

36.მოცემული ადგილიდან მოსახლეობის საცხოვრებლად წასვლას ეწოდება:

ა.იმიგრაცია

ბ.ემიგრაცია

გ.რეემიგრაცია

დ.მიგრაციის სალდო

პასუხი:ბ.

37.მოცემულ ადგილზე მოსახლეობის საცხოვრებლად მოსვლას ეწოდება:

ა.იმიგრაცია

ბ.ემიგრაცია

გ.ინტელექტუალური გადინება

დ.რეემიგრაცია

პასუხი:ა.

38.სხვაობას იმიგრაციასა და ემიგრაციას შორის ეწოდება:

ა.რეემიგრაცია

ბ.ბუნებრივი მოძრაობა

გ.შიდა მიგრაცია

დ.მიგრაციის სალდო

პასუხი:დ.

39.თუ ჩამოსულთა(იმიგრანტთა)რაოდენობა დროის გარკვეულ მონაკვეთში აღემატება წასულთა (ემიგრანტთა)რიცხვს მიგრაციის სალდო:

ა.უარყოფითია

ბ.დადებითია

გ.თანაბარია

დ.არ გამოითვლება

პასუხი:ბ.

40.ქვეყანაში 1 წლის განმავლობაში ემიგრანტთა რაოდენობის 10 000 იმიგრანტთა რაოდენობა 15 000 რამდენით გაიზარდა ან შემცირდა მოსახლეობის რაოდენობა:

ა.გაიზარდა 5 000 კაცით

ბ.შემცირდა 5 000კაცით

გ.გაიზარდა 25 000 კაცით

დ.შემცირდა 25 000 კაცით

პასუხი:ა.

41.მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების საერთაშორისო მიგრაციას ეწოდება:

ა.შიდა მიგრაცია

ბ.დიასპორა

გ.ინტელექტუალური გადინება

დ.ბუნებრივი ნამატი

პასუხი:გ.

42.პირს,რომელიც ომის,ეკონომიკური,ეკოლოგიური ან სხვა რაიმე საგანგებო სიტუაციის გამო ტოვებს თავის საცხოვრებელ ადგილს და საცხოვრებლად გადადის სხვა ადგილზე თავის ქვეყანაში ეწოდება:

ა.ლტოლვილი

ბ.დევნილი(იძლუებით გადაადგილებული პირი)

გ.რეემიგრანტი

დ.გადასახლებული

პასუხი:ბ.

43.პირს,რომელიც ომის,ეკონომიკური,ეკოლოგიური ან სხვა რაიმე საგანგებო სიტუაციის გამო იძულებით ტოვებს სამშობლოს და სხვა ქვეყანაში ეძებს თავშესაფარს ეწოდება:

ა.შრომითი ემიგრანტი

ბ.დევნილი

გ.რეემიგრანტი

დ.ლტოლვილი

პასუხი:დ.

44.პირს,რომელიც საცხოვრებლად სხვა ქვეყანაში გადადის ეწოდება

ა.იძულებით გადაადგილებული პირი

ბ.ემიგრანტი

გ.დევნილი

დ.ოლიგარქი

პასუხი:ბ.

45.უცხოელი,რომელიც დროებით ან მუდმივად დასახლდა ამა თუ იმ ქვეყანაში ეწოდება:

ა.დევნილი

ბ.ეთნოსი

გ.იმიგრანტი

დ.მენეჯერი

პასუხი:გ.

46.უცოეთიდან შინ დაბრუნებულ პირს ეწოდება:

ა.დევნილი

ბ.ლტოლვილი

გ.აბორიგენი

დ.რეემიგრანტი

პასუხი:დ.

47.ემიგრაციის გამომწვევი მიზეზებია(მოტივაცია):

ა.ეკონომიკური,სოციალური,პოლიტიკური,რელიგიური,ეკოლოგიური

ბ.შობადობისა და სიკვდილიანობის კოეფიციენტი

გ.მოსახლეობის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა

დ.სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის არათანაბარი გადანაწილება

პასუხი:ა.

48.აღნიშნეთ ძირითადი შიდა მიგრაციული მიმართულება საქართველოში:

ა.სოფლიდან ქალაქში

ბ.ქალაქიდან სოფელში

გ.სოფლიდან სოფელში

დ.ქალაქიდან ქალაქში

პასუხი:ა.

49.რომელია სწორი მსჯელობა:  ბოლო პერიოდში ჩვენს ქვეყანაში

ა.გაიზარდა ქართველების პროცენტული შემადგენლობა

ბ.გაიზარდა მოსახლეობის საერთო რაოდენობა

გ.შემცირდა მოკვდავობის მაჩვენებელი

დ.მიგრაციის სალდო დადებითია

პასუხი:ა.

50.ქართველების ხვედრითი წილი მაღალია:

ა.სამცხეში,კახეთში,ჯავახეთში

ბ.სვანეთში,რაჭა-ლეჩხუმში,გურიაში,სამეგრელოში

გ.ქვემო ქართლში,აფხაზეთში,იმერეთში

დ.ჯავახეთში,შიდა ქართლში,კახეთში.

პასუხი:ბ.

51.საქართველოს რომელ ისტორიულ-გეოგრაფიულ პროვინციაში ჭარბობს არამართლმადიდებელი მოსახლეობა:

ა.კახეთში,შიდა ქართლში,იმერეთში

ბ.გურიაში,სვანეთში,სამეგრელოში

გ.მცხეთაში,მთიანეთში,რაჭაში,ლეჩხუმში

დ.ჯავახეთში,ქვემო ქართლში,აჭარაში

პასუხი:დ.

52.ქალაქის როლის ზრდას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში,ქალაქის მოსახლეობის ხვედრითი წილის ზრდით და ქალაქური ცხოვრების წესის ფართოდ გავრცელებით გამოიხატება ეწოდება

ა.აგრესია

ბ.ეკოლოგია

გ.ურბანიზაცია

დ.ურბანიზაციის ხარისხი

პასუხი:გ.

53.შედარებით ურბანიზებულია:

ა.იმერეთი,აჭარა,სამეგრელო,ზემო სვანეთი,წვემო ქართლი

ბ.კახეთი,აჭარა,გურია

გ.შიდა ქართლი,იმერეთი,სამეგრელო,ზემო სვანეთი

დ.მცხეთა-მთიანეთი,სამცხე-ჯავახეთი,იმერეთი

პასუხი:ა.

54.ნაკლებად ურბანიზებულია:

ა.იმერეთი,აჭარა,გურია

ბ.სამეგრელო,ზემო სვანეთი,ქვემო ქართლი

გ.კახეთი,გურია,რაჭა-ლეჩხუმი,ქვემო სვანეთი

დ.შიდა ქართლი,იმერეთი,ქვემო ქართლი

პასუხი:გ.

55.Aქვეყანაში ურბანიზაცის დონე 80%,B ქვეყანაში 74%,რომელია სწორი მსჯელობა

ა.Aდა Bქვეყნები განვითარებული ქვეყნებია

ბ.Aქვეყანა განვითარებული ქვეყანაა Bქვეყანა განვითარებადი

გ.Aქვეყანა განვითარებადი ქვეყანაა,B ქვეყანა განვითარებული

დ.AდაBქვეყნები განვითარებადი ქვეყნებია

პასუხი:ა.

56.დასახლებულ პუნქტს,რომლის მოსახლეობა აღემატება 5 000კაცს და დასაქმებული მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ჩაბმულია არასასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში ეწოდება:

ა.სოფელი

ბ.ქალაქი

გ.დაბა

პასუხი:ბ.

57.ცალკეული ქალაქის როლს მეურნეობაში ეწოდება:

ა.ქალაქის ფუნქცია

ბ.ქალაქის ზონა

გ.ქალაქის გენეტიკური კლასიფიკაცია

დ.სატრანსფორტო კვანძი

პასუხი:ა.

58.ერთი ფუნქციის მქონე ქალაქს ეწოდება:

ა.დაბა

ბ.პოლიფუნქციური ქალაქი

გ.აგლომერაცია

დ.მონოფუნქციური ქალაქი

პასუხი:დ.

59.მრავალი ფუნქციის მქონე ქალაქს ეწოდება:

ა.პოლიფუნქციური

ბ.მონოფუნქციური

გ.საგარეუბნო ტიპის

დ.აგლომერაცია

პასუხი:ა.

60.დასახელებული პუნქტების თავმოყრას რომლებიც გაერთიანებულნი არიან ერთ მთლიან წარმონაქმნად,მჭიდრო სამეურნეო,შრომითი და კულტურული,საყოფაცხოვრებო კავშირით ეწოდება:

ა.საქალაქო აგლომერაცია

ბ.ურბანიზაცია

გ.საგარეუბნო მეურნეობა

დ.მიგრაცია

პასუხი:ა.

61.პოლიფუნქციური ქალაქებია:

ა.ახმეტა,საგარეჯო,ზესტაფონი,ხაშუტი

ბ.თბილისი,ქუთაისი,ბათმი,სოხუმი,გორი

გ.ქობულეთი,ხულო,ტყიბული,ონი

დ.ამბროლაური,სამტრედია,ჭიათურა,კასპი

პასუხი:ბ.

62.სამრეწველო ფუნქციის ქალაქებია:

ა.წყალტუბო,ხონი,გორი,ქობულეთი

ბ.ყვარელი,გურჯაანი,ქედა,გაგრა

გ.ცაგერი,ცხინვალი,ახალქალაქი,ნინოწმინდა

დ.რუსთავი,ჭიათურა,ზესტაფონი,ტყიბული

პასუხი:დ.

63.სატრანსპორტო ფუნქციის ქალაქებია:

ა.გარდაბანი,მცხეთა,ახალგორი

ბ.სამტრედია,ხაშური,ფოთი

გ.სტეფანწმინდა,მესტია,ამბროლაური

დ.ოზურგეთი,ლანჩხუთი,კასპი

პასუხი:ბ.

64.საკურორტო ფუნქციის ქალაქბია:

ა.ქობულეთი,გორი,კასპი,ხაშური.

ბ.ბორჯომი,ქობულეთი,ბაკურიანი,სურამი

გ.ოზურგეთი,ჩოხატაური,ზესტაფონი,ონი

დ.ხონი,სამტრედია,ქუთაისი,ტყიბული

პასუხი:ბ.

65.ადმინისტრაციული ფუნქციის ქალაქებია:

ა.ადიგენი,ახალქალაქი,შუახევი,ხულო

ბ.რუსთავი,ფოთი,ქუთაისი

გ.ტყიბული,ტყვარჩელი,ზესტაფონი

დ.ხაშური,სამტრედია,ბორჯომი.

პასუხი:ა.

66.საქალაქო აგლომერაციები შექმნილია:

ა.ქარელის,თელავის,ქუთაისის ირგვლივ

ბ.თბილისის,გურჯაანის,ადიგენის ირგვლივ

გ.თბილისის,ქუთაისის,ბათუმის ირგვლივ

დ.მცხეთის,ზუგდიდის,მესტიის,ცაგერის ირგვლივ

პასუხი:გ.

67.დასახლებულ პუნქტს სადაც 5 000 კაცზე ნაკლები ცხოვრობს და დასაქმებული მოსახლეობის ნახევარზე მეტი არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას მისდევს ეწოდება:

ა.ქალაქი

ბ.დაბა

გ.სოფელი.

პასუხი:ბ.

68.დასახლების ერთ-ერთ უძველეს და საყოველთაოდ გავრცელებულ ფორმას,რომელშიც 5 000 კაცზე ნაკლები სამეურნეო შრომას მისდევენ ეწოდება:

ა.სოფელი

ბ.ქალაქი

გ.დაბა

პასუხი:ა.

69.რომელია არასწორი მსჯელობა:

ა.დასახლებულ პუნქტს სადაც 200კაცზე ნაკლები ცხოვრობს პატარა სოფელი ეწოდება

ბ.2002 წლის აღწერით საქართველოში 162 პატარა სოფელი გაუკაცრიელდა

გ.დიდი სოფლებია(5000-ზე მეტი მცხოვრებით)სადახლო,დიღომი,მარტყოფი,სართიჭალა

დ.საქართველოს სოფლების ნახევარზე მეტი ზ.დ. 2000მეტრს ზემოთაა.

პასუხი:დ.

70.საქართველოს სოფლები ფუნქციური მრავალფეროვნებით გამოირჩევა,რომელია არასწორი მსჯელობა:

ა.მევენახეობა-მემინდვრეობას მისდევენ:კახეთში,ზემო იმერეთში,ქვემო რაჭაში

ბ.მებაღეობა მემინდვრეობას მისდევენ შიდა ქართლში,სამცხეში,ქვემო იმერეთში,ლეჩხუმში

გ.სუბტროპიკულ მეურნეობას ეწევიან:სამეგრელო-გურიაში,აფხაზეთში და ზღვისპირა აჭარაში

დ.მაღალმთიან სოფლებში ძირითადად ჩაის კულტური მოშენებას მისდევენ

პასუხი:დ.

71.რა ეწოდება მოსახლეობის იმ ნაწილს,რომელსაც აქვს ფიზიკური და გონებრივი შრომის უნარი:

ა.ინტელიგენცია

ბ.მოსამსახურეები

გ.ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა

დ.დასაქმებული მოსახლეობა

პასუხი:გ.

72.მე-20 საუკუნის 20-იანი წლების შემდეგ საქართველოში შემდეგი სოციალური ფენები იყო:

ა.თავად-აზნაურები,მუშები,გლეხები

ბ.მუშები,კოლმეურნეები,მოსამსახურეები

გ.ფერმერები,გლეხები,კოლმეურნეები

დ.მოსამსახურეები,გლეხები,ბიზნესმენები

პასუხი:ბ.

73.საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის შემდეგ საქართველოს ეკონომიკის სტრუქტურაში ძირეული ცვლილებები მოხდა და დღეს ქვეყნის სოციალური შემადგენლობა ასე გამოიყურება:

ა.გლეხები,ფერმერები,ბიზნესმენები,ინტელიგენცია

ბ.კოლმეურნეები,გლეხები,მოსამსახურეები

გ.თავადაზნაურები,გლეხები,ბიზნესმენები

დ.ინტელიგენცია,კოლმეურნეები,ფერმერები

პასუხი:ა.

74.გარკვეულ შეხედულებათა,მოქმედებათა და გრძნობათა ერთობლიობას ეწოდება

ა.რელიგია

ბ.ირიგაცია

გ.ინტერგრაცია

დ.აგრესია

პასუხი:ა.

75.მსოფლიო რელიგიებს მიეკუთვნება:

ა.ინდიუზმი,სინტოიზმი, ჯაიანიზმი

ბ.ქრისტიანობა,ისლამი, ბუდიზმი

გ.ქრისტიანობ,იუდაიზმი ბუდიზმი

დ.კონფუციონიზმი,ბუდიზმი ისლამი

პასუხი:ბ.

76.ეროვნული რელიგიებია:

ა.ისლამი,ბუდიზმი

ბ.იუდაიზმი,ინდუიზმი

გ.ბუდიზმი,ქრისტიანობა

დ.ქრისტიანობა,ისლამი

პასუხი:ბ.

77.რომელ სამ ძირითად რასად იყოფა კაცობრიობ( მეოთხე რასაა ავსტრალოიდური ):

ა.სამბა, მეტისები,  ნეგროიდები

ბ.ევროპეიდული,მეტისები,მულატები

გ.ევროპეიდული,ნეგროიდული,მონგოლოიდური

დ.ევროპეიდული,სამბა,ნეგროიდები

პასუხი:გ.

78.ქართველები მიეკუთვნებიან:

ა.ევროპეიდული რასის ჩრდილო შტოს

ბ.ევროპეიდული რასის სამხრეთ შტოს

გ.მონგოლოიდური რასის აზიურ შტორ

დ.მონგოლოიდური რასის ამერიკულ შტოს

პასუხი:ბ.

79.აღწარმოების რომელ ტიპს მიეკუთვნება საქართველო:

ა.გაფართოებული

ბ.არცერთს

გ.შეზღუდული

დ.მარტივი

პასუხი:გ.

80.საერთო წარმოშობის,ერთმანეთთან ახლოს მყოფი მონათესავე ენების ერთობლიობას ეწოდება:

ა.ენობრივი ჯგური

ბ.ეთნიკური ჯგუფი

გ.რელიგიური ჯგუფი

დ.ემიგრანტთა ჯგუფი

პასუხი:ა.

81.რა ეწოდება გრაფიკულ გამოსახულებას,რომელიც წარმოდგენას იძლევა მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივ სტრუქტურაზე:

ა.მოსახლეობის დინამიკა

ბ.სქესობრივ-ასაკობრივი პირამიდა

გ.სვეტოვანი დიაგრამ

დ.ხაზოვანი დიაგრამა

პასუხი:ბ.

82.რა ეწოდება მოსახლეობის რაოდენობის სწრაფ ზრდას?

ა.დემოგრაფიული პოლიტიკა

ბ.დემოგრაფიული აფეთქება

გ.დემოგრაფიული გადასვლა

დ.დეპოპულაცია

პასუხი:ბ

83.გაფართოებული აღწარმოებაა:

ა.შიდა ქართლში

ბ.ქვემო ქართლში

გ.სვანეთში

დ.ხევსურეთში

პასუხი:ბ.

84.მარტივი აღწარმოებაა:

ა.აჭარაში

ბ ქვემო ქართლში

გ.აღმოსავლეთ მთიანეთში

დ.ჯავახეთსი

პასუხი:გ.

85.ურბანიზაცია არის:

ა.შედარებით მცირე ტერიტორიაზე ქალაქების თავმოყრა

ბ.ქალაქების ფუნქციების განმსაზღვრელი მაჩვენებლი

გ.ქალაქის როლის ზრდა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში,რაც გამოიხატება ქალაქბის მოსახლეობის ხვედრითი წილის ზრდით და ქალაქური ცხოვრების წესის გავრცელებით.

დ.თანაფარდობა ქალაქებისა და სოფლების რაოდენობას შორის.

პასუხი:ც.

86.რას უდრის მდინარის სიგრძე,თუ სათავიდან შესართავამდე მისი სიგრძე 20სმ-ია რუკის მასშტაბი კი 1:1 000 000?

ა.200მ

ბ.20კმ

გ.200კმ

დ.20 000მ

პასუხი:ც.

87.თუ სახელდებული მასშტაბია 1სმ-ში 30 კმ,მაშნ რიცხვითი მასშტაბი იქნება

ა.1:30 000

ბ.1:300 000

გ.1:3 000 000

დ.1:30 000 000

პასუხი:ც.

88.თიანეთსა და ჟებოტას შორის მანძილი 2კმ-ია.რა მანძილი იქნება მათ შორის1:10 000 მასშტაბიან რუკაზე?

ა.30მ

ბ.5სმ

გ.20სნმ

დ.2მ.

პასუხი:ც.

89.მთის წვეროსა და მისი ძირის აბსოლიტური სიმაღლეებია შესაბამისად 1500 და 600 მეტრი.რას უდრის მთის შეფარდებითი სიმაღლე?

ა.1500 ,

ბ.2100მ

გ.900მ

დ.600

პასუხი:ც.

90.ერთი რუკის მასსტაბია 1: 5 000 000,მეორისა-1:25 000 000.რამდენი სმ იქნება პირველ რუკაზე გაზომილი მანძილი თბილისსა და მოსკოვს შორის,ტ ერ მანძილი მეორე რუკაზე 8 სმ-ია.

ა.25 სმ.

ბ.30სმ

გ.35სმ

დ.40სმ

პასუხი:დ

91.ქვეყანაში მოსახლეობის ბუნებრივი ნამატი 27-ია,შობადობაკი 81.იპოვეთ სიკვდილიანობი მაჩვენებლის სიდიდე.

ა.9

ბ.30

გ.54

დ.104

პასუხი:ც.

92.ქვეყანაში მოსახლეობის სასუალო სიმჭიდროვე 45-ია,მოსახლეობის რაოდენობა 1,35მლნ.რამდენი კმ²-ია ამ ქვეყნის ფართობი?

ა.3000

ბ.40 000

გ.50 000

დ.20 000

პასუხი:ა.

93.ქვეყანაში 1 წლის განმავლობაში იმიგრანტთა რაოდენობამ 25 000 ადამიანი შეადგინა,ემიგრანტთა რაოდენობამ კი-13 000.რამდენით გაიზარდა ან შემცირდა ამ ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობა.

ა.გაიზარდა 12000 -ით

ბ.შემცირდა 38000-ით

გ.შემცირდა12000-ით

დ.გაიზარდა 38000-ით.

პასუხი:ა.

94.რა სიმაღლისაა მთა,თუ მის ძირში ჰაერის ტემპერატურა +26°С-ია,ხოლო წვერზე -10°С.

ა.6000

ბ.4000

გ.4500

დ.5500

პასუხი:ა.

95.კავკასიას…………..ქედი ორ ნაწილად ჩრდილოეთ კავკასიად ანუ ……………. და სამხრეთ კავკასიად ანუ …………… ყოფს.

ჩრდილოეთ კავკასიაში ერთი სუვერენული სახელმწიფო …………. მდებარეობს,სამხრეთ კავკასიაში კი სამი სახელმწიფო………….,………….. და აზერბაიჯანი.

ამოარჩიე გამოტოვებული სიტყვები:

ა.აფრიკა ბ.აზია გ.ამერიკა დ.ევროპა ე.460კმ² ვ.440კმ² ზ.კავკასიონის თ.ამიერკავკასია ი.იმიერკავკასია კ.რუსეთი ლ.ირანი მ.თურქეთი ნ.საქართველო

პასუხ-დ. ბ. ვ. ზ. ი. თ. კ. ნ. ო.

96.კავკასიის ჩრდილოეთი საზღვარი …………… ღრმულზე გადის,სამხრეთი საზღვარი კი პირობითია და მიუყვება…………………,სომხეთისა და …………….სახელმწიფო საზღვარს ირანტან და ……………..,დასავლეთი საზღვარი ბუნებრივია და მიუყვება………..და…………..ზღვების სანაპირო ზოლს,აღმოსავლეთით კი ……………. ზღვის სანაპირო ზოლს.

ამოარჩიე გამოტოვებული სიტყვები:

ა.სტავროპოლის ბ.კუმა-მანიჩის გ.საქართველოს დ.ტურქეთის ე.აზოვის ვ.არალის ზ.წითელი თ.შავი ი.კასპიის კ.ბალტიის ლ.აზერბაიჯანი

პასუხი-ბ. გ.  ლ. დ. თ. ე. ი.

97.კავკასიაში

ა.4 ბ.5 გ.7  სუვერენული სახელმწიფოა.

პასუხი:ა.

98.სად არის გავრცელებული უდაბნოები?

ა.ტროპიკულ და არქტიკულ სარტყელში

ბ.სუბეკვატორულ სარტყელში

გ.ზომიერ სარტყელში

პასუხი: ა

99.მოიყვანე შესაბამისობაში

1.ადიღეს ა.რ.                                                                            ა.ნაზრანი

2.ყარაჩაი-ჩერქეზეთის ა.რ.                                                    ბ.ნახიჩევანი

3.ყაბარდო-ბალყარეთის ა.რ.                                                 გ.მაიკოპი

4.ჩრდილოეთ ოსეთის ა.რ.                                                     დ.ჩერკესკი

5.ინგუშეთის ა.რ.                                                                     ე.მახაჩყალა

6.ჩეჩნეთის ა.რ.                                                                         ვ.ვლადიკავკაზი

7.დაღესტანის ა.რ.                                                                    ზ.ნალჩიკი

თ.გროზნო

პასუხი:1.გ 2. დ 3.ზ 4.ვ 5.ა 6.თ 7.ე

100.იპოვე სწორი პასუხი

ა.საქართველოს ესაზღვრება ჩრდილოეთ ოსეთი,დაღესტანი,მთიანი ყარაბაღი და ჩეჩნეთი

ბ.საქართველოს საზღვაო საზღვარი ორჯერ გრძელია სახმელეთო საზღვარზე

გ.საქართველოს გასასვლელი აქვს შავ და კასპიის ზღვებზე

დ.საქართველოს ხელსაყრელი სატრანსპორტო-გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს.

პასუხი:ა.არა ბ.არა გ.არა დ.დიახ

101.რომელ სარტყელში მიზდევენ მეურნეობას?

ა.ტუნდრა, ტყეტუნდრა

ბ.ტაიგაში

გ.სტეპებში

პასუხი: ა

101.კავკასიის ჩრდილო საზღვარი გადის

ა.კუმა-მანიჩის ღრმულზე

ბ.მდინარე თერგზე

გ.მთავარ წყალგამყოფ ქედზე

პასუხი:ა.

102.რამდენი ფიზიკურ-გეოგრაფიული ოლქისგან შედგება კავკასია?

ა.7

ბ.8

გ.9

პასუხი:ბ.

103.ჩამოთვლილთაგან კავკასიის რომელი ფიზიკურ-გეოგრაფიული რეგიონი არ ვრცელდება საქართველოს ტერიტორიაზე?

ა.აღმოსავლეთ ამიერ კავკასია

ბ.ჩრდილო შავიზღვისპირეთი

გ.მცირე კავკასიონი

პასუხი:ბ.

104.კავკასიის რომელი ფიზიკურ-გეოგრაფიული რეგიონი ვრცელდება რუსეთის,საქართველოსა და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე?

ა.მცირე კავკასიონი

ბ.აღმოსავლეთ ამიერ კავკასია

გ.კავკასიონი

პასუხი:გ.

105.1.ყურადღებით წაიკითხეტ ტექსტი და უპასუხეთ დასმულ შეკითხვებს.

1519 წელს 5 გემისაგან შემდგარი ექსპედიცია სამოგზაუროდ გაემართა.ესპანეთის მეფის ბრძანებით,მოგზაურებს მოეთხოვებოდათ დროის ზუსტი აღრიცხვა,რათა წესისამებრ მოეხდინათ საეკლესიო დღესასწაულების აღნიშვნა.ესპქედიციის მეთაური ერთ-ერთი კუნძულის მცხოვრებლებთან შეტაკებაში დაიღუპა.3 წლის შემდეგ სამშობლოში მხოლოდ ერთი ხომალდი, ,,ვიქტორია’’,დაბრუნდა.მართალია მეთაური ვერ დაბრუნდა,მაგრამ ესპედიცია მისი სახელითაა ცნობილი.ექსპედიციის შედეგები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო,თუმცა,სამშობლოში დაბრუნებული გმირი მოგზაურები კათოლიკურმა ეკლესიამ მოიკვეთა.საქმე ის იყო,რომ მათი კალენდარი ერთი დღით ჩამორჩებოდა რეალურ კალენდარს,და შესაბამისად,დღესასწაულებს არასწორად აღნიშნავდნენ.მხოლოდ გარკვეული დროის შემდეგ გაირკვა სიმართლე და მოგზაურთა უფებები კვლავ აღადგინეს.

1.რომელ ექსპედიციაზეა საუბარი ტექსტში?

პასუხი:ეს იყო მაგელასნი პირველი გარესაქვეყნო მოგაზურობა.

2.ექსპედიციის მეთაურის საპატივცემულოდ ერთ-ერთ სრუტეს მისი სახელი ეწოდა.სად მდებარეობს ეს სრუტე?

პასუხი:მაგელანის სრუტე მდებარეობს სამხრეთ ამერიკის კონტინენტსა და კ.ცეცხლოვან მიწას შორის.

3.რა დაამტკიცა ამ ექსპედიციამ?

პასუხი:ამ ექსპედიციის შედეგად დამტკიცდა დედამიწის სფეროსებურობა;ამ ექსპედიციის შედეგად დამტკიცდა მსოფლიო ოკეანის ერთიანობა და ის,რომ დადამიწის ოკეანეების ფართობი აღემატება ხმელეთის   ფართობს.

106.რომელი მიეკუთვნება ენერგიის არატრადიციულ რესურსს?

ა.ქარი

ბ.ნავთობი

გ.ქვანახშირი

დ.ტორფი

პასუხი:ა.ქარი

107.რა ეწოდება გეოგრაფიის დარგს რომელიც შეისწავლის მყინვარებს?

ა.ჰიდროლოგია

ბ.გლაციოლოგია

გ.ლიმნოლოგია

დ.მეტეოროლოგია

პასუხი:ბ.გლაციოლოგია

108.რა ეწოდება ჰაერის მასების მოძრაობას?

ა.ფიონი

ბ.ვერტიკალური გრადიენტი

გ.ატმოსფეროს ცირკულაცია

დ.ბარომეტრული საფეხური

პასუხი:ც.ატმოსფეროს ცირკულაცია.

109.რა ქვია ყინულის სახლს?

ა.იგლუ

ბ.მაჩუფიკჩუ

გ.ტოდრის ლანდშაფტი

პასუხი: ა

110.ღვარცოფი გავრცელებულია იქ,სადაც

ა.ფხვიერი ქანები და ხშირი თავსხმა წვიმებია

ბ.კრისტალური ქანები და თერმული წყლებია

გ.ვულკანური ქანები და მაღალი მთებია

დ.მინერალური წყლებია

პასუხი:ა.ფხვიერი ქანები და ხშირი თავსხმა წვიმებია

111.იპოვეთ სწორი პასუხი:

ა.ზღვებისა და ოკეანეების ზედაპირიდან აორთქლებული წყლის ორთქლი აღარ უბრუნდება დედამიწის ზედაპირს.

ბ.ვულკანური კუნძულების ყველაზე გავრცელებუილი ფორმაა ატოლი და ისინი თბილ წყლებში წარმოიქმნებიან

ც.მსოფლიო ოკეანე მუდმივ მოძრაობაშია,რის გამოც დღე-ღამის მანძლზე წყლის დონე 6-ჯერ იმატებს,6-ჯერ კი კლებულობს

დ.დედამიწაზე ყველაზე დიდია არაბეთის ნახევარკუნძული

პასუხი:დ.დედამიწაზე ყველაზე დიდია არაბეთის ნახევარკუნძული

112.იპოვეთ სწორი მსჯელობა:

ა.ჰაერის ტემპერატურა დამოკიდებულია ადგილის გეოგრაფიულ განედზე,რელიეფზე,ქვეფენილ ზედაპირზე,ჰაერის გამჭვირვალობაზე და ღრუბლიანობაზე.

ბ.ჰაერის ტემპერატურა არ იცვლება დღე-ღამის განმავლობაში

ც.ჰაერის ტემპერატურა ყველაზე მაღალია დილით,მზის ამოსვლამდე

დ.ჰაერის ტემპერატურის დღე-ღამური რყევა ხმელეთზე და ოკეანეების ზედაპირზე ერთნაირია.

პასუხი:ა.ჰაერის ტემპერატურა დამოკიდებულია ადგილის გეოგრაფიულ განედზე,რელიეფზე,ქვეფენილ ზედაპირზე,ჰაერის გამჭვირვალობაზე და ღრუბლიანობაზე.

113.იპოვეთ სწორი მსჯელობა:

ა.საქართველოში განვითარებული შიდა მიგრაციული პროცესებიდან აღსანიშნავია მოსახლეობის გადასვლა ქალაქიდან სოფლად;

ბ.ქვეყანაშ ოფიციალურად რეგისტრირებული 98 საქალაქო დასახლებიდან 54 ქალაქი და 44 დაბაა;

ც.ბორჯომი,გაგრა,სურამი,ხაშური და ფოთი საკურორტო საქალაქო დასახლებებია;

დ.2000 წლისათვის ურბანიზაციის დონემ საქართველოში 89%შეადგინა,რაც აღემატება ოფლიოს,ისე ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს.

პასუხი:ბ.ქვეყანაშ ოფიციალურად რეგისტრირებული 98 საქალაქო დასახლებიდან 54 ქალაქი და 44 დაბაა;

დაამთავრე წინადადებები

მსოფლიოში ყველაზე

114.დიდი კუნძლია-გრენლანდია

115.დიდი ნახევარკუნძლია-არაბეთი

116.გრძელი მდინარეა-ნილოსი

117.მაღალი ჩანჩქერია-ანხელი

118.წყალუხვი მდინარეა-ამაზონი

119.მაღალი მწვერვალია-ევერესტი

120.ზღვის დონიდან დაბლა მდებარეობს-მკვდარიზღვისსანაპიროზოლი.

121.ოკეანეში ღრმა ადგილია-მარიანის ღრმული.

122.დიდი ოკეანეა-წყნარი.

123.დიდი კონტინენტია-აზია.

124.ღრმა ტბაა-ბაიკალი.

125.დიდი ტბაა ფართობით-კასპიის.

126.მშრალი უდაბნოა-ატაკამა.

127.დიდი უდაბნოა ფართობით-საჰარა.

128.მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა-ლიბიაში,ქალაქტრიპოლში +58°.

129.მაღალი ზეგანია-ტიბეტის.

130.გრძელი მთაგრეხილია-კორდილიერებიანდებთანერთად.

131.მლაშე ზღვაა-წითელი.

132.დიდი სიმაღლის 120დან 160მეტრამდე იზრდება მცენარე-სექვოია.

133.ყველაზე დიდი ზომის ცხოველები ბინადრობენ კონტიტნენტზე-აფრიკის.

134.შეავსე გამოტოვებული ადგილები.

ოკეანის წყლების მნიშვნელოვანი თვისებაა………………………..

ოკეანის წყლების საშუალო მარილიანობა ……………. პრომილია.

ოკეანის წყალი მარილიანობის გამო………………გრადუსზე იყინება.

მარილიანობა ძრითადად ატმოსფერული ნალექების რაოდენობასა და………………ტანაფარდობაზეა დამოკიდებული.

ამოარჩიე გამოტოვებული სიტყვები:

ა.ტემპერატურა ბ.მარილიანობა გ.-2 გრადუსი დ.-4გრადუსი ე.37 პრომილე ვ.35 პრომილე ზ.აორთქლება თ.ნალექები

პასუხი- ბ.’მარილიანობა ვ.35პრომილე გ.-2გრადუსი ზ.აორთქლება.

135.რომელი საერთაშორის ორგანიზაცია შეიქმნა 1949 წელს დასავლეთის ქვეყნების ,,კომუნისტური საფრთხისგან’’ ქოელქტიური თავდაცვის მიზნით?

1.ევროკავშირი

2.ოპეკი

3.გაერო

4.ნატო

პასუხი:4.ნატო

136.დაადგინეთ შესაბამისობა პოლიტიკურ სუბიექტებსა და მათ დედაქალაქებს შორის:

რეგიონი                                                           სახელმწიფო

ა.სკანდინავია                                                 1.ესტონეთი

ბ.ბალტიისპირეთი                                        2.ნიდერლანდები

გ.ბენილუქის                                                  3.ირლანდია

დ.ბალკანეთი                                                 4.ისლანდია

5.ბელარუსი

6.მაკედონია

პასუხი: ა-4;ბ-ქ;გ-2;დ-6.

137.რა არის რუკაზე აღნიშნული მასშტაბგარეშე ნიშნებით?

ა.ქვეყნები

ბ.მდინარეები

გ.სასარგებლო წიაღისეული

პასუხი: გ

138.ჩამოთვლილთაგან რომელია საქარველოში შექმნილი პირველი ნაკრძალი?

1.ბორჯომის

2.კოლხეთის

3.ლაგოდეხის

4.ვაშლოვანის

5.ბიჭვინთა-მიუსერის

პასუხი:3.ლაგოდეხის.

139.ჩამოთვლილთაგან რომელია ტრანსსასაზღვრო მდინარე?

1.ცხენისწყალი

2.ყვირილა

3.რიონი

4.აჭარისწყალი

5.თერგი.

პასუხი:5.თერგი

140.რელიეფის რომელი ტიპი არ არის დაკავშირებული ეგზოგენურ ძალებთან?

1.ვულკანური

2.ეროზიული

3.მყინვარული

4.კარსტული

პასუხი:1.ვულკანური

141.რომელი საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრია საქართველო?

1.ევროკავშირის

2.ევროპის საბჭოს

3.ნატოს

4.ოპეკის

პასუხი:2.ევროპის საბჭოს

142.ჩამოთვლილთაგან,რომელი ფაქტორით იყო გამოწვეული 1997 წელს სვანეთიდან მოსახლეობის მასიური მიგრაცია ქვემო ქართლში?

1.ეკონომიკური

2.პოლიტიკური

3.რელიგიური

4.ეკოლოგიური

პასუხი:4.ეკოლოგიური

143.საქართველოს რომელ კუთხეებს შორის გადის საზღვარი მდ.ცხენისწყალზე?

1.სვანეთსა და რაჭას

2.სამეგრელოსა და იმერეთს

3.გურიასა და იმერეთს

პასუხი:2.სამეგრელოსა და იმერეთს

144.რომელ მხარეშია ძირითადად თავმოყრილი საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანული მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი?

1.აჭარაში

2.ქვემო ქართლში

3.ჯავახეთში

4.სამეგრელოში

5.სამცხეში

პასუხი:2.ქვემო ქართლში.

145.სავარაუდო პასუხებიდან შეარჩიეთ შესაბამისი და წარმოდგენილ ტექსტში ჩასვით მრავალწერტილის ნაცვლად სათანადო ადგილებში.

მტკვარი სამხრეთ კავკასიის უდიდესი მდინარეა,თუმცა საქართველოს ფარგლებში სიგრძის მიხედვით ჩამოუვარდება(1)…………………. , წყლის ხარჯით (2)……………… ,ენერგეტიკული მარაგით(3)………………….

სავარაუდო პასუხები:

ჭოროხი,რიონი,ენგური,ალაზნი,აჭარისწყალი,ხრამი.

146.ტოპოგრაფიული რუკის მასშტაბები დაალაგეთ გამსხვილების მიხედვით:

1. 1:25000

2. 1: 50000

3.1:100000

4.1:200000

5.1:250000

6.1:500000

პასუხი:4;3;2;1.

147.იპოვეთ შესაბამისობა მწვერვალებსა და კონტიტნენტებს შორის:

მწვერვალები                          კონტინენტები

ა.აკონკაგუა                            1.აზია

ბ.კოსტიუშკო                         2.ანტარქტიდა

გ.კილიმანჯარო                     3.ჩრდ.ამერიკა

დ.მაკ-კილნი                          4.სამხ.ამერიკა

                                                  5.აფრიკა

6.ავსტრალია

პასუხი:ა-4;ბ-6;გ-5;დ-3.

148.იპოვეთ შესაბამისობა გემებსა და მოგზაურებს შორის:

გემები                                მოგზაურები

ა. ,,ვიქტორია’’                   1.ფერნანდო მაგელანი

ბ. ,,ნინია’’                           2.ჯეიმს კუკი

გ. ,,ფრამი’’                         3.თადეოზ ბელინსჰაუზენი

დ.,,ვოსტოკი’’                    4.რუალდ ამუნდსენი

5.ვასკო და გამა

6.ქრისტეფორე კოლუმბი

პასუხი:ა-1;ბ-6;გ-4;დ-3.

149.იპოვეთ შესაბამისობა ობიექტებსა და მათზე პირველად მყოფ პიროვნებებს შორის:

ობიექტები                     პიროვნებები

ა.ჩრდ.პოლუსი              1.იური გაგარინი

ბ.ევერესტი                     2.ნილ არმსტრონგი

გ.მთვარე                         3.ედმუნდ ჰილარი

დ.სამხ.პოლუსი            4.დევიდ ლივინგსტონი

5.რუალ ამუნდსენი

6.რობერტ პირი.

პასუხი:1-6;ბ-3;გ-2;დ-5.

150.იპოვეთ შესაბამისობა უდაბნოებსა და წვეყნებს შორის,სადაც ისინი მდებარეობენ:

უდაბნოები                                   ქვეყნები

ა.ატაკამა                                      1.აშშ

ბ.ტაკლა-მაკანი                          2.მონღოლეთი

გ.დიდი ქვიშიანი უდაბნო      3.ჩინეთი

დ.მოხავე                                     4.ჩილე

5.ავსტრალია

6.საუდის არაბეთი

პასუხი:ა-4;ბ-3;გ-5;დ-1.

151.ჩამოთვლილთაგან,რომელი  მიეკუთვნება გეოგრაფიული კვლევის ტრადიციულ მეთოდს?

ა.აეროკოსმოსური

ბ.სოციოლოგიური

გ.მათემატიკური

დ.კარგოგრაფიული

პასუხი: დ

152.რომელ საუკუნეებში იყო საქართველოს ტერიტორის ფართობი ყველაზე დიდი(დაახლ.145ათასი კვ.კმ)?

ა.XIX-XXს.ს

ბ.XV-XVIს.ს

გ.XII-XIIIს.ს

დ.IX-Xს.ს

პასუხი: გ

153.რომელი ბუნებრივ-კატასტროფული მოვლენა უკავშირდება დედამიწის გარეგან(ეგზოგენურ)ძალებს?

ა.მეწყერი

ბ.ცუნამი

გ.მიწისძვრა

დ.ვულკანიზმი

ე.მაგმატიზმი

პასუხი: ა

154.მსოფლიოს რომელი რეგიონი უკავშირდება ტორნადოების ინტენსიური წარმოქმნის ადგილებს?

ა.ხმელთაშუაზღვისპირეთი

ბ.წყნაროკეანური კუნძულების რკალი

გ.ამაზონია

დ.ჩრდილოეთ ამერიკის დიდი ვაკეები

პასუხი: დ

155.ჩამოთვლილთაგან რომელია სუვერენული სახელმწიფო?

ა.გიბრალტარი

ბ.ფარერის კუნძულები

გ.ვატიკანი

დ.ფოლკლენდის კუნძულები

ე.გვადელუპა

პასუხი: გ

156.რომელი ქვეყანა არ შედის გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში:

ა.ინგლისი

ბ.უელსი

გ.ირლანდია

დ.შოტლანდია

პასუხი: გ

157.რომელი ევროპული ქვეყანა გამოირჩევა ნავთობის მნიშვნელოვანი მარაგით?

ა.ნორვეგია

ბ.გერმანია

გ.საფრანგეთი

დ.იტალია

ე.ესპანეთი

პასუხი: ა

158.რომელი ქვეყანა შედის მოსახლეობის რაოდენობით პირველ ათეულში?

ა.კანადა

ბ.იაპონია

გ.საფრანგეთი

დ.მექსიკა

ე.უკრაინა

პასუხი: ბ

159.რომელი ქალაქის ახალი სახელწოდებაა მუმბაი?

ა.დელის

ბ.კალკუტას

გ.მომბეის

დ.აჰმადაბადის

ე.მადრასის

პასუხი: გ

160.რომელი მდინარე წარმოადგენს ევროპის სატრანსპორტი არტერიას?

ა.დუნაი

ბ.ტემზა

გ.ვოლგა

დ.დნეპრი

ე.სენა

პასუხი: ა

161.სავარაუდო პასუხებიდან შეარჩიეთ შესაბამისი და წარმოდგენილ ტექსტში ჩასვით მრავალწერტილის ნაცვლად სათანადო ადგილებში.

(1)…………….. საპორტო ქალაქი (2)…………………… გამოირჩევა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტვირთბრუნვით,რის გამოც ის(3)……………………სახელითაა ცნობილი.

ნიდერლანდები,ბრიუსელი,ევროპის ჭიშკარი,ნორვეგია,სტოკჰოლმი,ევროპორტი,ბელგია,როტერდამი,ევროპის კარიბჭე..

პასუხი: 1-როტერდამი, 2-ევროპის ჭიშკარი, 3-ევროპის კარიბჭე

162.დაადგინეთ შესაბამისობა ტერმინებსა და მათ განმარტბებეს შორის:

განმარტებები:

ა.დედამიწის რელიეფის ფორმების ზოგადგეოგრაფიული მახასიათებლების(ზომების,სიმაღლეების,დახრილობების და ა.შ.)აღწერა-შესწავლა;

ბ.მდინარი წყლის მიერ ნიადაგის და ქანების გადარეცხვა;

ც.ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების მეშვეობით,წყალსი ადვილად ხსნადი ქანების გამორეცხვის შედეგად წარმოქმნილი რელიეფის ფორმები;

დ.ზღვის,ტბის ან წყალსაცავის ტალღების მიერ ნაპირის ნგრევა.ამის შედეგად,სანაპიროზე იქმნება ტერეასა და ბექი(კალთა).

ტერმინები:

1.აბრაზია

2.კარსტული რელიერი

3.ეროზია

4.ოროგრაფია

5.ჰიდროგრაფია

6.გლაციალური რელიეფი

პასუხი: ა-4, ბ-3, გ-2, დ-1

163.დაადგინეთ შესაბამისობა მსოფლიოს რეგიონებსა და მათში მდებარე ქალაქებს შორის:

მსოფლიო რეგიონი:                                             ქალაქი:

ა.ჩრდილოეთ ამერიკა                                 1.მონრეალი

ბ.ჩრდილოეთ ევროპა(სკანდინავია)        2.კარაკასი

გ.ლათნური ამერიკა                                   3.ბრიუსელი

დ.დასავლეთ ევროპა(ბენილუქსი)          4.დუბლინი

5.რეიკიავიკი

6.ვარშავა

პასუხი: ა-1, ბ-5, გ-2, დ-3

164.დაადგინეთ შესაბამისობა მოვლენებსა და შესაბამის ქვეყნებს შორის:

მოვლენები:                                               ქვეყნები:

ა.ოლიმპიადის სამშობლო                   1.ჩინეთი

ბ.მაასტრიხტის ხელშეკრულება         2.ინგლისი

გ.ნობელის პრმეია                                 3.ჰოლანდია

დ.პირველი მეტროპოლიტენი            4.შვედეთი

5.საბერძნეთი

6.ინდოეთი.

პასუხი: ა-5, ბ-3, გ-4, დ-2

165. დაალაგეთ ქედები აბსოლუტური სიმაღლის ზრდის მიხედვით:

1.ჰიმალაი

2.კავკასიონი

3.ანდები

4.ალპები

პასუხი: 4-2-3-1

166.დაალაგეთ მასშტაბები გამსხვილების(წვრილიდან მსხვილისკენ) მიხედვით:

1.1:10000

2.1:7000000

3.1:50000

4.1:1000000

პასუხი: 2-4-3-1

167.დაადგინეთ შესაბამისობა ქალაქებსა და მათ ტიპებს შორის:

ა.მცეთა

ბ.ტროა

გ.მექა

დ.ოქსფორდი

1.კურორტი

2.საგანმანათლებლო ცენტრი

3.ქალაქი-მუზეუმი

4.გამქრალი ქალზქი

5.რელიგიური ცენტრი

6.ნავსადგური

პასუხი: ა-3, ბ-4, გ-5 ,დ-2

168.დაადგინეთ შესაბამისობა ბუნებრივ-კატასტროფულ მოვლენებსა და მათ განმარტებებს შორის:

ა.მეწყერი

ბ.ღვარცოფი

გ.ზვავი

დ.წყალმოვარდნა

1.მიწისძვრით გამოწვეული ტალღა

2.უეცარი მიწისქვეშა ბიძგი

3.მთის ფერდობზე მოძრავი თოვლის მასა

4.წყლის დონის უეცარი მატება

5.ფერდობის დახრის მიმართულებით ნიადაგის გადაადგილება

6.ტალახქვიანი ნაკადი

პასუხი: ა-, ბ-6, გ-3, დ-4

169.გაასწორეთ 3 შეცდომა:

დედამიწის შესწავლის პროცესში განსაკუთრებით გამოირჩევა დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების ეპოქა,რომელიც XVIII-XIXს.ს მოიცავს. ამ პერიოდის აღმოჩენებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანია ვასკო და გამას მიერ საზღვაო გზის აღმოჩენა ინდოეთისკენ სუეცის არხის გავლით,ამერიგო ვესპუჩის მიერ ამერიკის აღმოჩენა და ფერნანდო მაგელანის მოგზაურობა დედამიწის გარშემო.

170.ჩმოთვლილი რეგიონები დაალაგეთ საერთო ნიშნის მიხედვით 2სვეტად-ჭარბტენიან და არიდულ რეგიონებად:

1.ამაზონის დაბლობი

2.ინდონეზია

3.ჩრდილოეთი აფრიკა

4.ცენტრალური აზია

5.ევროპა

6.ცენტრალური ავსტრალია

პასუხი: ჭარბტენიანი-1,2,5. მშრალი-3,4,6.

171.ჩამოთვლილი რეგიონები დაალაგე საერთო ნიშნის მიხედვით 2 სვეტად- მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებად და დაუსახლებელ ტერიტორიებად:

1.ჩრდილოეთი აზია

2.ინდონეზია

3.აღმოსავლეთი აზია

4.ჩრდილოეთი აფიკა

5.ცენტრალური აზია

6.ევროპა

პასუხი: მჭიდროდ დასახლებული-2,3,6. დაუსახლებელი-1,4,5.

172.ვისი სახელი უწოდეს ამერიკის კონტინენტს?

ა.ქრისტეფორე კოლუმბის

ბ.ვასკო და გამასი

გ.ფერნანდო მაგელანის

დ.ამერიგო ვესპუჩი

პასუხი: დ

173.ინდოეთის რომელ ქალაქს მიაღწია ვასკო და გამამ საკუთარი მოგზაურობისას?

ა.დელი

ბ.კალკუტა

გ.ანგკორი

დ.კოლომბო

პასუხი: ბ

174.რომელ წლებში მოგზაურობდა მარკო პოლო?

ა.1271-1295 წ.წ.

ბ.1295-1320 წ.წ.

გ.1275-1300 წ.წ.

დ.1240-1256 წ.წ.

პასუხი: ა

175.რამდენი ექსპედიცია შეასრულა ქრისტეფორე კოლუმბმა ამერიკაში?

ა.1

ბ.2

გ.3

დ.4

პასუხი: დ

176.რომელი იყო კოლუმბის  IV მოგზაურობის თარიღი ამერიკაში?

ა.1492-1493 წ.წ.

ბ.1502-1504 წ.წ.

გ.1493-1496 წ.წ.

დ.1498-1500 წ.წ.

პასუხი: ბ

177.ვინ უწოდა წყნარ ოკეანეს „წყნარი“?

ა.კოლუმბმა

ბ.ამერიგო ვესპუჩიმ

გ.ვასკო და გამამ

დ.ფერნანდო მაგელანმა

პასუხი: დ

178.რა დაამტკიცა ფერნანდო მაგელანის მოგზაურობამ?

პასუხი : 1) მსოფლიო ოკეანის ერთიანობა

2)დედამიწის სფერულობა

179.რომელ კუნძულზე დაიღუპა ჯეიმს კუკი?

ა.მაკტანზე

ბ.ჰავაიზე

გ.ჰაიტიზე

დ.იამაიკაზე

პასუხი: ბ

180.რომელ კუნძულზე დაიღუპა ფერნანდო მაგელანი?

ა.კუბაზე

ბ.ჰაიტიზე

გ.მაკტანზე

დ.სიცილიაზე

პასუხი: გ

181.რომელ კუნძულს მიადგა კოლუმბი პირველად ამერიკის კონტინენტზე მოგზაურობისას რომელსაც მან  წმ “მაცხოვრის კუნძული”  უწოდა?

ა.ჰაიტი

ბ.გვადელუპა

გ.სან-სალვადორი

დ.იამაიკა

პასუხი: ა

182.ვინ ჩაუდგა სათავეში ფერნანდო მაგელანის გარდაცვალების შემდგომ მის ექსპედიციას?

ა.ბართლომეუ დიაში

ბ.ამერიგო ვესპუჩი

გ.ათანასე ნიკიტინი

დ.სებასტიან ელ-კანო

პასუხი: დ

183.რომელი კუნძულების აღმომჩენად ითვლება ჯეიმს კუკი?

ა. კ. ტაიტი; კ. ახალი ზელანდია

ბ. კ. შრი-ლანკა; კ. ანდამანი

გ. კ. გრელანდია; კ. ისლანდია

დ. კ. კუბა; კ. ჰაიტი

პასუხი: ა

184.რომელი თარიღი შეესაბამება ჯ. კუკის I მოგზაურობას?

ა.1768-1771 წ.წ.

ბ.1775-1778 წ.წ.

გ.1775-1785 წ.წ.

დ.1772-1775 წ.წ.

პასუხი: ა

185.ვინ ითვლებიან ანტარქტიდის აღმომჩენად?

ა.ჯეიმს კუკი

ბ.რობერტ სკოტი

გ. დ. ბელინსჰაუზენი და ლაზარეკი

დ.რუან ამუნდსენი

პასუხი: გ

186.გაასწორეტ 3 შეცდომა:

რუან ამუნდსენმა დალაშქრა ჩრდ. პოლუსი გემით „იოა“. მან მოუგოშეჯობრი რბოლა რობერტ სკოტს და 1918 წელს დაასრულა ექსპედიცია.

შეცდომა                                   სწორია

ჩრდ. პოლუსი                               სამხ. პოლუსი

„იოა“                                                „ფრამი“

1918 წ.                                              1914 წ.

187.დააკავშირეთ მოგზაურები გემებთან:

1)ბელინსჰაუზენი, ლაზარევი                               ა.   „სანტა-მარია“; „არნტა“; „ნინია“

2)რუან ამუნდსენი                                                   ბ.  „სან-ანტორა“; „სან-დაგო“; „ტრინიდადი“;

„ვიქტორია“; „კონსეპრიორ“

3)ფერნანდო მაგელანი                                            გ.   „ენდევორი“; „ადვენჩერი“; „დისქავერი“

„რეზოლუში“

4)ქრისტეფორე კოლუმბი                                       დ.  „ფრამი“

5)ჯეიმს კუკი                                                             ე.   „ვოსტოკი“; „მირნი“

პასუხი: 1-ე; 2-დ; 3-ბ; 4-ა; 5-გ

188.რომელი ანტიკური ჰიპოთეზის თანახმად ივარაუდა კოლუმბმა რომ მან ამერიკა აღმოაჩინა?

ა.ერატოსთენე

ბ.არისტოტელე

გ.სტრაბონი

დ.მერკატორი

პასუხი: ა

189.რომელი მოგზაურის სახელს ატარებს სრუტე რომელიც ცეცხლოვან მიწას სამხ. ამერიკის კონტინენტისაგან გამოჰყოფს?

ა.ვესპუჩის

ბ.კოლუმბის

გ.მაგელანის

დ.კუკის

პასუხი: გ

190.რომელია საქართველოში ყველაზე ღვარცოფული მდინარე?

ა.ჭოროხი

ბ.ენგური

გ.რიონი

დ.დურუბი

პასუხი: დ

191.რომელ წლებში იმოგზაურა ამერიგო ვესპუჩიმ ამერიკის კონტინენტზე?

ა.1493-1496 წ.წ.

ბ.1499-1504 წ.წ.

გ.1504-1508 წ.წ.

დ.1498-1503 წ.წ.

პასუხი: ბ

192.რომელი გემი დაბრუნდა მაგელანის ექსპედიციიდან?

ა. „ვიქტორია“

ბ. „ტრინიდადი“

გ. „სან-ანტონიო“

დ. „სან-დაგო“

პასუხი: ა

193.რომელი მდინარეა საქართველოს სატრანზიტო?

ა.ალაზანი

ბ.რიონი

გ.ქვაბლიანი

დ.მტკვარი

პასუხი: დ

194.რომელი ეროვნების ხალხმა აღმოაჩინა კოლუმბამდე ამერიკის კონტინენტი?

ა.ჰოლანდიელებმა

ბ.ვიკინგებმა

გ.ინგლისელებმა

დ.ესპანელებმა

პასუხი: ბ

195.ვინ იყვნენ ავსტრალიაში პირველი ევროპელი მაცხოვრებლები?

196.რომელი ქვეყანაა მონარქიული მმართველობის?

ა.იაპონია

ბ.აშშ

გ.იტალია

დ.გერმანია

პასუხი: ა

197.ანდების ქვეყნები მდიდარია

ა.ნავთობითა და ბუნებრივი აირით

ბ.სპილენძითა და პოლიმეტალური მადნებით

გ.მარგანეცითა და ფოსფორიტებით

დ.ტორფითა და საწვავი ფიქლებით

პასუხი: ბ

198.რა არის ტექნიკისა და ტექნოლოგიების განვითარების რევოლუციური გზა?

ა.მოძველებული მოწყობილობების განადგურება

ბ.არსებული ტექნიკის სრულყოფა

გ.არაკვალიფიციური კადრების კვალიფიციური კადრებით შეცვლა

დ.ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა

პასუხი: დ

199.რომელ ქვეყანაზეა საუბარი?

ეს უძველესი ქვეყანა ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში, არქიპელაგზე მდებარეობს და მსოფლიოში მოსახლეობის რაოდენობის მხრივ პირველ ათეულში შედის. ქვეყანა ღარიბია ბუნებრივი რესურსებით და მეურნეობის მომპოვებელ დარგებზე მშპ-ს მხოლოდ 0.3% მოდის. ქვეყანა მაღალურბანიზებულია და აქ 12 „მილიონერი“ ქალაქია. მრეწველობის ძირითადი დარგი მრავალდარგოვანი, მაღალტექნოლოგიური მანქანათმშენებლობაა, რომლის პროდუქციაც ქვეყნის ექსპორტში წამყვანია.

ა.გაერთიანებული სამეფო

ბ.იაპონია

გ.კანადა

დ.მალაიზია

პასუხი: ბ

200.რომელი ქვეყანა არ გამოირჩევა ტერიტორიის სიდიდი?

ა.რუსეთი

ბ.ჩინეთი

გ.კანადა

დ.ავსტრია

პასუხი: დ

201.რომელია საქართველოს ყველაზე მაღალი მწვერვალი?

ა.მყინვარწვერი

ბ.თეთნულდი

გ.უშბა

დ.შხარა

პასუხი: დ

202.ფართობის მიხედვით საქართველოს ყველაზე პატარა მხარეა?

ა.ქვემო ქართლი

ბ.აჭარა

გ.გურია

დ.მცხეთა-მთიანეთი

პასუხი: გ

203.საქარტველოს ყველაზე გრძელი მდინარეა?

ა.მტკვარი

ბ.ალაზანი

გ.ენგური

დ.რიონი

პასუხი:ბ

204.ფართობის მიხედვით საქართველოს ყველაზე დიდი წყალსაცავია?

ა.ალგეთი

ბ.სიონის

გ.წალკის

დ.ჟინვალის

პასუხი: გ

205.საქართველოს რომელ რეგიონში მდებარეობს ახალი ათონის მღვიმე?

ა.აჭარაში

ბ.იმერეთში

გ.აფხაზეთში

დ.სამეგრელო-ზემო სვანეთი

პასუხი: გ

206.გურიის ადმინისტრაციული ცენტრია?

ა.ოზურგეთი

ბ.ჩოხატაური

გ.ლანჩხუთი

დ.ხარაგაული

პასუხი: ბ

207.ქვემო ქართლის ადმინისტრაციული ცენტრია?

ა.მარნეული

ბ.რუსთავი

გ.გარდაბანი

დ.ბოლნისი

პასუხი: ბ

208.რომელი ტბაა საქართველოში კლდეზვავური წარმოშობის?

ა.ფარავანი

ბ.რიწა

გ.პალიასტომი

დ.ხანჩალი

პასუხი: ბ

209.რამდენი მხარეა საქართველოში?

ა.11

ბ.15

გ.12

დ.19

პასუხი: ბ

210.რომელი ქედი ყოფს საქართველოს აღმოსავლეთად და დასავლეთად?

ა.ხარულის

ბ.ბზიფის

გ.თრიალეთის

დ.ლიხის

პასუხი: დ

211.როგორი მასშტაბია 1:1 400 000?

ა.მსხვილი

ბ.საშუალო

გ.წვრილი

დ.არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

პასუხი: გ

212.რომელ სახელმწიფოსთან აკავშირებს როკის უღელტეხილი საქართველოს?

ა.თურქეთთან

ბ.სომხეთთან

გ.აზერბაიჯანთან

დ.რუსეთთან

პასუხი: დ

213.რომელია რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ადმინისტრაციული ცენტრი?

ა.მესტია

ბ.ონი

გ.ამბროლაული

დ.ცაგერი

პასუხი: გ

214.რომელ რეგიონშია შირაქის ვაკე?

ა.მცხეთა-მთიანეთში

ბ.კახეთში

გ.აფხაზეთში

დ.ქვემო ქართლში

პასუხი: ბ

215.კავკასიონის რომელ მწვერვალს უწოდებენ „ორწვერას“ მისი ფორმის გამო?

ა.შხარას

ბ.უშბას

გ.ჯანღას

დ.მყინვარწვერს

პასუხი: ბ

216.რომელ ზღვას უწოდებენ „ორსართულიანს“?

ა.აზოვის

ბ.წითელს

გ.ხმელთაშუას

დ.შავს

პასუხი: დ

217.როგორი ტიპის პირობითი ნიშნების მეშვეობით გამოსახავენ რუკაზე მოსახლეობის რაოდენობას?

ა.ხაზობრივი

ბ.წერტილოვანი

გ.იზოჰიფსებით

დ.ჰორიზონტალებით

პასუხი: ბ

218.ტოკიოდან (იაპონია) ელ-ქუვეითამდე (ქუვეითი) მოგზაურობისას რომელი ობიექტი არ შეგხვდება გზად?

ა.მალაკის სრუტე

ბ.ანდამანის ზღვა

გ.მაგელანის სრუტე

დ.სპარსეთის ყურე

პასუხი: გ

219.რომელი კუნძულები არ შედის მალაის არქიპელაგში?

ა. კ.სულავესი

ბ. კ.მინდანაო

გ. კ.ჰოკაიდო

დ. კ.იავა

პასუხი: გ

220.რომელ ქვეყანაზეა საუბარი?

ხასიათდება ხელსაყრელი ეკონომიკურ-გეოგრაფიული მდებარეობით; ესაზღვრება განვითარებულ ქვეყანას და აქვს გასასვლელი ორ ოკეანეში. მდებარეობს ამერიკაში. ქვეყნის დედაქალაქი მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით ერთ-ერთი უდიდესია მსოფლიოს ქალაქებს შორის. დედაქალაქი ისტორიული ქალაქია, რომლის ტერიტორიაზე უძველესი ცივილიზაციის ნაშთებია შემორჩენილი.

ა.მექსიკა

ბ.ნიკარაგუა

გ.ინდოეთი

დ.იაპონია

პასუხი: ა

221.ქართველი მოსახლეობის სიმცირით გამოირჩევა?

ა.მცხეთა-მთიანეთი

ბ.აჭარა

გ.ქვემო ქართლი

დ.გურია

პასუხი: დ

222.რომელი მდინარე განეკუთვნება მდინარე მტკვრის აუზს?

ა.სუფსა

ბ.ტეხური

გ.ალგეთი

დ.კინტრიში

პასუხი: გ

223.საქართველოს ტბებს შორის ყველაზე მაღლა მდებარეობს?

ა.ტაბაწყური

ბ.პალიასტომი

გ.ყელი

დ.ლისი

პასუხი: გ

224.საქართველოს ტერიტორიაზე ძალიან მაღალი ან მაღალი მეწყერული საშიშროებით გამოირჩევა?

ა.კახეთი

ბ.ქვემო ქართლი

გ.კოლხეთის დაბლობი

დ.მთიანი აჭარა

პასუხი: დ

225.რომელია სატრანსპორტო მნიშვნელობის ქალაქი საქართველოში?

ა.ონი

ბ.დუშეთი

გ.სამტრედია

დ.დედოფლისწყარო

პასუხი: გ

226.მომსახურების დარგი არ არის?

ა.ჯანდაცვა

ბ.ტრანსპორტი

გ.ფერადი მეტალურგია

დ.ვაჭრობა

პასუხი: გ

227.რომელი დასახლებული პუნქტი არ არის იმერეთში?

ა.საჩხერე

ბ.ხონი

გ.ვანი

დ.ასპინძა

პასუხი: დ

228.რომელი მდინარე გაედინება სამეგრელოს ტერიტორიაზე?

ა.კინტრიში

ბ.ქსანი

გ.ხობი

დ.ფარავანი

პასუხი: დ

229.საქართველოს რომელ მხარეში შედის ისტორიული-გეოგრაფიული პროვინცია თორი?

ა.კახეთში

ბ.სამცხე-ჯავახეთში

გ.შიდა ქართლში

დ.გურიაში

პასუხი: ბ

230.საქართველოს რომელ მხარეში მდებარეობს ქალაქი ხობი?

ა.გურია

ბ.იმერეთი

გ.აჭარა

დ.სამეგრელო-ზემო სვანეთი

პასუხი: დ

231.ხმელთაშუა ზღვაში არ მდებარეობს კუნძული?

ა.მალტა

ბ.სარდინია

გ.ირლანდია

დ.კორსიკა

პასუხი: გ

232.კუნძული დიდი ბრიტანეთი ევროპისგან გამოყოფილია?

ა.ჩრდილოეთ სრუტით

ბ.დარდანელის სრუტით

გ.ინგლისის არხით

დ.არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

პასუხი: გ

233.რომელი სასარგებლო წიაღისეული მოიპოვება ლოპორტაში?

ა.მურა ნახშირი

ბ.მარმარილო

გ.დიამომიტი

დ.ნავთობი

პასუხი: ბ

234.რომელი ქალაქი არ არის შიდა ქართლში?

ა.გორი

ბ.ბოლნისი

გ.ხაშური

დ.კასპი

პასუხი: ბ

235.რომელი დასახლებული ობიექტი არ მდებარეობს კახეთში?

ა.საგარეჯო

ბ.ცაგერი

გ.გურჯაანი

დ.სიღნაღი

პასუხი: ბ

236.რომელი ნაკრძალი მდებარეობს აფხაზეთის ერიტორიაზე?

ა.ლაგოდეხის

ბ.ალგეთის

გ.ბიჭვინთის

დ.საგურამოს

პასუხი: ა

237.რომელი კურორტი მდებარეობს კახეთის ტერიტორიაზე?

ა.წყალტუბო

ბ.საირმე

გ.ციხისძირი

დ.ახტალა

პასუხი: დ

238.საქართველოს მოსაზღვრე ქვეყანა არ არის?

ა.თურქეთი

ბ.სომხეთი

გ.ირანი

დ.აზერბაიჯანი

პასუხი: გ

239.საქართველოს ყველაზე მოკლე საზღვარი აქვს?

ა.თურქეთთან

ბ.სომხეთთან

გ.რუსეთთან

დ.აზერბაიჯანთან

პასუხი: ბ

240.საქართველოს უკიდურესი ჩრდილოეთ წერტილია?

ა.დაბა ლესელიძე

ბ.ნასოფლარი

გ.აგრიჩაის და ალაზნის შესართავი

დ.აცრ ერთი პასუხი არ არის სწორი

პასუხი: ბ

241.სემიტურ-ქამიტურ ოჯახს მიეკუთვნება?

ა.ინგუშები

ბ.დაღესტნლები

გ.ებრაელები

დ.ქურთები

პასუხი: გ

242.ვულკანური ტიპის რელიეფი ვრცელდება?

ა.კოდორის ქედზე

ბ.ერუშეთის მთიანეთზე

გ.გუდამაყრის ქედსა და ქვემო ქართლის ვაკეზე

დ.კოლხეთის  დაბლობი

პასუხი: ბ

243. უმსხვილესი ნავთობმომპოვებელი რეგიონია?

ა.ვენესუელა

ბ.იტალია

გ.ინდოეთი

დ.სამხრეთ კორეა

პასუხი: ა

244.საქართველოში მანგანუმს მოიპოვებენ?

ა.ფოთთან

ბ.ჭიათურაში

გ.გორთან

დ.ყვარელში

პასუხი: ბ

245.საქართველოს ტერიტორიაზე ყველაზე მეტი ნალექი მოდის?

ა.კოლხეთის დაბლობის ცენტრალურ ნაწილში

ბ.მდა მტირალასთან

გ.ელდარის ვაკეზე

დ.წითელ ხიდთან, აზერბაიჯანის საზღვარზე

პასუხი: ბ

246.შავი ზღვის აუზს არ განეკუთვნება?

ა.მდინარე ბზიფი

ბ.მდინარე სუფსა

გ.მდინარე ლიახვი

დ.მდინარე ჭოროხი

პასუხი: გ

247.კასპიის ზღვის აუზს არ განეკუთვნება?

ა.მდინარე არაგვი

ბ.მდინარე ენგური

გ.მდინარე ალაზანი

დ.მდინარე დერგი

პასუხი: ბ

248.შავი ზღვის ნავსადგური არ არის?

ა.სოხუმი

ბ.ხობი

გ.ფოთი

დ.ბათუმი

პასუხი: ბ

249.შავი ზღვისპირა ქვეყანა არ არის?

ა.უკრაინა

ბ.რუმინეთი

გ.მოლდოვა

დ.ბულგარეთი

პასუხი: გ

250.რომელი გეოგრაფიული ობიექტი არ მდებარეობს ევროპაში?

ა.ანდები

ბ.ალპები

გ.აპენინის ნახევარკუნძული

დ.მდინარე დუნაი

პასუხი: ა

251.რომელი ობიეტი არ არის იმერეთში?

ა.სამტრედია

ბ.ახალციხე

გ.ზესტაფონი

დ.ტყიბული

პასუხი: ბ

252. რომელი ობიექტი არ არის სამეგელოში?

ა.მარტვილი

ბ.ხობი

გ.სენაკი

დ.ხონი

პასუხი: დ

253.ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ქალაქი მდებარეობს ყველაზე დასავლეთით?

ა.ქუთაისი

ბ.ფოთი

გ.გურჯაანი

დ.ხაშური

პასუხი: ბ

254.რომელი სასარგებლო წიაღისეული მოიპოვება მირზაანში?

ა.ქვანახშირი

ბ.ნავთობი

გ.მარმარილო

დ.გრანიტი

პასუხი: ბ

255.რომელი გეოგრაფიული ობიექტი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში?

ა.ლეჩხუმის ქედი

ბ.კოდორის ქედი

გ.ივრის ზეგანი

დ.იმერეთის მაღლობი

პასუხი: გ

256.რომელ დასახელებაშია შეცდომა დაშვებული?

ა.ივრის ზეგანი და კოლხეთის დაბლობი

ბ.ქართლის ქედი და შიდა ქართლის ვაკე

გ.ალაზანის მაღლობი და კოდორის დაბლობი

დ.ელდარის ვაკე და ახალციხის ქვაბული

პასუხი: გ

257.რომელი მსჯელობაა მართებული?

ა.საქართველოში ვულკანური რელიეფის ფორმები არსად არ გვხვდება

ბ.საქართველოს ტერიტორიის 54% მტებს, 33% მისწინებს და გორაკ-ბორცვებს, ხოლო 13% დაბლობს უკავია

გ.საქართველოში არ გვხვდება კარსტული ტიპის რელიეფი

დ.ქვანახშირი მოიპოვება ტყიბულში, ტყვარჩელსა და ჭიათურაში

პასუხი; ბ

258.რომელი არ მიეკუთვნება ეროვნულ რელიგიას?

ა.ბუდიზმი

ბ.კონფუციანელობა

გ.სინტოიზმი

დ.იუდაიზმი

პასუხი: ა

259.რომელი არ მიეკუთვნება მსოფლიო რელიგიას?

ა.იუდაიზმი

ბ.ბუდიზმი

გ.ქრისტიანობა

დ.ისლამი

პასუხი: ა

260.რომელ მდინარეს მიუყვება საქართველოს ჩრდილოეთ-დასავლეთ საზღვარი?

ა.ბზიფს

ბ.კინტრიშს

გ.ფსოუ

დ.ჭოროხს

პასუხი: გ

261.რიწის ტბა მდებარეობს?

ა.ქართლში

ბ.გურიაში

გ.აფხაზეთში

დ.აჭარაში

პასუხი: გ

262.რომელი ოკეანის აუზს მიეკუთვნება შავი ზღვა?

ა.წყნარი

ბ.ატლანტის

გ.ინდოეთის

დ.სამხრეთის

პასუხი: ბ

263.საქართველოში წყლის მოცულობით ყველაზე დიდი ტბაა?

ა.ფარავანი

ბ.რიწა

გ.კარწახი

დ.ტაბაწყური

პასუხი: დ

264.საქართველოს მდინარეების წყალგამყოფი ქედია?

ა.მესხეთის

ბ.ლიხის ქედი

გ.კახეთის ქედი

დ.ქართლის ქედი

პასუხი: ბ

265.საქართველოს რომელ მხარეში მდებარეობს ქალაქი ფოთი?

ა.გურიაში

ბ.სამეგრელო-ზემო სვანეთი

გ.იმერეთი

დ.აჭარაში

პასუხი: ბ

266.რომელ ქალაქში არ მიედინება მდინარე მტკვარი?

ა.თბილისში

ბ.რუსთავში

გ.მცხეთაში

დ.ქუთაისში

პასუხი: დ

267.მსოფლიოს ყველაზე მაღალი ჩანჩქერი ანხელი მდებარეობს?

ა.ავსტრალიაში

ბ.სამხრეთ ამერიკაში

გ.ევროპაში

დ.აზიაში

პასუხი: ბ

268.რომელი მსჯელობაა მართებული?

ა.გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში ოთხი ისტორიული პროვინციაა: ინგლისი, ირლანდია, შოტლანდია და ბერტონი

ბ.გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში ოთხი ისტორიული პროვინციაა: ინგლისი, ირლანდია, შოტლანდია და უელსი

გ.გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში ოთხი ისტორიული პროვინციაა: ინგლისი, შოტლანდია, უელსი და ჩრდილოეთ ირლანდია

დ.გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში ოთხი ისტორიული პროვინციაა:ინგლისი, უელსი, შოტლანდია და ბრეტონი

პასუხი: გ

269.საქართველოს ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება?

ა.ჩრდილოეთ ოსეთი, დაღესტანი და აზერბაიჯანი

ბ.ჩრდილოეთ ოსეთი დაღესტანი და სომხეთი

გ.ჩრდილოეთ ოსეთი, დაღესტანი და თურქეთი

დ.ჩრდილოეთ ოსეთი, დაღესტანი და ყაბარდო-ბალყარეთი

პასუხი: დ

270.საქართველოში ყველაზე მშრალი ადგილია?

ა.ივრის ზეგანი

ბ.ახალციხის ქვაბული

გ.იმერეთის მაღლობი

დ.ელდარის ვაკე

პასუხი: დ

271.საქართველოს საზღვრების სიგრძეა?

ა.1970 კმ

ბ.1670 კმ

გ.1760 კმ

დ.1790 კმ

პასუხი: ა

272.საქართველოში ფართობისა და სიგრძის მიხედვით უდიდესი მყინვარია?

ა.ტვიბერი

ბ.წანერი

გ.ლეხზირი

დ.ადიში

პასუხი: გ

273.საქართველოს მდინარეთა უდიდესი ნაწილი სიგრძით ნაკლებია?

ა.100 კმ-ზე

ბ.10 კმ-ზე

გ.50 კმ-ზე

დ.15 კმ-ზე

პასუხი: ბ

274.საქართველოში ყველაზე ადრე შეიქმნა?

ა.ვაშლოვანის ნაკრძალი

ბ.ალგეთის ნაკრძალი

გ.ლაგოდეხის ნაკრძალი

დ.ბიჭვინთის ნაკრძალი

პასუხი; გ

275.საქართველოში მოქმედი ელექტროსადგურებიდან უდიდესია?

ა.ჟინვალჰესი

ბ.ენგურჰესი

გ.ხრამჰესი

დ.ვარციხეჰესი

პასუხი: ბ

276.ტრანსპორტის რომელი სახეობა არ არის განვითარებული საქართველოში?

ა.საბაგირო

ბ.საჰაერო

გ.სამდინარო

დ.საზღვაო

პასუხი: გ

277.საქართველოს რომელი რეგიონი გამოირჩევა მეხილეობთ?

ა.კახეთი

ბ.ქვემო ქართლი

გ.შიდა ქართლი

დ.იმერეთი

პასუხი: გ

278.მოსახლეობის სიმჭიდროვე გამოითვლება?

ა.ტერიტორიის ფართობის გაყოფით მოსახლეობის რაოდენობაზე

ბ.მოსახლეობის რაიდენობის გაყოფით ტერიტორიის ფართობზე

გ.ტერიტორიის ფართობის გაყოფით ქალაქების რიცხვზე

დ.მოსახლეობის რაოდენობის გაყოფით ქალაქების რიცხვზე

პასუხი: ბ

279.რომელ ქვეყანაზეა საუბარი?

ეს ქვეყანა, რომელიც ძირითადად ემიგრანტებისგან შეიქმნა, შედის ბრიტანეთის დანამეგობრობაში, აქვს 2 სახელმწიფო საზღვარიერთსა და იმავე ქვეყანასთან, ფლობს მრავალფეროვან ბუნებრივ რესურსებს და აქვს 2 სახელმწიფო ენა.

ა.ავსტრალია

ბ.მექსიკა

გ.ინდოეთი

დ.კანადა

პასუხი: დ

280.ატმოსფეროს რომელ ფენებშია ატმოსფერული ჰაერის 80% კონცენტრირებული?

ა.ატმოსფეროს ზედა ფენებში

ბ.სტრატოსფეროში

გ.ოზონის შრეში

დ.ტროპოსფეროში

პასუხი: დ

281.საერთაშორისო ორგანიზაცია ოპეკი წარმოადგენს?

ა.სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციას

ბ.არაბული სახელმწიფოს ლიგას

გ.ნავთობექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზციას

დ.ჩრდილოეთ ამერიკის სახელმწიფოთა თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციას

პასუხი: გ

282.რომელი ქვეყნის დედაქალაქია დამასკო?

ა.სირიის

ბ.ისრაელის

გ.ომანის

დ.იემენის

პასუხი: ა

283.რომელი ქვეყნის დედაქალაქია კიტო?

ა.კოლუმბიის

ბ.ეკვადორის

გ.ტაილანდის

დ.ვენესუელას

პასუხი: ბ

284.რომელი ქვეყნის დედაქალაქია ბუდაპეშტი?

ა.ბულგარეთის

ბ.რუმინეთის

გ.უნგრეთის

დ.ხორვატიის

პასუხი: გ

285.რომელ ქვეყანას ეკუტვნის კუნძული გრელანდია?

ა.შვედეთს

ბ.ნორვეგიას

გ.ნიდერლანდებს

დ.დანიას

პასუხი: დ

286.სამხრეთ ამერიკის რომელ ქვეყნებში ლაპარაკობენ პორტუგალიურად?

ა.არგენტინაში

ბ.ჩილეში

გ.ბრაზილიაში

დ.ურუგვაიში

პასუხი: გ

287.რომელი ქვეყნის დედაქალაქია რეიკ-იავიკი?

ა.ირლანდიის

ბ.შრი-ლანკასი

გ.ესპანეთის

დ.ისლანდიის

პასუხი: დ

288.ევროპის რომელი ქვეყნის ტერიტორიის ფარგლებში მდებარეობს სან-მარინო?

ა.საფრანგეთის

ბ.იტალიის

გ.ესპანეთის

დ.შვეიცარიის

პასუხი: ბ

289.

N                   პუნქტის

რემპერატურის წლიური მსვლელობა

თვეები    I   II  III   IV   V  VI  VII VIII   IX   X  XI  XII
t -12  -8  -3  +4  +5  +8 +15 +17  +9  +3  -3 -10

1)  გამოთვალეთ და ჩაწერეთ ცხრილში მოცემული ადგილის ტემპერატურის საშუალო წლიური მაჩვენებელი.

2) გამოითვალეთ და ჩაწერეთ ცხრილში მოცემული ადგილის ყველაზე მაღალი ამპლიტუდის მქონე სეზონის მაჩვენებელი.

               მაჩვენებელი ტემპერატურის საშუალო                            წლიური მაჩვენებელი

Tსაშ.წლიური

ყველაზე მაღალი ამპლიტუდის მქონე სეზონი
t

290.რაარის რუკაზე ფართობული ნიშნებით გამოსახული?

ა.სახელმწიფო

ბ.საავტომობილო მაგისტრალები

გ.უღელტეხილი

პასუხი: ა

291.რუკაზე ხაზობრივი ნიშნებით არის გამოსახული?

ა.საზღვრები

ბ.ჭაობები

გ.აეროპორტი

პასუხი: ა

292.რუკის ლეგენდა ნიშნავს?

ა.რუკის შინაარსის წაკითხვა

ბ.რუკაზე მიმართულებების განსაზღვრა

გ.გეგმის შედგენა და გაფორმება

პასუხი: ა

293.დაშიფრირება არის?

ა.რუკის შინაარსის წაკითხვა

ბ.აეროკოსმოსურ სურათზე ობიექტის ამოცნობა

გ.გეგმაზე მიმართულებების განსზღვრა

პასუხი: ბ

294.რომელ ბუნებრივ ზონაშია გავრცელებული მარცვლეული კულტურები?

ა.ზომიერი სარტყლის სტეპებში

ბ.ტუნდრაში

გ.ანტარქტიკულ უდაბნოებში

პასუხი: ა

295.წიწვოვანი ტყეები სად არის ყველაზე ვრცლად წარმოდგენილი?

ა.ტაიგაში

ბ.სავანებში

გ.ტროპიკულ სარტყლებში

პასუხი: ა

296.რომელ ბუნებრივ სარტყელშია გავრცელებული სავანეები და ნათელი ტყეები?

ა.სუბეკვატორულ და ტროპიკულ სარტყელში

ბ.ტუნდრა და ტყეტუნდრა

გ.ზომიერ სარტყელში

პასუხი: ა

297. რომელია თანამედროვე კვლევის მეთოდები?

ა.აეროკოსმოსური

ბ.აღწერა

გ.შედარების მეთოდი

პასუხი: ა

Posted on 03/02/2013, in ეს საინტერესოა. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. შეგიძლიათ მითხრათ თქვენი facebooki ????

დააკომენტარეთ:

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: